SMEA24005U Specialefokuseret kursus og eksamen i pædiatrisk adipositas

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Paediatric Obesity

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin – obligatorisk (specialistperspektivet).

Kursusindhold

Kurset vil give den studerende et indgående kendskab til svær overvægt som en kronisk, alvorlig, fremadskridende og tilbagevendende sygdom, med mere end 200 komplikationer der med multiple mekanismer har en negativ indflydelse på vækst, udvikling og fysisk, mental og social trivsel. Kurset vil give den studerende en grundforståelse for diagnostik inkl. differentialdiagnostik, behandling og opfølgning af børn og unge der lever med overvægt og dets komplikationer. Eksempelvis vil den studerende få et detaljeret indblik i hvorledes forståelsen af overvægt som en sygdom har afgørende betydning i daglig klinisk praksis, specielt hvad angår pædagogik og kommunikation. Dette omfatter endvidere en detaljeret forståelse af den neuroendokrinologiske regulation af fedtmassen, og de biologiske processer der opstår når man forsøger at reducere graden af overvægt.

Enheden for Børn og Unge med Overvægt er en europæisk anerkendt klinik til behandling af børn og unge med overvægt. Her tilbydes et miljø, hvor der i dagligdagen er kontakt til forskere på et højt niveau, inklusive daglig kontakt med ph.d. studerende, forskningsårsstuderende, internationale studerende og besøgende.  Der afholdes internationale forskningsmøder og masterclasses, hvor der evt. kan opstå mulighed for egen videnskabelig produktion. Den studerende vil gennemgå et formaliseret introduktionsprogram og siden deltage i daglig klinisk praksis inklusive deltagelse i relevante team-, behandlings- og forskningsmøder. Kurset afsluttes med en eksamen og der vil blive uddelt diplomer for at have gennemgået kompetenceuddannelsen i Holbæk modellen. Den studerende vil under kurset oparbejde klinisk erfaring med pædiatriske patienter med overvægt og kunne forholde sig til diverse genetiske, parakliniske og billeddiagnostiske undersøgelser, eksempelvis DEXA- og MR-skanninger og dermed udbygge og styrke sine kliniske færdigheder. Opholdet vil bestå af en blanding af aktiv deltagelse og observation hvor der bliver lagt vægt på, at den studerende er en aktiv del af teamet. Kurset skal forberede de kommende læger på rollen som ung læge overfor patienter med den komplekse sygdom overvægt og dens mangeartede komplikationer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel

 

Viden:

 • Forstå præmisserne for rådgivning af patienter med overvægt og relaterede komplikationer.
 • Identificere, analysere og vurdere præsentation og interventionsmuligheder for udvalgte patientkategorier fx:
  • Patienten med monogen svær overvægt.
  • Patienten med multifaktoriel årsag til overvægt.
  • Patienten med hypertension, dyslipidæmi, steatose, søvnapnø.
  • Patienten med svære psykosociale problemstillinger.
  • Patienten med ensomhed, påvirket livskvalitet og humør.
  • Patienten med svær mobning og internaliseret stigmatisering og diskrimination
 • Udrede overvægt og dets komplikationer paraklinisk.
 • Anvende digitalt system til behandling af overvægt.
 • Anvende medikamina til behandling af overvægt.
 • Forstå de særlige forhold, der gør sig gældende i den primære sektor og de potentielle ressourcepersoner der forefindes i form af eksempelvis praktiserende læge og kommunale klinikker.

 

Færdigheder:

 • Kunne definere overvægt, og vurdere graden af overvægt hos et barn under vækst og udvikling inkl samtidige ændringer i kropssammensætning.
 • Redegøre for den neuroendokrinologiske regulation af fedtmassen.
 • Regegøre for kendte monogene årsager til overvægt.
 • Redegøre for alle elementerne i behandlingen af overvægt.
 • Kunne optage relevant alderstilpasset anamnese, med passende involvering af forældre eller andre omsorgspersoner.
 • Kunne foretage fyldestgørende og alderstilpasset objektiv undersøgelse, inkl. Kropsmålinger og vurdering af pubertetsudvikling.
 • Kunne vurdere vækstkurver målinger for kropssammensætning.
 • Anvende korrekt pædagogik og kommunikation i mødet med barnet/den unge med overvægt.
 • Kunne igangsætte relevant udredningsforløb.
 • Kunne anvende digitalt system i behandlingen af børn og unge med overvægt.
 • Kunne udfærdige behandlingsplan i digitalt system.
 • Kunne gennemgå og forklare en behandlingsplan i alle detaljer.
 • Kunne redegøre for de hyppigste og alvorligste komplikationer til overvægt.
 • Kunne reagere relevant på billeddiagnostiske og parakliniske fund.
 • Redegøre for indikationer og kontraindikationer for udvalgte medicinpræparater.
 • Redegøre for bivirkninger ved medicin brugt i behandlingen af overvægt.
 • Redegøre for kirurgiens plads i behandlingen af overvægt.
 • Diskutere relevante etiske problemstillinger ifm. Opsporing, diagnostik, behandling og opfølgning.
 • Amnvende respektfuldt sprogbrug.

