SMEA20061E Kandidatspeciale (22,5 ECTS), medicin

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Master's Thesis (22,5 ECTS), Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (forskerperspektivet)

Kursusindhold

Projektarbejde og forskningsophold ved vejleders forskningsgruppe.

Formålet med kandidatspecialet er, at den studerende lærer at arbejde selvstændigt med et videnskabeligt projektforløb, der er foregået under et ophold ved en forskningsgruppe. Opholdet ved forskningsgruppen skal vare mindst 16 uger. Desuden skal den studerende lære at formidle projektets resultater og konklusioner såvel skriftligt som mundtligt under anvendelse af det pågældende fags videnskabelige formidlingstradition.

Målbeskrivelser

Efter endt projektarbejde forventes den studerende at kunne:

Som akademiker

Viden

 • Redegøre for de faglige problemstillinger i specialet under inddragelse af resultater på det højeste internationale videnskabelige niveau.

Færdigheder

 • Arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et selvvalgt projekt, der ligger indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde. Projektets formål skal enten være at analysere empiriske data, som den studerende selv har medvirket til at indsamle, eller være at analysere data, som er udleveret af vejleder, eller være at udabrejde en systematisk oversigtsartikel. 

 • Formidle specialet såvel skriftligt som mundtligt under hensyntagen til fagets formidlingstradition

 • Vurdere resultater, som er fremkommet i projektforløbet.
   

Kompetencer

 • Diskutere indholdet i specialet på et videnskabeligt niveau.
Litteratursøgning og videnskabeligt projektarbejde med universitetstilknyttet vejleder.
Specialet kan skrives ved alle institutter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Projektarbejde
 • 650
 • Vejledning
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 681
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, jf. nedenstående
Mundtligt forsvar, 45 minutter
Den mundtlig prøve fordeler sig på 25 minutters mundtlig
fremlæggelse af specialet med anvendelse af AV-udstyr efterfulgt af 20 minutters videnskabelig diskussion med vægt på problemstillinger rejst i specialet.

Det skriftlige kandidatspeciale på 22,5 ETCS skal have et omfang på ca. 40 sider (inkl. figurer, tabeller og referencer).
Projektets formål kan f.eks. være at analysere empiriske data, som den studerende selv har medvirket til at indsamle, eller data som er udleveret af vejleder. Publicerede data kan også anvendes med henblik på udarbejdelsen af en oversigtsartikel/review, så længe emnet falder inden for forskningsgruppens forskningsområde.

Alternativt kan den studerende vælge at aflevere et (publiceret eller upubliceret) manuskript, hvor vedkommende er førsteforfatter (se bestemmelser om evt. medforfattererklæringer i studieordningen), evt. ledsaget af en uddybende teoretisk redegørelse med relation til manuskriptets tema.

Yderligere retningslinjer for kandidatspecialet fremgår af studieordningen: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​medicin/​
Krav til indstilling til eksamen

Bestået 1. studieår af kandidatuddannelsen i medicin.

Det er desuden en forudsætning for at tilmelde sig kandidatspeciale på 22,5 ECTS, at der foreligger en aftale med en vejleder om et forskningsophold ved vejleders forskningsgruppe på mindst 16 uger.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Specialet bedømmes senest 4 uger efter afleveringsfrist

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som akademiker

Viden

 • Redegøre for de faglige problemstillinger i specialet under inddragelse af resultater på det højeste internationale videnskabelige niveau.

Færdigheder

 • Analysere data, som indgår i specialet.
 • Formidle arbejdet mundtligt såvel som skriftligt
 • Vurdere videnskabelige resultater, som er præsenteret i specialet.
   

Kompetencer

 • Diskutere indholdet i specialet på et videnskabeligt niveau.