SMEB12026U Mikrobiologisk øvelseskursus

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Course in Microbiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende skal opnå viden om sygdomsfremkaldende mikroorganismer og virus, herunder mikroorganismers forekomst og klassifikation, patogenetiske forhold, metoder til påvisning af mikroorganismer, principper til forebyggelse af infektioner samt principper for behandling af infektioner med antibiotika og kemoterapeutika. Viden opnået under kurset er en forudsætning for forståelse af infektioner relaterede til alle kliniske sygdomsenheder og for en hygiejnisk ansvarlig adfærd under klinisk ophold.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kende til metoder, der anvendes til direkte og indirekte påvisning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og virus og deres følsomhed over for antibiotika og kemoterapeutika
 • Kende til sygdomsfremkaldende mikroorganismers (bakterier, svampe, virus og parasitter) forekomst, smitteveje, patogenetiske egenskaber, de sygdomme, de forårsager, samt mulighederne for diagnostik, forebyggelse og behandling
 • Forstå resistensudvikling over for antibiotika (mekanismer, årsagen og spredningen samt mulighed for begrænsning) samt kendskab til principper for empirisk, præemptiv og definitiv behandling af infektioner med antimikrobiel kemoterapi, herunder antibakteriel, anti-fungal, antiparasitær og antiviral behandling
 • Have indsigt i begrebet antibiotikapolitik
 • Kende til principper og metoder til forebyggelse af infektioner (herunder sygehusinfektioner) ved hjælp af sterilisation, desinfektion, aseptisk teknik og isolationsteknik.
   

Færdigheder

 • Udføre mikroskopi, dyrkning, identifikation og resistensbestemmelse af hyppigt forekommende sygdomsfremkaldende mikroorganismer
 • Gøre rede for sygdomsfremkaldende mikroorganismers forekomst, smitteveje, patogenetiske egenskaber, de sygdomme, de forårsager, samt mulighederne for diagnostik, forebyggelse og behandling
 • Anvende empirisk og præemptiv behandling af infektioner og fortolke foreløbige og endelige svar fra klinisk mikrobiologiske undersøgelser inklusive resistensbestemmelse og på den baggrund vælge adækvat definitiv behandling.
 • Anvende antimikrobiel kemoterapi rationelt så der sikres optimal behandlingseffekt samtidig med at resistensudvikling forebygges.
 • Applicere kendskab til infektionshygiejne i kliniske rutiner.
   

Kompetencer

 • Varetage antimikrobiel behandling som forvagt på en klinisk afdeling
 • Samarbede med kliniske mikrobiologer om optimal patientbehandling
 • Påbegynde oplæring i forvagtsfunktion på en klinisk mikrobiologisk afdeling.
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning
Kurset evalueres desuden i integreret eksamen i mikrobiologi og kliniske sygdomsenheder.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 170
 • I alt
 • 212
Mundtlig
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
De obligatoriske elementer på mikrobiologisk øvelseskursus er:
- Mødepligt til og deltagelse i laboratorieøvelser
- Aflevering af øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Kendskab til prøvetagningsmetoder samt transport af mikrobiologiske prøver
 • Kendskab til metoder til direkte og indirekte påvisning af mikroorganismer
 • Kendskab til metoder til undersøgelse af antibiotikafølsomhed samt tolkning af resultaterne og viden om adækvat antibiotikabehandling.
   

Færdigheder

 • Basal evne til at arbejde i et mikrobiologisk laboratorium under iagttagelse af krav til laboratoriesikkerhed
 • Farvning og mikroskopi af mikroorganismer
 • Renddyrkning, identifikation og resistensbestemmelse af hyppigt forekommende sygdomsfremkaldende mikroorganismer
 • Basale sygehushygiejniske færdigheder
 • Relatere mikrobiologiske fund til de tildelte sygehistorier.
   

Kompetencer

 • Kunne anvende antimikrobiel behandling for hyppigt forekommende infektionssygdomme
 • Kunne samarbede med kliniske mikrobiologer om optimal patientbehandling
 • Kunne påbegynde oplæring i forvagtsfunktion på en klinisk mikrobiologisk afdeling.