SMEB24004U Tidlig patientkontakt og basal etik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to the Patient and ethics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin, Køge - obligatorisk kursus
Bacheloruddannelsen i medicin, København - obligatorisk kursus

Kursusindhold

Tidlig patientkontakt

Det overordnede formål med undervisningen er at give den studerende mulighed for tidlig patientkontakt herunder med teoretisk og praksisnær introduktion til lægens rolle og funktion, læge-patientforholdet, helheds- og etiske perspektiver på sygdom og sundhed samt patientperspektivet på sygdom, dvs. patienternes opfattelse af sundhed og sygdom samt betydningen af det enkelte menneskes livsforløb. En vigtig del af undervisningen er egne samtaler med en patient.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Tidlig patientkontakt:

Viden

 • Forstå mødet med patienten (beskrivelse, analyse og refleksion) ved at
  • beskrive og forstå helhedsperspektivet på sundhed og sygdom
  • beskrive og forstå patienters perspektiv på sundhed og sygdom
  • forstå og analysere betydningen af det enkelte menneskes livsforløb for sundhed og sygdom.
 • Beskrive og forstå lægens rolle og funktion samt læge-patientforholdet
 • Forstå og reflektere over lægens egne reaktioner på patientkontakter; herunder, kende til metoder til at drage omsorg for sig selv i lægegerningen
 • Redegøre for basale etiske normer for patientkontakt (tavshedspligt, patientautonomi, samtykke, paternalismen, bæredygtige beslutninger, etc.)

 

Færdigheder

 • Anvende analyseredskaber
 • Reflektere over egne reaktioner og oplevelser ved patientsamtalerne
 • Analysere og reflektere over etiske spørgsmål og dilemmaer i patientkontakt og sundhedsvæsenet

 

Kompetencer

 • Kunne gennemføre en samtale og indhente infomationer ud fra en bio-psyko-social forståelse af patienten.
 • Kunne gennemføre en etisk ansvarlig patientsamtale
Forelæsninger, holdundervisning samt ophold hos en praktiserende læge.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang. Da al kommunikation med patienterne er på dansk og den studerende ved eksamen skal kunne analysere sin egen kommunikation med patienten, er det en forudsætning at den studerende behersker mundtligt og skriftligt dansk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 27
 • Forberedelse (anslået)
 • 103
 • Klinik
 • 12
 • Eksamen
 • 38
 • I alt
 • 188
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Herunder løbende feedback fra tutorlæger

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en rapport udarbejdet i forbindelse med kurset vedr., samtale med patient og undervisning hos den praktiserende læge (tutorlægen). Der ikke forberedelsestid ved den mundtlige prøve.

Rapportens længde er på max 3.000 ord (eksklusiv tabel med udskrift fra samtale). Opgavens første del ”livs og helbredshistorie” må max fylde 1.500 ord. Opgavens anden del ”Kommunikation og etik” må ligeledes max fylde 1.500. Indledning og afslutning medregnes i den samlede ordoptælling. Til rapporten vedlægges to udfyldte analysemodeller som bilag.
Krav til indstilling til eksamen

Eksamensforudsætninger består af:

 • Minimum 90% korrekt besvarelse ved multiple choice-test om tavshedspligt 
 • Tre gange obligatoriske undervisning hos en praktiserende læge (tutorlæge)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlig aflevering: Alle hjælpemidler tilladt

Mundtlig eksamen: Ingen hjælpemidler tilladte. Den studerende må kun medbringe sin udarbejdede skriftlige rapport (ikke noter).

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 'Bestået' skal den studerende kunne: 

Viden

 • Redegøre for tavshedspligt i forhold patienten.
 • Beskrive etiske normer for patientsamtaler og for formidling
 • Beskrive og analysere egne samtaler med patienten i en rapport, hvori indgår:
  • patientens overvejelser om egen livshistorie, sygdom og helbred
  • patientens oplevelse af kontakten med sundhedsvæsenet
  • den studerendes refleksioner om etik.

 

Færdigheder

 • Acceptere tavshedspligten i forhold patienten
 • Gennemføre samtaler med en patient under supervision af den praktiserende læge
 • Analysere egne samtaler med patienten i en rapport, hvori indgår:
  • patientens overvejelser om egen livshistorie, sygdom og helbred
  • patientens oplevelse af kontakten med sundhedsvæsenet
  • den studerendes refleksioner om etik.
 • Analysere og reflektere over udviklingen i kommunikationen med patienten i relation til de på kurset præsenterede samtalemodeller

 

Kompetencer

 • Anvende de gennemgåede teorier og teknikker til at beskrive og analysere patientens samlede situation i skriftlig og mundtlig form.