SMEA20104U Specialefokuseret kursus og eksamen i intern medicin: kardiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Internal Medicine: Cardiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til specialet intern medicin: kardiologi, således at den studerende efter endt kursus opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en lægelig introduktionsstilling til specialet. Den studerende skal under kurset opnå et godt kendskab til specialet både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling. Kurset bygger videre på den viden og de færdigheder, den studerende har opnået på de tidligere kliniske kurser og især i de kliniske kurser i intern medicin og det teoretiske tema E kursus (hjerte-kar-sygdomme). Kurset skal, udover kursets specifikke speciale, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine og overblik med heraf følgende øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • redegøre for diagnostik og behandling af de almindeligste kardiologiske sygdomsmanifestationer (bl.a. akut koronar syndrom, kronisk iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, hjerteklapsygdomme, hjertearytmier) både for såvidt angår farmakologisk behandling og interventionel behandling
 • redegøre for forebyggende behandling (bl.a. lipidsænkende behandling).
   

Færdigheder:

 • Mestre en patientkontakt/​konsultation ved f.eks. indlæggelse (både ved akut og elektiv indlæggelse), ambulatoriekonsultation og stuegang.
 • Mestre kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet (bl.a. tolkning af elektrokardiogram, biokemiske prøvesvar, billeddiagnostik)
 • Varetage god kommunikation med kolleger, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Samarbejde med kolleger og andre personalegrupper
 • Agere professionelt
 • Fremlægge og diskutere en patient til konference
 • Fremlægge og diskutere en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og andet sundhedspersonale
 • Gennemføre stuegang på udvalgte patienter under supervision
 • Deltage i vagtarbejde under supervision.
   

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til selvstændigt at tage ansvar for kontinuerligt at opsøge ny viden
 • Vurdere og videreudvikle egen ekspertise inden for specialet, samt bidrage til udvikling af andres viden og fagets generelle udvikling.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 361
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Der gives 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • redegøre for diagnostik og behandling af de almindeligste kardiologiske sygdomsmanifestationer (bl.a. akut koronar syndrom, kronisk iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, hjerteklapsygdomme, hjertearytmier) både for så vidt angår farmakologisk behandling og interventionel behandling
 • redegøre for forebyggende behandling (bl.a. de generelle principper for patienter med kendt iskæmisk hjertesygdom i form af acetylsalicylsyre og lipidsænkende behandling).

Færdigheder

 • Mestre en patientkontakt/​konsultation ved f.eks. indlæggelse (både ved akut og elektiv indlæggelse), ambulatoriekonsultation og stuegang.
 • Mestre kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet (bl.a. tolkning af elektrokardiogram, biokemiske prøvesvar, billeddiagnostik)
 • Varetage god kommunikation med kolleger, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Samarbejde med kolleger og andre personalegrupper
 • Agere professionelt.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.