SMEA20114U Specialefokuseret kursus og eksamen i oto-rhino-laryngologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Otorhinolaryngology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til et lægeligt speciale, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet.

Den studerende skal oplæres i de grundlæggende undersøgelsesmetoder samt kliniske rutiner for derved at kunne indgå i afdelingens funktion med varetagelse af akutte øre-næse-halstilstande. Da afdelingen har et fast samarbejde med Rigshospitalets simulationscenter, vil der i tilknytning til forløbet være planlagt træning inden for nødtracheotomi, otoskopi, luftvejs diagnostik og ultralyd. Det forventes, at den studerende opnår disse kompetencer til bestået niveau.   

Som led i forløbet vil den studerende blive inddraget i videnskabelig akademisk virksomhed og forventes at fremlægge på afdelingens morgenkonference under vejledning og sparing med klinisk lektor.

Kurset bygger på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset skal, ud over kendskabet til det specifikke speciale, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden
Indenfor specialets område:

 • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
 • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation.
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau.
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet herunder kikkertundersøgelser af svælg og strube.
 • Udføre basale kliniske procedurer, såsom otomikroskopi, rhinoskopi, fiberlaryngoskopi og ultralydsundersøgelser af hals. 
 • Fremlægge patient til konference.
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

 

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling, i simulationscenter og vejledningstimer med klinisk lektor/professor
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 361
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
 • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
 • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder i form af specialiseret objektiv øre-næse-halsundersøgelse
 • Udføre basale kliniske procedurer, herunder otomikroskopi, rhinoskopi og flexibel laryngoskopi.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.