SMTB20009E Bachelorprojekt, Medicin og Teknologi, 17,5 ECTS-point

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Medicine and Technology, 17,5 ECTS-credits

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Medicin og Teknologi - obligatorisk

Kursusindhold

Bachelorprojektets indhold skal aftales med vejleder. Projektet kan indeholde en kombination af eksperimentelt arbejde, feltarbejde, teoretiske studier, syntese, modellering og analyse.
Projektet kan udføres i samarbejde med en ekstern partner, som kan være en virksomhed eller en hospitalsafdeling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Færdigheder:

 • sammenfatte og tolke teknisk information og beherske teknisk problemløsning gennem projektarbejde
 • arbejde med alle faser i et projekt, herunder udarbejdelse af forslag, løsning og dokumentation
 • formidle teknisk information, teori og resultater skriftligt, visuelt/grafisk og mundtligt


Kompetencer:

 • arbejde selvstændigt og være i stand til at strukturere et større arbejde, herunder overholde tidsplaner og organisere og planlægge arbejdet
 • selvstændigt tilegne sig ny viden og desuden være i stand til at forholde sig kritisk til tilegnet viden samt udføre relevant og kritisk informationssøgning og på den baggrund finde de rette metoder, til at belyse den aktuelle problemstilling
120 ECTS-point af bacheloruddannelsen skal være bestået.
Vejledning.
For en studerende er der afsat 30 vejledningstimer, inkl. læsning af opgave og eksamination.
For en gruppe på to studerende er der afsat 34,5 vejledningstimer inkl. læsning af opgave samt eksamination
Bachelorprojektet skal udarbejdes individuelt. Op til fire studerende kan dog indberette og aflevere ét projekt om et fælles emne, således at generelle, beskrivende afsnit som fx indledningen er fælles for projektet.

På KU, SUND skal du selv registrere projektet via en e-blanket, som du finder under blanketter på KUnet. Det er vigtigt, at dit projekt er registreret og godkendt, inden du går i gang. Kontakt eventuelt Studieservice Centret

Censorkorps: Censorkorpset for Lægeuddannelserne i Danmark og Censorkorpset for
ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 450
 • Vejledning
 • 30
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 481
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
17,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Mundtligt forsvar, -
Prøveformsdetaljer
Projektet skal udstyres med et resumé på engelsk på højst en normalside med maks. 2400 anslag. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen.
Projektarbejdet gennemføres under vejledning og skrives individuelt eller i grupper på maksimalt to personer

Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination og det skriftlige projekt. Ved bedømmelsen vægtes det faglige indhold tungest. Formuleringsevne indgår med en mindre, men dog betydende vægt ved bedømmelsen, mens staveevne kun indgår med ringe vægt. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet

Eksamination:
For en studerende er der afsat 10 minutter til fremlæggelse og 20 minutter til eksamination. For to studerende er der afsat 20 minutter til fælles fremlæggelse og 20 minutter pr. studerende til individuel eksamination

Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor
Krav til indstilling til eksamen

-

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Aftales med vejleder

Reeksamen

Syge- og reeksamen finder sted i samme eksamenstermin, dvs. senest i august (og februar). Projektet genindleveres med revideret projektrapport ud fra samme opgaveformulering

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Færdigheder:

 • formidle teknisk information, teori og resultater skriftligt, visuelt/grafisk og mundtligt
   

Kompetencer:

 • selvstændigt tilegne sig ny viden og desuden være i stand til at forholde sig kritisk til tilegnet viden samt udføre relevant og kritisk informationssøgning og på den baggrund finde de rette metoder, til at belyse den aktuelle problemstilling.