SMEB24020U Sygdomslære, diagnostik og behandling

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Pathology, diagnosis and treatment

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Den studerende skal opnå viden om symptomer, diagnostik og behandling af almindeligt forekommende tilstande og kendskab til symptomer og diagnostik af sjældnere forekommende tilstande inden for infektionssygdomme, lungesygdomme, endokrinologi og bevægeapparatets sygdomme, som inkluderer reumatologi og ortopædkirurgi samt urinvejenes sygdomme. Den studerende skal opnå forståelse for de patoanatomiske forandringer samt de patofysiologiske mekanismer, der ligger til grund for ovennævnte sygdomsenheder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Generelt

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere forekomst, symptomer, klinisk og paraklinisk diagnostik, prognose, behandling og forebyggelse ved almindeligt forekommende tilstande
 • Nævne symptomer og diagnostik af sjældnere forekommende tilstande
 • Redegøre for patoanatomiske forandringer og patofysiologiske processer på organ-, celle- og molekylært niveau, som har betydning for diagnostik og/eller terapi
 • Redegøre for farmakas virkningsmekanismer og bivirkninger.

 

Farmakologi

Viden

 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af virale, bakterielle og parasitære infektioner, infektionssygdomme, herunder mikrobielle og parasitære lidelser
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af lungesygdomme, herunder astma og allergiske symptomer
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af endokrinologiske sygdomme, herunder diabetes og adipositas
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling med kønshormoner, eksempelvis i forbindelse med antikonception samt behandling af osteoporose 
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af sygdomme vedrørende bevægeapparatet, herunder anvendelse af analgetika, antiinflammatoriske lægemidler samt anæstetika

 

Infektionsmedicin

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer og tegn af infektionssygdomme, herunder febrilia hos normale og immunkompromitterede individer, systemisk infektioner, infektioner i centralnervesystemet, infektioner i øvre og nedre luftveje, infektioner i abdomen, infektioner i hud og bevægeapparatet, akutte og  kroniske virusinfektioner samt hyppigste importerede tropesygdomme
 • Redegøre for forekomst, patogenese, mikrobielle årsager, kliniske og paraklinske fund, mulighed for forebyggelse og opsporing samt farmakologisk behandling af disse sygdomme
 • Redegøre for valg af mikrobielle, biokemiske, billed- og nukleardiagnostiske samt invasive undersøgelser, der anvendes ved udredning af ovenstående infektioner

 

Færdigheder

 • Bedømme foreløbige og endelige svar fra klinisk mikrobiologiske undersøgelser inklusive resistensbestemmelse og på den baggrund vælge adækvat antibiotikabehandling.

 

Lungemedicin

Viden:

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste lungesygdomme, herunder astma inklusiv undertyper og komorbiditet (allergisk og ikkeallergisk rhinokonjunktivitis, kronisk rhinosinuitis med og uden polypper, anstrengelsesudløst larynxobstruktion (EILO), obstruktion og dysfunktionel vejrtrækning) kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) inklusiv komorbiditet (mb cordis og osteoporose), pneumoni og komplikationer, tuberkulose (primært pulmonal TB), lungecancer (de forskellige typer, udredning og stadieinddeling og behandlingsmuligheder), interstitielle lungesygdomme samt arbejdsbetingede lungesygdomme
 • Redegøre for diagnostik og behandling af pneumothorax, pleuraeffusion, atelektase, obstruktiv søvnapnø, respirationsinsufficiens og bronkieektasier, insektstiksallergi, angioødem og anafylaksi
 • Redegøre for diagnostik, behandling, forekomst, klassifikation, patogenese (cellulær og immunologisk), årsag til sygdomsudvikling, udredning, symptomer, kliniske og parakliniske fund, komorbiditet, mulighed for forebyggelse og opsporing samt farmakologisk og ikkefarmakologisk behandling af kroniske lungelidelser
 • Redegøre for diagnostik og behandling af disse hyppigt forekommende lungelidelser inklusive immunologiske, respirationsfysiologiske og billeddiagnostiske undersøgelser samt prioritering af undersøgelsernes rækkefølge
 • Redegøre for valg af invasive undersøgelser, der anvendes ved udredning af lunge- og lungehindecancer.
   

Endokrinologi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af endokrinologiske lidelser som fedme, diabetes mellitus, hypofyseadenom (ikke-hormonproducerende, prolaktinom, cushing, akromegali, hypofyseinsufficiens), diabetes insipidus, SIADH, struma, hyperthyreose, myxødem, osteoporose, hypercalcæmi, hypocalcæmi, hirsutisme samt fæokromocytom
 • Være orienteret om diagnostiske overvejelser og behandlingsplan ved multiple endokrine neoplasier (MEN)
 • Redegøre for klinisk objektiv undersøgelse med angivelse af relevante objektive tegn for endokrine sygdomme: osteoporose, struma, hud- og hårforandringer, neuropati, fodsår, blodtryksmåling og taljeomkreds
 • Referere indikationer for udførelser af procedurer og undersøgelser: MR scanning, CT scanning af hypofyse, DEXA scanning, thyreodeascintigrafi og ultralyd af thyreoidea samt biokemiske analyser og funktionsundersøger, der benyttes ved diagnostik og kontrol af endokrinologiske lidelser
 • Redegøre for undersøgelser til afklaring af diagnose og lægge behandlingsplan for akutte behandlingskrævende endokrinologiske tilstande som ketoacidose, hypoglykæmi, binyrebarkinsufficiens, hypercalcæmi, hypocalcæmi og hypofyse/​binyrebarksygdomme
 • Redegøre for differentialdiagnoserne ved vægttab, tørst og øget vandladning
 • Beskrive væsentlige epidemiologiske forhold, erhvervsmæssige og sociale sammenhænge, ætiologi, patogenese og prognose ved fedme, diabetes osteoporose, hyperthyreose, myxødem og hypofyse/binyresygdomme
 • Redegøre for virkningsmekanismen og bivirkninger for de lægemidler, som endokrinologiske sygdomme behandles med.
   

Reumatologi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af følgende almindeligt forekommende medicinske og kirurgiske lidelser i bevægeapparatet, herunder lave lænderygsmerter, reaktiv arthritis, psorisisarthritis, spondylarthropathier, arthritis urica, reumatoid arthritis, slidgigt, knogleskørhed, diskusprolaps i hals og lænd samt knoglebrud (f.eks. hofte og håndled)
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af følgende akut behandlingskrævende tilstande, herunder arteritis temporalis, septisk artrit, cauda equina syndromorgantruende manifestationer ved bindevævssygdomme
 • Redegøre for en klinisk objektiv undersøgelse af ryggen, herunder neurologisk undersøgelse for tegn på nerverodstryk og tværsnitsyndrom
 • Redegøre for en klinisk objektiv undersøgelse af perifere led (bevægelighed, ømhed, hævelser og ligamentskader)
 • Redegøre for indikationer for ledpunktur og arthroskopi
 • Redegøre for de vigtigste differentialdiagnoser ved akut og kronisk monoarthrit, akut og kronisk polyarthrit samt akutte og kroniske rygsmerter
 • Redegøre for indikationer for fysio- og ergoterapi.
   

Ortopædkirurgi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer og behandling af almindeligt forekommende ortopædkirurgiske skader og sygdomme i bevægeapparatet.
 • Beskrive de generelle retningslinjer for diagnose og behandling af frakturer hos børn og voksne herunder kende principper for konservativ behandling samt osteosyntesemetoder  og kende de hyppigste komplikationer.
 • Redegøre for de hyppigst forekommende frakturer i ekstremiteter (f.eks. i håndled, albue og skulderregionen, samt i hofte, lårben, knæ, underben og ankel) og aksiale skelet (columna og bækken).
 • Redegøre for degenerative ledlidelser som osteoartrose og artritter samt kirurgisk intervention herfor.
 • Redegøre for de hyppigst forekommende idrætsskader, herunder meniskskade, korsbåndsoverrivning og instabilitet i knæ, ankel og skulderled.
 • Beskrive børnealderens medfødte og erhvervede lidelser i bevægeapparatet (f.eks. hoftelidelserne dysplasi, luksation, Calve-Legg-Perthes og epifysiolyse), infektionstilstande i knogler og led samt de hyppigste fikserede og ikke-fikserede foddeformiteter (f.eks. klumpfod og calcaneo-valgus fod).
 • Beskrive de hyppigste håndkirurgiske skader (f.eks. nerve, sene eller ledbåndsskader samt fraktur svt. finger- eller mellemhåndsknogler og os scaphoideum) og sygdomme (f.eks. infektioner i håndregionen, springfinger, og carpaltunnelsyndrom).
 • Beskrive udredning og behandling af benigne og maligne bløddelstumorer og knogletumorer i bevægeapparatet.

 

efro-urologi:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Beskrive udførslen af en klinisk objektiv undersøgelse af abdomen med angivelse af relevante objektive tegn inkl. tegn fra andre områder med relevans for nefrologiske og urologiske lidelser som ødemer, tegn på anæmi, hudforandringer og uræmisk foetor
 • Have kendskab til, hvordan rektaleksploration udføres med henblik på undersøgelse af prostata
 • Angive indikationer for udførelse af følgende procedurer og undersøgelser: anlæggelse af nefrostomi, intern urinafledning (JJkateter), blærekateter (transuretralt/​​suprapubisk), nyrebiopsi, prostatabiopsi, renografi, renal clearencebestemmelse, klinisk biokemiske undersøgelser, opsamling af døgnurin mhp kvantificering af proteinuri, ultralydsscanning, CT, MR-scanning, røntgenundersøgelser inkl. CT-urografi, direkte pyelografi, oversigt over urinvejene, karundersøgelser, urinstix/urindyrkning og urinmikroskopi
 • Redegøre for differentialdiagnoser ved hypertension, hæmaturi, proteinuri, ødemer, smerter i abdomen inkl. flankesmerter og scrotalsmerter med og uden feber, vandladningssymptomer, udfyldninger i flanke, nedre abdomen, scrotum og uræmi
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af almindeligt forekommende nefrologiske og urologiske lidelser som nefrotisk syndrom, glomerulonefritis, diabetisk nefropati, LUTS, urinvejsinfektioner, erektiv dysfunktion, akut og kronisk nyreinsufficiens, hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser, sten i urinvejene, tumorer inkl. cancer i urinvejene og scrotum samt funktionsforstyrrelser i de fraførende urinveje (neuromuskulær blæredysfunktion, hydronefrose, infravesikal obstruktion, inkontinens)
 • Angive indikation for diæter til patienter med nyreinsufficiens
 • Redegøre for undersøgelser til afklaring af diagnose og lægge behandlingsplan for akutte behandlingskrævende tilstande som akut uræmi, akutte væske og elektrolytforstyrrelser, akut scrotum, akut urinretention og ureterstensanfald
 • Opstille og tolke relevante undersøgelsesprogrammer, både anamnestisk, klinisk objektivt og paraklinisk, herunder at kunne tolke og vurdere behovet for klinisk biokemiske, radiologiske, mikrobiologiske, patologiske samt klinisk fysiologiske undersøgelser
 • Beskrive forekomst, ætiologi, patogenese og prognose ved store sygdomsgrupper som kronisk uræmi, hypertension, benign prostatahyperplasi, cancer i urinvejene og scrotum

 

Færdighedstræning ved CAMES

Ultralydsskanning

 • Have et basalt kendskab til teorien bag ultralyd
 • Kende forskel på en klinisk ultralydskanning samt en komplet ultralyd-skanning
 • Kende til relevante kliniske områder, hvor ultralyd er brugbart til diag-nostik.
 • Kende ultralydskanningens begrænsning og kende de mest almindelige artefarkter
 • Kunne håndtere ultralydsapparatet og have kendskab til basal betjening som dybde, fokus, frekvens og gain
 • Kunne identificere normalanatomiske landmarks i abdomen samt på ekstremiteterne.
   

Undersøgelse af ryg og led

 • Kunne foretage en fokuseret anamneseoptagelse med relation til symp-tomer fra bevægeapparatet
 • Kunne foretage en objektiv undersøgelse af over- og underekstremitetens samt ryggens led
 • Kunne sammenfatte anamnese og objektive fund til en tentativ diagnose.
SMEB24001E Lægeliv og Sundhedsvæsenet
SMEB24002E Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24003E Eksamen i Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24004E Tidlig patientkontakt, basal etik og førstehjælp
SMEB24005E Medicinsk dataforståelse
SMEB24006E Medicinsk genetik, Medicin
SMEB24007E Medicinsk celle- og vævsbiologi
SMEB24008E Centralnervesystemet
SMEB24009E Fordøjelselsessystemet og metabolisme
SMEB24010E Tidligt klinisk ophold og kommunikation
SMEB24011E Endokrinologi og reproduktion
SMEB24012E Hjerte, lunge, kredsløb, nyre og energiomsætning
SMEB24013E Basal forskningsmetodologi
Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 90
 • Holdundervisning
 • 58
 • Forberedelse (anslået)
 • 259
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 413
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 6 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
 • Til eksamen udleveres en emneopdelt liste over de farmakologiske stoffer
 • LYX, MathType og Maple eller lommeregneren indeholdt i Office-pakken
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Generelt

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere forekomst, symptomer, klinisk og paraklinisk diagnostik, prognose, behandling og forebyggelse ved almindeligt forekommende tilstande
 • Nævne symptomer og diagnostik af sjældnere forekommende tilstande
 • Redegøre for pato-anatomiske forandringer og pato-fysiologiske processer på organ-, celle- og molekylært niveau, som har betydning for diagnostik og/eller terapi
 • Redegøre for farmakas virkningsmekanismer og bivirkninger.

