SMEB24019U Bachelorprojekt, Medicin

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Forud for selve udarbejdelsen af bachelorprojektet skal den studerende i samarbejde med vejleder formulere en problemstilling, som er omdrejningspunktet for bachelorprojektet.

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende analyserer og bearbejder en selvvalgt problemstilling inden for et relevant, afgrænset sundhedsvidenskabeligt emne. 

Projektet baseres på et litteraturstudie eller på empiriske data indsamlet af den studerende eller stillet til rådighed af vejleder. 

På 4. semester bachelor udbydes et forberedende kursus i bachelorprojekt, hvor den studerende får vejledning i at udarbejde problemstilling og evt. synopsis.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Reflektere over en selvvalgt videnskabelig problemstilling inden for det sundhedsvidenskabelige område.
   

Færdigheder

 • Gennemføre et selvvalgt videnskabeligt projekt, der er inden for det sundhedsvidenskabelige område
 • Gennemføre en struktureret og afgrænset litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • I projektet analysere en selvvalgt videnskabelig problemstilling
 • Formidle og diskutere det selvvalgte projekt skriftligt såvel som mundtligt.
   

Kompetencer

 • Demonstrere forståelse af det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.
Bestået fagelementer svarende til 120 ECTS samt:

SMEB24001E Lægeliv og Sundhedsvæsenet
SMEB24002E Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24003E Eksamen i Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24004E Tidlig patientkontakt, basal etik og førstehjælp
SMEB24005E Medicinsk dataforståelse
SMEB24006E Medicinsk genetik, Medicin
SMEB24007E Medicinsk celle- og vævsbiologi
SMEB24008E Centralnervesystemet
SMEB24009E Fordøjelselsessystemet og metabolisme
SMEB24010E Tidligt klinisk ophold og kommunikation
SMEB24011E Endokrinologi og reproduktion
SMEB24012E Hjerte, lunge, kredsløb, nyre og energiomsætning
SMEB24013E Basal forskningsmetodologi
Forberedende kursus i bachelorprojekt
Selvstændigt arbejde under vejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 100
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 100,5
Individuel
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 30 minutter uden forberedelse med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering består af et bachelorprojekt samt godkendt aftale om vejledning, f.eks. i form af en mail fra vejleder.

Den mundtlige prøve er uden forberedelse og tager udgangspunkt i det afleverede
bachelorprojekt.

Bachelorprojektet skal udgøre ca. 10 A4-sider.

Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende ChatGPT og lignende teknologier (Large Language Models - LLM) som hjælpemiddel.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Reflektere over et selvvalgt videnskabeligt projekt inden for det sundhedsvidenskabelige emneområde.
   

Færdigheder 

 • Formidle og præsentere BA projektet såvel skriftligt som mundtligt
 • Diskutere indholdet i det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.
   

Kompetencer

 • På indledende videnskabeligt niveau:
  • Udarbejde en afgrænset problemstilling / forskningsspørgsmål
  • Foretage en relevant litteratursøgning
  • Foretage en syntese af indhentede data/litteratur
  • Skriftligt og mundtligt formidle resultater og fortolkning af disse under anvendelse fagets terminologi