SMEA20112U Specialefokuseret kursus og eksamen i oftalmologi: medicinsk retina

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Ophthalmology: Medical Retina

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til det oftalmologiske subspeciale, medicinsk retina, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en læge, der arbejder i medicinsk retina som led i introduktionsstilling til specialet - oftalmologi. Den studerende skal i kurset opnå et godt kendskab til medicinsk retina både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling. Kurset bygger på den studerendes færdigheder indenfor oftalmologi, og kurset skal, ud over kendskabet til det specifikke subspeciale, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer i medicinsk retina (Alders-relateret makula degeneration, diabetisk nethindesygdom, vaskulære okklusioner).
  • beskrive behandling (særligt intravitreale injektioner) og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer (Alders-relateret makula degeneration, diabetisk nethindesygdom, vaskulære okklusioner).
  • Beskrive de mest almindelige undersøgelsesteknikker i medicinsk retina (fluoresceinangiografi, indocyaningrønangiograft, visusbestemmelse, optisk kohærens tomografi, klinisk nethindeundersøgelse).

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre ambulante besøg på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet – optage relevant øjenanamnese og udføre en almindelig øjenundersøgelse med fokus på synsmåling, spaltelampeundersøgelse og oftalmoskopi.
 • Fremlægge patient til konference.
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.
   

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 361
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time (30 minutters konsultation og 30 minutters eksamination)
Prøveformsdetaljer
Der gives 24 timer forberedelse. Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor. Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Eksaminationen vil indeholde ambulant besøg på en patient med en medicinsk nethindesygdom.
Den studerende vil 24 timer før eksamen få information om patientens diagnose.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer (Alders-relateret makula degeneration, diabetisk nethindesygdom, vaskulære okklusioner).
  • Beskrive behandling (særligt intravitreale injektioner) og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer.
  • Beskrive de mest almindelige undersøgelsesteknikker i medicinsk retina (fluoresceinangiografi, indocyaningrønangiograft, visusbestemmelse, optisk kohærens tomografi, klinisk nethindeundersøgelse).

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre patientkonsultation i ambulatorium
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet – optage relevant øjenanamnese og udføre en almindelig øjenundersøgelse med fokus på synsmåling, spaltelampeundersøgelse og oftalmoskopi.
 • Kunne beskrive og tolke de mest almindelige undersøgelsesteknikker i medicinsk retina (fluoresceinangiografi, indocyaningrønangiograft, visusbestemmelse, optisk kohærens tomografi, klinisk nethindeundersøgelse)og patologiske fund ved de mest almindelige sygdomme i medicinsk retina (AMD, venøse okklusioner, diabetisk retinopati).
 • Beskrive de mest almindelige behandlingsprincipper  ved medicinske nethindesygdomme (intravitreal injektion, argon-laser, photodynamisk terapi).

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.