SNRM20004U Implementering af forskningsbaseret viden om neurorehabilitering - organisation og forandring

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Implementation of research-based knowledge of neurorehabilitation - Organisation and change

Uddannelse

Master i neurorehabilitering https://neurorehab.ku.dk/

Kursusindhold

Kursets formål er at introducere de studerende til implementering af optimeret neurorehabilitering i praksis, og til de udfordringer der eksisterer i forbindelse med dette.
Undervisningen vil derfor bygge på teori om organisationer og organisationspsykologi, barrierer i forbindelse med implementering samt teknologiske løsninger. På kurset vil der være fokus på nedenstående specifikke emner:

 • Organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Implementering af neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Transition – patientens vej fra central enhed til eget hjem
 • Sikring af en multidiciplinær tilgang til neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Psykologiske faktorer ved neurorehabilitering
 • Organisationer, herunder forandringsledelse
 • Anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
 • Evaluering af effekten af organisationsforandringer set fra et organisatorisk perspektiv, et fagprofessionelt perspektiv eller brugerperspektiv
 
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisationsteori og -psykologi
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Redegøre for og diskutere anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
   

Færdigheder

 • Analysere, diskutere og vurdere andres og egne rehabiliteringsindsatser
 • Anvende begreber inden for organisationsteori og -psykologi og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Implementere forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem organisationer, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser

 

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser: professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske, bachelor- eller
kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser, samt bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi.
Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for beståede studieaktiviteter inden
for det neurovidenskabelige fagområde.
On-campus undervisning, gruppearbejde samt e-læring
Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Holdundervisning
 • 0
 • Forberedelse (anslået)
 • 0
 • E-læring
 • 0
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 min.
Mundtlig gruppeprøve, 45 minutter pr. gruppe
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisationsteori og -psykologi
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Redegøre for og diskutere anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
   

Færdigheder

 • Analysere, diskutere og vurdere andres og egne rehabiliteringsindsatser
 • Anvende begreber inden for organisationsteori og -psykologi og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Implementere forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem organisationer, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser