SMEA20109U Specialefokuseret kursus og eksamen i klinisk onkologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Clinical Oncology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset opdeles i 4 sektioner

1. Sengeafdeling (4 uger)

2. Ambulatorium (2 uger)

3. Stråleterapi (1 uge)

4. Fase1/palliation (1 uge)

Kurset har til formål at introducere den studerende til onkologi, så den studerende opnår udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet. Der vil ved kursus blive lagt vægt på medicinsk behandling og stuegangsfunktion, men kurset vil også give mulighed for at opnå kendskab til palliativ behandling, fase 1 undersøgelser samt strålebehandling. Den studerende vil i forbindelse med kurset opnå et godt kendskab til specialet både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling. Kurset bygger på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset vil, ud over kendskabet til det specifikke speciale, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Redegøre for de almindelige principper for diagnostik, stadieinddeling og behandling af solide tumorer, herunder beskrive tumorbiologi, forebyggelse og tidlig diagnostik og stadieinddeling
 • Skitsere symptomer, diagnostik og behandling af de hyppigst forekommende solide tumorer, såsom lunge-, bryst- og tarmkræft
 • Redegøre for behandlingsmodaliteterne inden for onkologi, herunder principperne i behandling med cytostatika, endokrin behandling, antistofbehandling, ”targeteret” behandling med små molekyler, immunmodulerende behandling samt strålebehandling
 • Redegøre for disse behandlingers akutte bivirkninger og den understøttende behandling af disse bivirkninger
 • Beskrive senfølger af disse behandlinger
 • Redegøre for behandlingen af akutte tilstande i onkologi
 • Redegøre for principperne ved kurativ versus palliativ behandling
 • Redegøre for valg af billeddiagnostiske undersøgelser inden for onkologi
 • Beskrive principperne inden for den patologiske diagnostik, herunder molekylærbiologiske undersøgelsesmetoder og tumormarkører
 • Kende til lovgivning og principperne for klinisk forskning
 • Kende til principperne for evaluering af behandlingseffekt
 • Kende til principperne for bivirkningsregistrering
 • Kende til strålebehandling og, på et grundlæggende niveau, beskrive palliative og kurative indtegninger og planer
 • Den studerende skal, på et basalt niveau, kunne forklare bivirkningerne ved strålebehandling

 

Færdigheder

 • Danne sig et overblik over den onkologiske patients tilstand/sygdom
 • Optage onkologisk orienteret anamnese og gennemføre onkologisk orienteret objektiv undersøgelse, svarende til god medicinsk standard
 • Anvende viden om onkologi til at informere om rationalet for behandling og mulige bivirkninger
 • Lave undersøgelsesplaner for, diagnosticere og behandle almindeligt forekommende komplikationer til kræftsygdomme og deres antineoplastiske behandling
 • I åben dialog informere patient og pårørende om undersøgelses- og behandlingsplan
 • Iværksætte understøttende og lindrende behandling af kræftpatienter
 • Fortolke parakliniske fund, anamnese, vitale værdier i patientbehandlingen, herunder kunne udarbejde forslag til en problemorienteret undersøgelsesplan, angive sandsynlig diagnose og differentialdiagnose(r)
 • Fortolke basale billeddiagnostiske og andre parakliniske procedurer
 • På basalt niveau mundtligt og skriftligt forelægge problemstillinger for kolleger og andet sundhedspersonale, således at dette kan lægges til grund for relevante beslutninger.

 

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Anbefalet litteratur: Klinisk onkologi, Specht L, Herrsted J, Storm HH, Rørth M

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 361
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale
    
 • Redegøre for
  • cystostatika og antihormonel behandling
  • strålebehandling, herunder bivirkninger
  • immunterapi, herunder bivirkninger
  • overordnede behandlingsstrategier for udvalgte onkologiske sygdomme

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på den akutte eller kroniske patient, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter