SMEA15107U  Specialefokuseret kursus og eksamen i karkirurgi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Vascular Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset er tilrettelagt, så de studerende indføres i det karkirurgiske speciale og opnår udvalgte karkirurgiske specialekompetencer. Afdelingen varetager selv specialiseret diagnostisk udredning med kredsløbsfysiologiske undersøgelser og ultralydbaseret billeddiagnostik forud for endovaskulær eller åben kirurgisk behandling af arterielle og venøse lidelser. Patienterne har typisk betydelig kardiovaskulær, pulmonal og endokrinologisk co-morbiditet. De studerende opnår således bred klinisk indsigt og basale kompetencer indenfor kommunikation, objektiv undersøgelse, parakliniske undersøgelser samt medicinsk og kirurgisk behandling styrkes.

Afdelingen har en høj forskningsaktivitet, og kurset er en oplagt platform for kandidatspecialet. Der er åbne projekter vedr. både behandling og diagnostik af fokuserede karkirurgiske områder, fx aneurismer, varicer eller underekstremitetsiskæmi.

Kontakt gerne kursusleder inden semestertilmelding.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Definere og reflektere over behandlingsindikation ved karkirurgiske lidelser

  • Redegøre for diagnostisk udredning af karkirurgiske lidelser 


  • Redegøre for behandling og profylakse af karkirurgiske lidelser

  • Reflektere over differentialdiagnoser og redegøre for behov for medicinsk eller anden kirurgisk udredning af patienter før operation

  • Redegøre for forekomst og hyppighed af almene og specifikt karkirurgiske operationskomplikationer


Færdigheder

 • Mestre basal karkirurgisk ultralydsdiagnostik

 • Selvstændigt gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor. 


 • Deltage i vagtarbejde under supervision

 • Gennemføre patientkonsultation ved indlæggelse og i
ambulatorium

 • Mestre forskellige suturteknikker

 • Mestre kateteranlæggelse, pvk-anlæggelse samt foretage a-punktur

 • Fremlægge patient til konference 


 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og
sundhedspersonale

 • Udføre endovaskulære procedurer i simulator (CAMES)

 • Assistere v. karkirurgiske endovaskulære og åbne indgreb, herunder at udføre basale karkirurgiske del-indgreb på niveau med læger i introduktionsuddannelse

Kompetencer

 • Selvstændigt lægge en diagnostisk karkirurgisk udredningsplan samt en behandlingsplan ud fra en helhedsorienteret klinisk vurdering af patienten

 • Kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise ud fra teori og samarbejde med læger og andet sundhedspersonale.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Deltagelse i vagtarbejdet på Rigshospitalet og ophold på Gentofte hospital, hvor afdelingens dagkirurgiske varicebehandlinger varetages. En klinisk lektor vil fungere som tutor under hele kurset, og der er planlagt 1-3 ugentlige undervisningstimer bl.a. med ultralydsdiagnostik, suturteknik, journaloptag etc.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelsestid.
Den studerende skal foretage fokuseret/​problemorienteret journaloptag på karkirurgisk indlagt patient. Eksaminatorer stiller spørgsmål undervejs, og diagnostik og behandling gennemgås. Den studerende skal demonstrere en eller flere kliniske praktiske færdigheder som selvstændigt element i eksaminationen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Redegøre for patologiske fund ved gennemgang af arteriografier og ultralydsskanninger

 • Definere og reflektere over behandlingsindikation ved karkirurgiske (arterielle og venøse) lidelser

 • Redegøre for karkirurgisk behandling, herunder risici ved både åbne kirurgiske og endovaskulære procedurer

Færdigheder

 • Udføre basale karundersøgelser med ultralyd

 • Udføre simulation af basale endovaskulære procedurer

 • Redegøre for suturmaterialer og demonstrere forskellige sutureringsteknikker

 • Udføre og fortolke ankeltrykmåling

 • Demonstrere suturering af hud

 • Kommunikere professionelt med patient  • Redegøre for karkirurgiske billeddiagnostiske undersøgelser

 • Sammenfatte sygdomsbillede og diagnostik mhp. behandling, herunder evt. henvisning af patient til udredning i andre specialer

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 222
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse
 • 104
 • I alt
 • 361