SODB16023U Tændernes udvikling og struktur

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Interdisciplinary Course and Exam in Tooth Development and Structure

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester
Eksamen indgår i førsteårsprøven
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

Den studerende skal gennem kurset, blandt andet med udgangspunkt i patientsituationer, opnå indgående forståelse for samt kunne redegøre for tændernes og parodontiets dannnelse, tanderuption, de hårde tandvævs og relevante aspekter af kæbeknoglens struktur, tænders fysiske og kemiske egenskaber, tænders fæste i kæbeknoglen (parodontiet), temporære og permanente tænders morfologi samt aspekter af tandsmerter. Den studerende skal endvidere kunne identificere samtlige primære og permanente tænder. Kurset gennemføres som et tværfagligt blokkursus, hvor fagelementer fra embryologi, anatomi, histologi, biokemi, tandmorfologi, klinisk oral fysiologi og oral diagnostik indgår.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive i hovedtræk den embryologiske udvikling af ansigtet og næsen samt i mere detaljeret form den embryologiske udvikling af maksillen, mandiblen, mundhulen og dens strukturer
 • beskrive mandiblens og maksillens overordnede makromorfologi samt den overordnede histologiske opbygning af knoglevæv
 • beskrive principper for biologisk mineralisering
 • forklare de tidlige stadier i tanddannelsen, herunder tandlisterne, epitel-mesenkym-interaktioner samt stadieinddeling, proliferation, differentiering og cellulær/genetisk signalering ved tandudviklingen
 • forklare dannelsen af de hårde tandvæv (emalje, dentin og cement), herunder celledifferentiering, hårdtvævsmatrice og mineralisering
 • beskrive de færdigdannede hårde tandvævs sammensætning og fysiske/kemiske egenskaber samt histologiske og ultrastrukturelle opbygning og forklare relationen mellem udvikling, struktur og funktion
 • forklare pulpas dannelse og beskrive dens histologiske opbygning
 • forklare biologiske mekanismer ved tanderuption
 • forklare dannelsen af tændernes støttevæv (gingiva, parodontalmembran og alveoleknogle (parodontiet)) og beskrive det færdigdannede parodontiums histologiske opbygning samt forklare relationen mellem udvikling, struktur og funktion
 • med tandens principielle makromorfologi som basis, beskrive de temporære og de permanente tænders morfologi systematisk samt forklare den betydning de makromorfologiske variabler har i relation til klinisk tandlægevirksomhed
 • forklare tandmorfologiske befolkningsundersøgelser, dental genetik og tandens principielle makroskopiske dannelsesmorfologi
 • forklare dentale strukturelle og biologiske forhold der betinger at tandsmerter kan opstå
 • forklare hvordan viden på området opsøges og vurderes
   

Færdighed

 • anvende korrekt anatomisk, herunder latinsk, histologisk og cellebiologisk terminologi
 • identificere humane enkelttænder og dentale makrostrukturer samt aflæse makromorfologiske variabler på tænderne
 • aldersbestemme et ungt individ ud fra tændernes mineraliseringsstadie og/eller frembrudte tænder samt, på baggrund af et individs givne alder, vurdere om tandfrembruddet er normalt
 • præsentere den kliniske anvendelse af viden om mundhulens og tændernes dannelse og struktur
 • begrunde, hvorfor det er vigtigt at ajourføre sin viden på området
   

Kompetence

 • overføre opnået viden og færdigheder til senere kliniske kurser på tandlægeuddannelsen som forudsætning for at opnå kliniske færdigheder og kompetencer
 • i forbindelse med journalnotat at kunne bestemme de enkelte tænder samt anvende korrekt terminologi vedrørende tænder og parodontium
Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 168
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Praktisk mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Praktisk mundtlig prøve afholdes som spoteksamen
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive i hovedtræk den embryologiske udvikling af ansigtet og næsen samt i mere detaljeret form den embryologiske udvikling af maksillen, mandiblen, mundhulen og dens strukturer
 • beskrive mandiblens og maksillens overordnede makromorfologi samt den overordnede histologiske opbygning af knoglevæv
 • beskrive principper for biologisk mineralisering
 • forklare de tidlige stadier i tanddannelsen, herunder tandlisterne, epitel-mesenkym-interaktioner samt stadieinddeling, proliferation, differentiering og cellulær/genetisk signalering ved tandudviklingen
 • forklare dannelsen af de hårde tandvæv (emalje, dentin og cement), herunder celledifferentiering, hårdtvævsmatrice og mineralisering
 • beskrive de færdigdannede hårde tandvævs sammensætning og fysiske/kemiske egenskaber samt histologiske og ultrastrukturelle opbygning og forklare relationen mellem udvikling, struktur og funktion
 • forklare pulpas dannelse og beskrive dens histologiske opbygning
 • forklare biologiske mekanismer ved tanderuption
 • forklare dannelsen af tændernes støttevæv (gingiva, parodontalmembran og alveoleknogle (parodontiet)) og beskrive det færdigdannede parodontiums histologiske opbygning samt forklare relationen mellem udvikling, struktur og funktion
 • med tandens principielle makromorfologi som basis, beskrive de temporære og de permanente tænders morfologi systematisk samt at forklare den betydning de makromorfologiske variabler har i relation til klinisk tandlægevirksomhed
 • forklare tandmorfologiske befolkningsundersøgelser, dental genetik og tandens principielle makroskopiske dannelsesmorfologi
 • forklare dentale strukturelle og biologiske forhold der betinger at tandsmerter kan opstå
 • forklare hvordan man opsøger, vurderer og ajourfører sin viden på området
   

Færdigheder

 • identificere humane enkelttænder og dentale makrostrukturer samt aflæse makromorfologiske variabler på tænderne
 • aldersbestemme et ungt individ ud fra tændernes mineraliseringsstadie og/eller frembrudte tænder samt, på baggrund af et individs givne alder, vurdere om tandfrembruddet er normalt
 • præsentere den kliniske anvendelse af viden om mundhulens og tændernes dannelse og struktur
 • begrunde hvorfor det er vigtigt at ajourføre sin viden på området
   

Kompetence

 • overføre opnået viden og færdigheder til senere kliniske kurser på tandlægeuddannelsen som forudsætning for at opnå kliniske færdigheder og kompetencer
 • i forbindelse med journalnotat at kunne bestemme de enkelte tænder samt anvende korrekt terminologi vedrørende tænder og parodontium