 

Kompetencer:

 • Anvende fagets viden og færdigheder til at vurdere patienter og igangsætte behandling.
 • Samarbejde med og bidrage til det samlede behandlingsteam herunder anvende sikker kommunikation
 • Forholde sig kritisk til egne kompetencer og behov for hjælp.
 • Vurdere om en patient har behov for intensiveret behandling.
 • Prioritere og delegere tiltag og arbejdsopgaver ud fra vurdering af patienten.
 • Indgå aktivt i behandlingstemaet og evaluere på behandlingsforløb.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus. Deltage ved ambulante forundersøgelse, samt ved opfølgende kontrolbesøg. Deltage i Enheden for Børn og Unges forskningsaktiviteter.
Mentortimer til opfølgning på logbog og systematisk feedback.
Teoretisk undervisning og praktisk case-baseret undervisning.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 47
 • Forberedelse (anslået)
 • 50,75
 • Klinik
 • 221
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 343,75
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Mentortimer med opfølgning på logbog og systematisk feedback samt eksamen

Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlig prøve med 24 timers forberedelse

Den studerende bliver præsenteret for en case, der belyser patientens baggrund. Ved forberedelsen start udleveres desuden spørgsmål til casen, som det forventes, at den studerende dækker.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Inklusiv det på kurset udleverede materiale

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel

 

Viden:

 • Forstå præmisserne for rådgivning af patienter med overvægt og relaterede komplikationer.
 • Identificere, analysere og vurdere præsentation og interventionsmuligheder for udvalgte patientkategorier fx:
  • Patienten med monogen svær overvægt.
  • Patienten med multifaktoriel årsag til overvægt.
  • Patienten med hypertension, dyslipidæmi, steatose, søvnapnø.
  • Patienten med svære psykosociale problemstillinger.
  • Patienten med ensomhed, påvirket livskvalitet og humør.
  • Patienten med svær mobning og internaliseret stigmatisering og diskrimination
 • Udrede overvægt og dets komplikationer paraklinisk.
 • Anvende digitalt system til behandling af overvægt.
 • Anvende medikamina til behandling af overvægt.
 • Forstå de særlige forhold, der gør sig gældende i den primære sektor og de potentielle ressourcepersoner der forefindes i form af eksempelvis praktiserende læge og kommunale klinikker.

 

Færdigheder:

 • Kunne definere overvægt, og vurdere graden af overvægt hos et barn under vækst og udvikling inkl samtidige ændringer i kropssammensætning.
 • Redegøre for den neuroendokrinologiske regulation af fedtmassen.
 • Regegøre for kendte monogene årsager til overvægt.
 • Redegøre for alle elementerne i behandlingen af overvægt.
 • Kunne optage relevant alderstilpasset anamnese, med passende involvering af forældre eller andre omsorgspersoner.
 • Kunne foretage fyldestgørende og alderstilpasset objektiv undersøgelse, inkl. Kropsmålinger og vurdering af pubertetsudvikling.
 • Kunne vurdere vækstkurver målinger for kropssammensætning.
 • Anvende korrekt pædagogik og kommunikation i mødet med barnet/den unge med overvægt.
 • Kunne igangsætte relevant udredningsforløb.
 • Kunne anvende digitalt system i behandlingen af børn og unge med overvægt.
 • Kunne udfærdige behandlingsplan i digitalt system.
 • Kunne gennemgå og forklare en behandlingsplan i alle detaljer.
 • Kunne redegøre for de hyppigste og alvorligste komplikationer til overvægt.
 • Kunne reagere relevant på billeddiagnostiske og parakliniske fund.
 • Redegøre for indikationer og kontraindikationer for udvalgte medicinpræparater.
 • Redegøre for bivirkninger ved medicin brugt i behandlingen af overvægt.
 • Redegøre for kirurgiens plads i behandlingen af overvægt.
 • Diskutere relevante etiske problemstillinger ifm. Opsporing, diagnostik, behandling og opfølgning.
 • Amnvende respektfuldt sprogbrug.

 

Kompetencer:

 • Anvende fagets viden og færdigheder til at vurdere patienter og igangsætte behandling.
 • Samarbejde med og bidrage til det samlede behandlingsteam herunder anvende sikker kommunikation
 • Forholde sig kritisk til egne kompetencer og behov for hjælp.
 • Vurdere om en patient har behov for intensiveret behandling.
 • Prioritere og delegere tiltag og arbejdsopgaver ud fra vurdering af patienten.
 • Indgå aktivt i behandlingstemaet og evaluere på behandlingsforløb.