SMEA20119U Specialefokuseret kursus og eksamen i radiologi: ultralydsscanning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Radiology: Ultrasound Examination

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til radiologi, hvad angår ultralydsskanning, så den studerende opnår kompetencemål indenfor ultralydsskanning svarende til niveauet for en introduktionsstilling i radiologi. Kompetencerne vil også kunne anvendes, såfremt den studerende senere vælger et andet speciale. Der vil undervises teoretisk i ultralydsskanning og i skanning på normalpersoner. De studerende vil derefter under supervision skanne patienter, som henvises til radiologisk afdelings afsnit for ultralydsskanning. Derved opnås en øget klinisk rutine og indsigt i specielt abdominale sygdomme, således at de mest almindelige sygdomme kan diagnosticeres. Der vil være tæt supervision og feedback. Der vil også være mulighed for at øve ultralydvejledt biopsi på et fantom. Den teoretiske undervisning vil desuden indeholde forskningsmuligheder indenfor ultralydsskanning samt beslægtede billedmodaliteter.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • undersøge abdomen med ultralyd ved simple problemstillinger med assistance fra specialist

  • kende til princippet i dannelse af ultralydsbillede, herunder kende til faktorer af betydning for billedkvalitet herunder valg af probe og basale apparaturindstillinger

  • undersøge thorax med ultralyd ved simple problemstillinger med assistance fra specialist og eventuelt udføre ultralydsvejledt intervention

  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer

  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Deltage i dagsarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

 • Demonstrere kliniske færdigheder og udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, eksempelvis gennemføre en abdominal ultralydskanning og genkende den mest almindelige patologi samt kommunikere med patienten under undersøgelsen.

 • Fremlægge patient til konference

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 361
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Indenfor specialets område:

 • Være i stand til at foretage en simple ultralydsskanninger og optimere skanningsbilledet

 • sammenfatte skanningsresultatet og de mulige kliniske differential diagnoser samt behandlingsmuligheder

 • beskrive begrænsninger for enkelte undersøgelser bl.a. baseret på den teoretiske viden om ultralydsskanning og sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer

 • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til anden billeddiagnostik eller et andet speciale.

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Deltage i dagsarbejde under supervision af klinisk lektor/professor

 • Kunne gennemføre en ultralydsskanning af de abdominale organer og diagnosticere den mest almindelige patologi samt have kendskab til ultralydvejledt intervention og evt kunne tage en biopsi på et fantom.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter