SMEB24017U Diagnostiske fag og klinisk beslutningsproces

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Diagnostic Sciences and Clinical Decision Making

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende et basalt kendskab til de parakliniske/diagnostiske specialer (diagnostisk radiologi, patologisk anatomi og cytologi, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk fysiologi og nuklarmedicin, klinisk biokemi), så den studerende kan anvende fagene i sin praktiske dagligdag som ’basic doctor’.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Generelt:

Viden

 • Forklare det enkelte speciales placering i relation til de kliniske- og de andre parakliniske specialer
 • Forklare specialernes terminologi
 • Forklare henvisningsadfærd, ”Den gode henvisning”
 • Beskrive de til specialerne hørende vigtigste diagnostiske metoder, herunder apparatur.
   

Færdigheder

 • Kunne tolke og anvende svar

 
Diagnostisk radiologi:

Viden

 • Forklare forskellen mellem de radiologiske modaliteter, herunder styrker og svagheder, samt anvendelsen af kontraststoffer
 • Forklare ulemper/bivirkninger ved forskellige undersøgelser
 • Beskrive den radiologiske arbejdsgang – fra henvisning til svar
 • Forklare principperne for strålehygiejne og risici ved røntgenstråler


Færdigheder

 • Tolke de mest simple radiologiske undersøgelser 


Patologisk anatomi og cytologi:

Viden

 • Forklare procedurer og arbejdsgange i patologi (fra biopsi til svar)
 • Forklare pato-anatomiske manifestationer (makroskopisk og mikroskopisk) af væsentlige sygdomsprocesser  
 • Kende til biomarkører med betydning for diagnostik og behandling
 • Kende til algoritmebaseret klassifikation af maligne sygdomme (diagnostiske og prognostiske grupper)
 • Klassificere organernes sygdomme efter patogenetiske mekanismer (inflammation, neoplasi, nonneoplastiske vækstforandringer)
 • Kende til lovgivning, attester og begæring om autopsi


Kompetencer

 • Kende til pato-anatomiske manifestationer (makroskopisk og mikroskopisk) af væsentlige sygdomsprocesser og relatere disse til de kliniske fund
 • Relatere biomarkør analysers anvendelse ved personlig medicin

   

Klinisk genetik:

Viden

 • Kende principper for udredning af kendt eller mistænkt arvelig sygdom
 • Kende principper for rationel anvendelse af laboratoriebaseret diagnostik (cytogenetik, biokemi, molekylærgenetik) herunder anvendelse af databaser til variantfortolkning
 • Kende principper for genetisk rådgivning om tilstande med hhv mendelsk og kompleks arvegang

Færdigheder

 • Kunne tolke og anvende genetiske svar

Kompetencer

 • Kunne identificere kliniske problemstillinger hvor genetisk udredning/rådgivning er relevant
 • Kunne reflektere over de særlige etiske problemstillinger ifm genetisk rådgivning og udredning med respekt for det enkelte individs værdisæt
   

Klinisk mikrobiologi:

Viden

 • Have kendskab til mikrobiologiske analyser og deres relevans
 • Forklare infektionshygiejniske principper på hospitalet
 • Beskrive korrekt håndhygiejne.


Færdigheder

 • Anvende klinisk mikrobiologiske svar og bruge dem til rationel udredning og behandling af infektionssygdomme
 • Anvende korrekt håndhygiejne.


Klinisk immunologi:

Viden

 • Beskrive principperne for fremskaffelse og produktion af blodkomponenter til transfusion samt celler, væv og organer til transplantation. Beskrive principperne for blodtransfusion ved livstruende blødning. Have kendskab til transfusionskomplikationer. Beskrive principperne i alloimmunisering og immundefekt.

 

Færdigheder

 • Anvende klinisk immunologiske analysesvar og komponenter til rationel diagnostik og behandling af blødninger, anæmier og transplantation.


Klinisk fysiologi og nuklearmedicin:

Viden

 • Forklare patofysiologiske mekanismer, funktionssvigt og funktionsvurdering ved væsentlige sygdomsprocesser  
 • Beskrive radioaktive lægemidler, strålebeskyttelse og biologiske effekter af radioaktive isotoper.

  Kompetence

 • Relatere patofysiologiske mekanismer, funktionssvigt og funktionsvurdering ved væsentlige sygdomsprocesser til kliniske fund og diagnostiske strategier.
   

Klinisk biokemi:

Viden

 • Forklare rationel anvendelse af klinisk kemiske, klinisk biokemiske og klinisk molekylærbiologiske analyser
 • Forklare de mest almindelige spektra af tilstande og sygdomme, som de enkelte analyser kan anvendes ved.
 • Forklare fortolkning af svar til at afkræfte eller bekræfte diagnoser.

 
Færdigheder

 • Screene syge og raske
 • Vurdere prognose og risiko for sygdom samt monitorere forløbet og behandlingen.
SMEB24001E Lægeliv og Sundhedsvæsenet
SMEB24002E Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24003E Eksamen i Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi
SMEB24004E Tidlig patientkontakt, basal etik og førstehjælp
SMEB24005E Medicinsk dataforståelse
SMEB24006E Medicinsk genetik, Medicin
SMEB24007E Medicinsk celle- og vævsbiologi
SMEB24008E Centralnervesystemet
SMEB24009E Fordøjelselsessystemet og metabolisme
SMEB24010E Tidligt klinisk ophold og kommunikation
SMEB24011E Endokrinologi og reproduktion
SMEB24012E Hjerte, lunge, kredsløb, nyre og energiomsætning
SMEB24013E Basal forskningsmetodologi
Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning.
Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Holdundervisning
 • 47
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 142
Kollektiv
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Multiple choice
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

LYX, MathType og Maple eller lommeregneren indeholdt i Office-pakken.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan.

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden 

 • Forklare de enkelte specialers placering i relation til de kliniske og andre parakliniske specialer
 • Forklare specialernes terminologi
 • Forklare den gode henvisning
 • Beskrive gangen fra henvisning til svar
 • Forklare strålehygiejne og risici ved røntgenstråling
 • Beskrive de til specialerne hørende vigtigste/mest anvendte metoder, herunder apparatur
 • Forklare styrker og svagheder ved de forskellige radiologiske modaliteter
 • Forklare de pato-anatomiske manifestationer
 • Forklare infektionshygiejniske principper, herunder håndhygiejne
 • Forklare den vigtigste lovgivning omfattende de parakliniske specialer
 • Forklare ulemper/bivirkninger ved radiologiske undersøgelser
 • Forklare de forskellige pato-genetiske mekanismer
 • Beskrive principperne for klinisk genetisk diagnostik og rådgivning
 • Beskrive sikker og rationel transfusionsmedicin (blodkomponenter, celler, organer)
 • Forklare pato-fysiologiske mekanismer, funktionssvigt og funktionsvurdering ved forskellige sygdomsprocesser
 • Beskrive strålehygiejne, radioaktive lægemidler samt biologiske effekter af radioaktive isotoper
 • Forklare de mest almindelige spektra af tilstande og sygdomme, de enkelte analyser kan anvendes ved
 • Forklare rationel anvendelse af klinisk kemiske, klinisk biokemiske og klinisk molekylærbiologiske analyser


Færdigheder

 • Kunne tolke og anvende diagnostiske svar
 • Kunne tolke de mest almindelige radiologiske undersøgelser


Kompetencer

 • Relatere pato-anatomiske manifestationer til de kliniske fund
 • Relatere pato-fysiologiske mekanismer, funktionssvigt og funktionsvurdering ved forskellige sygdomsprocesser til kliniske fund og diagnostiske strategier.