SMEA20118U Specialefokuseret kursus og eksamen i radiologi: neuroimaging

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Radiology: Neuroimaging

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til radiologi i form af neuroimaging, så den studerende opnår udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling i radiologi. Kompetencerne vil også kunne anvendes, såfremt den studerende senere vælger et beslægtet speciale. Der vil undervises teoretisk i neuroimaging hovedsageligt med CT og MR. De studerende vil derefter under supervision indgå i dagsarbejdet og under supervision beskrive scanninger indenfor neuroradiologi. Derved opnår den studerende en øget klinisk rutine og indsigt i sygdomme indenfor neurospecialerne eksempelvis intrakranielle blødninger og tumorer. Der vil være tæt supervision og feedback. Den studerende forventes i løbet af kurset at blive i stand til at diagnosticere de mest almindelige intrakranielle blødninger og infarkter. Den teoretiske undervisning vil desuden indeholde forskningsmuligheder indenfor neuroimaging samt beslægtede billedmodaliteter/specialer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Radiologisk diagnosticere de almindeligste lidelser i cerebrum og columna med de anvendte modaliteter

  • Diagnosticere intracerebrale og ekstracerebrale blødninger, typiske cerebrale infarkter, rumopfyldende processer og hydrocephalus

  • Forstå principper ved CT skanning og kender til principperne ved MR-skanning. Kender faktorer af betydning for billedkvalitet ved CT scanning

  • Kende til kilder for patient- og personalebestråling samt metoder til begrænsning af bestråling

  • Forstå de væsentlige begreber ved strålefysik

  • Principper for anvendelse af kontraststoffer, herunder timing af skanning ift. Kontrastindgift. Kender til kontraindikationer, bivirkninger og interaktioner for de anvendte kontraststoffer

  • Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer

  • Beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Deltage i dagsarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

 • Diagnosticere de mest almindelige intrakranielle sygdomme på CT skanning

 • Fremlægge patient til konference

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 361
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Indenfor specialets område:

 • Være i stand til at beskrive de mest almindelige blødninger og infarkter ved CT

 • Sammenfatte skanningsresultatet og de mulige kliniske differential diagnoser samt behandlingsmuligheder

 • Beskrive begrænsninger for enkelte undersøgelser bl.a. baseret på den teoretiske viden om CT-skanning og sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer

 • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til anden billeddiagnostik eller et andet speciale.

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Deltage i dagsarbejde under supervision af klinisk lektor/professor

 • Diagnosticere de almindeligste intrakranielle sygdomme på CT skanning.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter