SMEB24018U Psykologi i sundhed og sygdom

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Psychology in health and disease

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige kundskaber inden for psykologiske emner, der er lægefagligt relevante. Emnerne er relateret til almen-, differential-, udviklings- og socialpsykologi samt grundlæggende sundhedspsykologi. Den studerende skal kunne inddrage emnerne i bæredygtig patientbehandling og interaktionen med de øvrige faggrupper inden for sundhedsområdet, mens der udvises indsigt i menneskers diversitet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive psykologiens metodologiske udvikling og hovedtrækkene i de forskellige psykologiske skoledannelser.
 • Demonstrere forståelse for lægefagligt relevante emner inden for almen-, differential-, udviklings- og socialpsykologi.
 • Have kendskab til grundlæggende sundhedspsykologiske emneområder.
 • Diskutere rationalet bag den bio-psyko-sociale model og samspillet mellem psyke (hjerne) og soma (krop).
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, livskvalitet, seksualitet, belastninger og stress, smerteteori, placebobegrebet, begreber og modeller knyttet til medicinsk uforklarlige symptomer og funktionelle lidelser, sorg og kriser, psykiske egenskaber som risikofaktorer, samt sammenhænge mellem interpersonelle relationer og sundhed og sygdom. Når relevant skal diskussionen kunne perspektiveres til  patienters diversitet.
 • Udvise forståelse for forskellige motivationsteorier og kunne diskutere deres relevans for sundheds- og sygdomsadfærd.
 • Diskutere emotionsteori, og udvise forståelse for angst og depression i relation til sygdom i øvrigt.
 • Redegøre for og diskutere væsentlige, lægefagligt relevante begreber i forbindelse med personlighedsteori.
 • Diskutere begrebet intelligens og intelligensens betydning for sundhed og sygdom.
 • Diskutere psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kronisk sygdom.
 • Demonstrere forståelse for lægefagligt relevante udviklingspsykologiske teorier i livsforløbsperspektiv og diskutere deres betydning for sundhed og sygdom.
 • Udvise forståelse for og diskutere patientinddragelse og psykologiske faktorer der påvirker læge-patient forholdet.
 • Redegøre for og diskutere socialpsykologiske forhold, der påvirker lægegerningen, deriblandt diversitet.
 • Demonstrere en forståelse for og diskutere seksualitetens betydning for sundhed og sygdom.
 • Diskutere alle ovenfor nævnte emners betydning for den kliniske beslutningsproces og patientkontakt.

 

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til medicinuddannelsens øvrige fagelementer og klinisk praksis samt sammenligne, drøfte og diskutere relevansen af disse

 

Kompetencer

 • Udvælge, prioritere og inddrage psykologisk viden i sine overvejelser i forhold til den enkelte patients aktuelle livssituation.
 • Kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Rådgive patienter med hensyn til almindelige psykologiske problemstillinger.
 • Opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny psykologisk viden med relevans for den medicinske profession.
 • På baggrund af den tilegnede viden, forholde sig kritisk til kilder af psykologisk viden.
SMEB24001E Lægeliv og Sundhedsvæsenet
SMEB24002E Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24003E Eksamen i Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24004E Tidlig patientkontakt, basal etik og førstehjælp
SMEB24005E Medicinsk dataforståelse
SMEB24006E Medicinsk genetik, Medicin
SMEB24007E Medicinsk celle- og vævsbiologi
SMEB24008E Centralnervesystemet
SMEB24009E Fordøjelselsessystemet og metabolisme
SMEB24010E Tidligt klinisk ophold og kommunikation
SMEB24011E Endokrinologi og reproduktion
SMEB24012E Hjerte, lunge, kredsløb, nyre og energiomsætning
SMEB24013E Basal forskningsmetodologi
Forelæsninger og studenteraktiverende aktiviteter
Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 37
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 91,5
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 137,5
Kollektiv
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Alle hjælpemidler er tilladt inkl. fuld brug af internet
 • Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter via Digital Eksamen)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive psykologiens metodologiske udvikling og hovedtrækkene i de forskellige psykologiske skoledannelser (perspektiver)
 • Diskutere rationalet bag den bio-psyko-sociale model og samspillet mellem psyke (hjerne) og soma (krop).
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, stressteori, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer.
 • Beskrive og redegøre for lægefagligt relevante emner inden for almen psykologi.
 • Diskutere motivation, herunder forskellige motivationsmodeller og dens relevans for forståelsen af sundheds- og sygdomsadfærd.
 • Diskutere emotionsteori, herunder udvise forståelse af angst og depression i relation til sygdom i øvrigt.
 • Redegøre for og diskutere væsentlige, lægefaglig relevante begreber i forbindelse med personlighedsteori.
 • Diskutere lægefagligt relevante aspekter af intelligensbegrebet samt arv og miljøs betydning for psykiske egenskaber.
 • Redegøre for kriseteori.
 • Diskutere psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kronisk sygdom.
 • Redegøre for lægefagligt relevante udviklingspsykologiske teorier i livsforløb-perspektiv og diskutere deres betydning for sundhed og sygdom.
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold, samt diskutere disses betydning for sundhed og sygdom og læge-patient forholdet.
 • Diskutere alle ovenfor nævnte emners betydning for den kliniske beslutningsproces og patientkontakt.

 

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til medicinstudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis, samt kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse.

 

Kompetencer

 • Have tilegnet sig psykologisk viden i et omfang, der gør det muligt at kunne opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny psykologisk viden med relevans for den medicinske profession, herunder kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Kunne rådgive patienter