SMEA15117U Specialefokuseret kursus og eksamen i psykiatri: Psykotiske lidelser i skizofrenispektret

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Psychiatry: Psychotic Disorders in Schizophrenia Spectrum

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til psykiatri, så den studerende opnår kompetencemål i diagnostik, udredning og behandling af psykotiske lidelser i det skizofrene spektrum (skizofreni, skizotypisk sindslidelse, akut psykose, paranoid psykose og skizoaffektiv psykose) svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet.

Den studerende modtager såvel klinisk som teoretisk undervisning i diagnostik og behandling af lidelser i det skizofrene spektrum. Undervisningen har fokus på en systematisk tværfaglig udredning og psykoedukation samt beslutninger om behandlingstilbud, psykoterapeutisk og medikamentelt, med inddragelse af familien. Undervisningen inkluderer state of the art diagnosticering af lidelser i det skizofrene spektrum, rating med skalaer til bedømmelse af sværhedsgrad, psykopatologi, udredning og behandling i h.h.t. nye danske retningslinjer for behandling af skizofreni. Den studerende vil i kurset opnå et godt kendskab til specialet både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling.

Kurset bygger på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset vil, ud over kendskabet til lidelser i det skizofrene spektrum, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Kurset omfatter

 • Klinisk ophold i ambulante teams, der behandler patienter med psykotiske lidelser: et OPUS team for patienter med debuterende psykose og et team for patienter med langvarig psykotisk lidelser

 • Ophold på forskningsenhederne på Psykiatrisk Center Glostrup/Hvidovre og Psykiatrisk Center København, (på Gentofte Hospital)

 • Besøg på Neuropsykiatrisk Laboratorium på Psykiatrisk Center København, afdeling O og på Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct Hans

Den teoretiske undervisning består af lektioner, som strækker sig over hele forløbet. Lektionerne varetages af forskellige lektorer/professorer og har fokus på psykopatologi og forskning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer for lidelser indenfor det skizofrene spektrum (fra kapitel ICD 10: F2: Skizofreni og beslægtede lidelser).

 • Beskrive behandlingsmuligheder for de almindeligste sygdomsmanifestationer.

 • Have kendskab til og reflektere over forskning, herunder kende til endofænotyper/​epidemiologisk forskning og deres rolle for forebyggelse, så vel som vigtigheden af afprøvning af lægemidler og andre terapiformer.

 • Redegøre for konkrete afgrænsninger af sygdomspræsentationer i kontekst af differentialdiagnoser og komorbiditet.

 • Redegøre for psykopatologiske fænomener, og hvordan disse ændrer sig på tværs af alderstrin.

 • Redegøre for lægemiddelbehandling på et basalniveau.

 • Redegøre for akutpsykiatriske udfordringer herunder suicidalitet, behandling af patient med akut agiteret psykose, samt tvangsindlæggelse.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation.

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.

 • Gennemføre patientkonsultation i et ambulant team på et basalt niveau

 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til psykiatri herunder bedømmelse af sygdomssværhedsgrad og behandlingsbehov.

 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til psykiatri, herunder bedømmelse af udvikling i sværhedsgrad af psykopatologiske fænomener og vurdering af selvmordsrisiko.

 • Fremlægge patient til konference

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale

 • Følge et mindre antal patienter ambulant under supervision

 • Deltage i vagtarbejde under supervision

   

  Kompetencer

 • Overføre viden til at optage en relevant og fokuseret journal.

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise.

 • Selvstændigt kunne kombinere udredningsprogrammet og nå frem til den korrekte diagnose og efterfølgende behandling.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold i ambulant team under vejledning og supervision af klinisk læge. Aktiverende undervisning, hvor den studerende får teoretisk input fra lektorer og professorer, fremlægger materiale fra klinikken eller bruger videomateriale til at drøfte fænomener.
Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Forberedelse
 • 104
 • Holdundervisning
 • 10
 • Klinik
 • 222
 • I alt
 • 361
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Der gives 1 uges forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet i ambulatoriet skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang/ambulant behandling på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • sammenfatte udredning og diagnostik af psykotiske lidelser i det skizofrene spektrum
  • beskrive behandling af akut psykose og principper for vedligeholdelsesbehandling mhp. forebyggelse af tilbagefald af episoder, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre ambulant behandling af patienter med lidelser i det skizofrene spektrum under supervision og udarbejde og gennemføre behandlingsplan
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til psykiatri, herunder vurdere indikation for anvendelse af tvang for patienter med lidelser i det skizofrene spektrum.

 

Den studerendes deltagelse igennem helle kursusforløbet indgår i den samlede eksamensbedømmelse.