 

Farmakologi

Viden

 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af infektioner/​​infestationer mod bakterier, virus, svampe, parasitter og orm.
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af allergi og lungesygdomme.
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af diabetes, adipositas, thyroidealidelser, forstyrrelser i calciumstofskiftet samt de opgivne kønshormoner.
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af smerter, inflammation samt anvendelse af anæstetika.

 

Klinisk mikrobiologi

Viden

 • Redegøre for metoder, der anvendes til direkte og indirekte påvisning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og deres følsomhed over for antibiotika
 • Redegøre for sygdomsfremkaldende mikroorganismers (bakterier, svampe, virus og parasitter) forekomst, patogenetiske egenskaber og smitteveje, de sygdomme, de forårsager, samt mulighederne for diagnostik, forebyggelse og behandling
 • Diskutere resistensudvikling over for antibiotika (mekanismer, årsagen og spredningen samt mulighed for begrænsning) samt redegøre for principper for empirisk, præemptiv og definitiv behandling af infektioner med antimikrobiel kemoterapi, herunder antibakteriel, anti-fungal, antiparasitær, og antiviral behandling.
 • Redegøre for begrebet antibiotikapolitik
 • Beskrive principper og metoder til forebyggelse af infektioner (herunder sygehusinfektioner) ved hjælp af sterilisation, desinfektion, aseptisk teknik og isolationsteknik.
   

Færdigheder

 • Bedømme foreløbige og endelige svar fra klinisk mikrobiologiske undersøgelser inklusive resistensbestemmelse og på den baggrund vælge adækvat antibiotikabehandling.
   

Infektionsmedicin

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer og tegn af infektionssygdomme, herunder febrilia hos normale og immunkompromitterede individer, systemisk infektioner, infektioner i centralnervesystemet, infektioner i øvre og nedre luftveje, infektioner i abdomen, infektioner i hud og bevægeapparatet, akutte og  kroniske virusinfektioner samt hyppigste importerede tropesygdomme.
 • Redegøre for forekomst, patogenese, mikrobielle årsager, kliniske og paraklinske fund, mulighed for forebyggelse og opsporing samt farmakologisk behandling af disse sygdomme
 • Redegøre for valg af mikrobielle, biokemiske, billed- og nukleardiagnostiske samt invasive undersøgelser, der anvendes ved udredning af ovenstående infektioner.

 

Lungemedicin

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste lungesygdomme, herunder astma inklusiv undertyper og komorbiditet (allergisk og ikkeallergisk rhinokonjunktivitis, kronisk rhinosinuitis med og uden polypper, anstrengelsesudløst larynxobstruktion (EILO), obstruktion og dysfunktionel vejrtrækning), kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) inklusiv komorbiditet (mb cordis og osteoporose), pneumoni og komplikationer, tuberkulose (primært pulmonal TB), lungecancer (de forskellige typer, udredning og stadieinddeling og behandlingsmuligheder), interstitielle lungesygdomme samt arbejdsbetingede lungesygdomme
 • Redegøre for diagnostik og behandling af pneumothorax, pleuraeffusion, atelektase, obstruktiv søvnapnø, respirationsinsufficiens og bronkieektasier, insektstiksallergi, angioødem og anafylaksi
 • Redegøre for diagnostik og behandling af forekomst, klassifikation, patogenese (cellulær og immunologisk), årsag til sygdomsudvikling, udredning, symptomer samt kliniske og parakliniske fund, komorbiditet, mulighed for forebyggelse og opsporing samt farmakologiske og ikke-farmakologisk behandling af de kroniske lungelidelser
 • Redegøre for diagnostik og behandling af hyppigt forekommende lungelidelser inklusive immunologiske, respirationsfysiologiske og de billeddiagnostiske undersøgelser samt prioritering af undersøgelsernes rækkefølge
 • Redegøre for valg af invasive undersøgelser, der anvendes ved udredning af lunge- og lungehindecancer.
   

Endokrinologi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af endokrinologiske lidelser som fedme, diabetes mellitus, hypofyseadenom (ikke-hormonproducerende, prolaktinom, cushing, akromegali, hypofyseinsufficiens), diabetes insipidus, SIADH, struma, hyperthyreose, myxødem, osteoporose, hypercalcæmi, hypocalcæmi, hirsutisme samt fæokromocytom
 • Referere diagnostiske overvejelser og behandlingsplan ved multiple endokrine neoplasier (MEN)
 • Redegøre for klinisk objektiv undersøgelse med angivelse af relevante objektive tegn for endokrine sygdomme, herunder osteoporose, struma, hud- og hårforandringer, neuropati, fodsår, blodtryksmåling og taljeomkreds
 • referere indikationer for udførelser af procedurer og undersøgelser: MR scanning, CT scanning af hypofyse, DEXA scanning, thyreodeascintigrafi og ultralyd af thyreoidea samt biokemiske analyser og funktionsundersøger, der benyttes ved diagnostik og kontrol af endokrinologiske lidelser
 • Redegøre for undersøgelser til afklaring af diagnose og lægge behandlingsplan for akutte behandlingskrævende endokrinologiske tilstande som ketoacidose, hypoglykæmi, binyrebarkinsufficiens, hypercalcæmi, hypocalcæmi og hypofyse/​​binyrebarksygdomme
 • Redegøre for differentialdiagnoserne ved vægttab, tørst og øget vandladning
 • Beskrive væsentlige epidemiologiske forhold, erhvervsmæssige og sociale sammenhænge, ætiologi, patogenese og prognose ved fedme, diabetes, osteoporose, hyperthyreose, myxødem samt hypofyse/binyresygdomme
 • Redegøre for virkningsmekanismen og bivirkninger for de lægemidler som endokrinologiske sygdomme behandles med.
   

Reumatologi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af følgende almindeligt forekomne medicinske og kirurgiske lidelser i bevægeapparatet: lave lænderygsmerter, reaktiv arthritis, psorisisarthritis, spondylarthropathier, arthritis urica, reumatoid arthritis, slidgigt, knogleskørhed, diskusprolaps i hals og lænd samt knoglebrud (f.eks. hofte og håndled)
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af følgende akut behandlingskrævende tilstande: arteritis temporalis, septisk artrit, cauda equina syndrom samt organtruende manifestationer ved bindevævssygdomme
 • Redegøre for en klinisk objektiv undersøgelse af ryggen, herunder neurologisk undersøgelse for tegn på nerverodstryk og tværsnitsyndrom
 • Redegøre for en klinisk objektiv undersøgelse af perifere led (bevægelighed, ømhed, hævelser, ligamentskader)
 • Redegøre for indikationer for ledpunktur og arthroskopi
 • Redegøre for de vigtigste differentialdiagnoser ved akut og kronisk monoarthrit, akut og kronisk polyarthrit samt akutte og kroniske rygsmerter
 • Redegøre for indikationer for fysio og ergoterapi.
   

Ortopædkirurgi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer og behandling af almindeligt forekommende ortopædkirurgiske skader og sygdomme i bevægeapparatet.
 • Beskrive de generelle retningslinjer for diagnose og behandling af frakturer hos børn og voksne herunder kende principper for konservativ behandling samt osteosyntesemetoder  og kende de hyppigste komplikationer.
 • Redegøre for de hyppigst forekommende frakturer i ekstremiteter (f.eks. i håndled, albue og skulderregionen, samt i hofte, lårben, knæ, underben og ankel) og aksiale skelet (columna og bækken).
 • Redegøre for degenerative ledlidelser som osteoartrose og artritter samt kirurgisk intervention herfor.
 • Redegøre for de hyppigst forekommende idrætsskader, herunder meniskskade, korsbåndsoverrivning og instabilitet i knæ, ankel og skulderled.
 • Beskrive børnealderens medfødte og erhvervede lidelser i bevægeapparatet (f.eks. hoftelidelserne dysplasi, luksation, Calve-Legg-Perthes og epifysiolyse), infektionstilstande i knogler og led samt de hyppigste fikserede og ikke-fikserede foddeformiteter (f.eks. klumpfod og calcaneo-valgus fod).
 • Beskrive de hyppigste håndkirurgiske skader (f.eks. nerve, sene eller ledbåndsskader samt fraktur svt. finger- eller mellemhåndsknogler og os scaphoideum) og sygdomme (f.eks. infektioner i håndregionen, springfinger, og carpaltunnelsyndrom).
 • Beskrive udredning og behandling af benigne og maligne bløddelstumorer og knogletumorer i bevægeapparatet.

 

Færdighedstræning ved CAMES

Undersøgelse af ryg og led

 • Kunne foretage en fokuseret anamneseoptagelse med relation til symptomer fra bevægeapparatet
 • Kunne foretage en objektiv undersøgelse af over- og underekstremitetens samt ryggens led
 • Kunne sammenfatte anamnese og objektive fund til en tentativ diagnose.