SNRM20004U Implementering af forskningsbaseret viden om neurorehabilitering - organisation og forandring

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Implementation of research-based knowledge of neurorehabilitation - Organisation and change

Kursusindhold

Kursets formål er at introducere de studerende til implementering af optimeret neurorehabilitering i praksis, og til de udfordringer der eksisterer i forbindelse med dette.
Undervisningen vil derfor bygge på teori om implementering og organisationer, heriblandt barrierer og facilitatorer i forbindelse med implementering samt hvordan disse kan identificieres i en implementeringsproces. På kurset vil der være fokus på nedenstående specifikke emner:

 • Organisationsstruktur og kontekstuelle faktorer der har indflydelse på implementeringen, herunder faciliterende og hæmmende faktorer for implementering 
 • Implementering af neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Sikring af en multidiciplinær tilgang til neurorehabilitering 
 • Evaluering af effekten af organisationsforandringer set fra et organisatorisk perspektiv, et fagprofessionelt perspektiv eller brugerperspektiv
 
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisations- og implementeringsteori
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering
 • Redegøre for interessenter og kontekstuelle faktorer der er kritiske for optimal implementering i en neurorehabiliterende praksis
   

Færdigheder

 • Anvende begreber inden for organisations- og implementeringsteori og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Bidrage til implementeringsprocessen med henblik på forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem interessenter, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser

 

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser:
professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, bachelor- eller kandidatuddannelse i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin eller psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.
On-campus undervisning, gruppearbejde samt e-læring
Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 40. min.
Prøveformsdetaljer
Skriftligt gruppeaflevering
Mundtlig gruppe prøve, 40 minutter pr. gruppe
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen "bestået" skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte teoretiske retninger inden for organisations- og implenenteringsteori
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering
 • Redegøre for interessenter og kontekstuelle faktorer der er kritiske for optimal implementering i en neurorehabiliterende praksis
   

Færdigheder

 • Anvende begreber inden for organisations- og implementeringsteori og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Bidrage til implementeringsprocesser med henblik på forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem interessenter, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser