SMEA20108U Specialefokuseret kursus og eksamen i klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Clinical Physiology and Nuclear Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til faget klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Den studerende forventes at opnå kompetence svarende til kompetencemål for niveauet for en introduktionsstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin indenfor udvalgte undersøgelser. Særligt fokuseres der i kursusforløbet på ”Basisundersøgelser i klinisk fysiologi og nuklearmedicin”, som defineret af Sundhedsfagligt råd i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Region Hovedstaden.

Der vil blive undervist i såvel teoretisk som praktisk anvendt klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Den studerende vil under supervision deltage i visitation til gennemførelse og besvarelse af klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske funktionsundersøgelser. Således vil de mest almindelige indikationer for specialets basisundersøgelser gennemgås, herved opnås en vis klinisk rutine og indsigt i specialet. Der vil i undervisningsforløbet være tæt supervision og feedback, hvor den studerende vil følge afdelingernes vagthavende læger. Der vil endvidere også være mulighed for, at den studerende selvstændigt kan deltage i afvikling af afdelingernes undersøgelser og ved interesse, deltage i afdelingernes forskning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Kende principperne for anvendelse af radioaktive lægemidler.

  • Kende principperne for billeddannelse med gamma-kamera og andre diagnostiske hybridmodaliteter, herunder SPECT/CT og PET/CT scanning.

  • Kender principperne for behandling af benigne tilstande med radioaktive lægemidler.

  • Sammenfatte klinisk fysiologisk/​nuklearmedicinsk diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer.

  • Kunne afgive indikationsstilling for henvisning til klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske undersøgelser for almindelige tilstande og sygdomsmanifestationer.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation.

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.

 • Agere professionelt.

 • Beskrive undersøgelser, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor. Dette vil overvejende svare til undersøgelser beskrevet i ”Basisundersøgelser i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin", Sundhedsfagligt Råd, Region Hovedstaden.

 • Deltage i vagtarbejde under supervision af speciallæge/ klinisk lektor/professor.

 • Demonstrere procedurer, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet. Dette vedrører deltagelse i beskrivelse af undersøgelser i Radiological Information System (RIS) og Picture Archiving and Communication System (PACS).

 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet. Afhængigt af valg af afdeling kan drejer det sig om deltagelse i udførelse af f.eks. arbejds EKG, distal blodtryksmåling, hudperfusionsundersøgelse, lungefunktion, invasive undersøgelser m.m.

 • Fremlægge patientundersøgelse til konference

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Som lærebog og pensumsindikation anvendes afsnittet om diagnostiske klinisk fysiologi og nuklearmedicin i bogen ”Diagnostiske Fag”, Munksgaard 2016 samt udvalgte kapitler i bogen ”Klinisk Nuklearmedicin”, DSKFNM 2011.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 361
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Sammenfatte diagnostik ved brug af udvalgte klinisk fysiologiske/​nuklearmedicinske undersøgelser.

  • Beskrive udførelsen af udvalgte undersøgelser, tolkningen heraf og alternative metoder, f.eks. radiologiske metoder.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Beskrive undersøgelser, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.

 • Demonstrere procedurer, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet. Dette vedrører deltagelse i beskrivelse af undersøgelser i Radiological Information System (RIS) og Picture Archiving and Communication System (PACS).

 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet. Afhængig af valg af afdeling kan det dreje sig om deltagelse i udførelse af f.eks. arbejds-EKG, distal blodtryksmåling, hudperfusionsundersøgelse, lungefunktion, invasive undersøgelser m.m.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.