SMEA15064U Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Clinical Course in Gynaecology and Obstetrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har til formål at lære den studerende gynækologi og obstetrik på et niveau, hvor den studerende kan fungere som læge i klinisk basisuddannelse samt at begynde i en introduktionsstilling med henblik på gynækologi og obstetrik eller almen medicin.
Kommunikationstræningen fokuserer på overbringelsen af en alvorlig besked og varetagelsen af patientens/den pårørendes emotionelle reaktioner på lægens information samt systematisk refleksion over, hvorledes man bevidst og på en professionel måde kan strukturere og styre sine samtaler.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for forløbet af den normale graviditet, fødsel og barselsperiode 
 • Skitsere undersøgelsesprogrammet i den normale graviditet, herunder prænatal screening
 • Beskrive indikationer og undersøgelsesmetoder for prænatal diagnostik og fosterovervågning i graviditeten og under fødslen
 • Beskrive risikofaktorer, herunder psykosociale faktorer og medicinske tilstande, der kan påvirkes af eller influere på graviditeten.
 • Kunne vurdere akut behandlingskrævende tilstande i graviditeten
 • Beskrive hypertensive tilstande under graviditeten, herunder redegøre for mulige komplikationer og behandling
 • Beskrive principper for diagnostisering og behandling af truende for tidlig fødsel, tvillingegraviditet, stort fosterskøn, mindre liv, intrauterin væksthæmning, for tidlig fødsel, uregelmæssig fosterpræsentation, manglende fremgang, læsioner i fødselsvejen og infektioner i barselsperioden
 • Beskrive årsag til blødning i 3. trimester, under fødslen og i puerperiet samt beskrive behandlingsmulighederne
 • Redegøre for kvindens hormonelle cyklus og de fysiologiske forandringer ved menarke, menopause og klimakterium
 • Beskrive metoder til svangerskabsforebyggelse, herunder sterilisation, samt redegøre for fordele og ulemper ved de forskellige metoder
 • Beskrive lovgivningen om og metoder til provokeret abort samt redegøre for information til den abortsøgende, herunder de etiske problemstillinger
 • Redegøre for principperne for håndtering af tilstande med blødning og smerter i den tidlige graviditet
 • Beskrive screeningsprogram for cervikale præcancroser.
 • Beskrive relevante undersøgelsesforløb og -metoder, behandlingsmuligheder og prognose ved benigne og maligne gynækologiske tumorer
 • Beskrive principper for risikofaktorer, diagnostik, behandling og komplikationer for urogynækologiske lidelser, infertilitet, endometriose, polycystisk ovariesyndrom og uterine fibromer. 
 • Beskrive undersøgelsesforløb ved almindelige gynækologiske symptomer såsom udflåd, blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, kontaktblødning, barnløshed, urininkontinens og nedsynkning samt klimakterielle gener.
   

Færdigheder

 • Optage anamnese hos den normale gravide 
 • Vurdere den gravide i 3. trimester og/eller ved fødsel med de 4 håndgreb, symfyse/fundus mål, hjertelyd og vaginal eksploration
 • Vurdere en cardiotocografi-kurve, udfylde og fortolke et partogram og registrere apgarscore
 • Optage anamnese hos en patient med almindeligt forekommende gynækologisk sygdom
 • Foretage en gynækologisk undersøgelse inklusive relevant prøvetagning.
   

Kompetencer

 • På en standardiseret og systematisk måde kunne foretage en gynækologisk undersøgelse og foretage de mest almindelige procedurer forbundet hermed.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling, kliniktimer, studenteraktiverende holdundervisning, færdighedstræning og kommunikationstræning
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i gynækologi og obstetrik.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 34
 • Klinik
 • 140,5
 • I alt
 • 180,5
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen. Opnåelse af kursets målbeskrivelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Overvære et intrauterint indgreb (ab pro, evac, hysteroskopi)
 • Overvære et fødselsforløb
 • Overvære sectio.
   

Færdigheder

 • Gennemføre patientkontakter, hvor den studerende er i lægens rolle, f.eks. stuegang på udvalgte patienter, udskrivelsessamtale med epikrise, ambulant kontrol, fødselsforløb, undersøgelse eller orientering før elektivt sectio eller samtale før planlagt gynækologisk operation.
 • Gennemføre patientkontakter på nyhenviste patienter, hvor den studerende er i lægens rolle, f.eks. blødning i tidlig graviditet, nyhenvist graviditet, blødningsforstyrrelser, provokeret abort, sterilisation, inkontinens, ovariecyste, prolaps, underlivsinfektion eller celleforandringer. Herunder optage anamnese, foretage objektiv undersøgelse, foretage gynækologisk undersøgelse under supervision, diskutere differentialdiagnoser, udredning og behandling.
 • Foretage gynækologisk undersøgelse på fantom og patient
 • Tage prøver ved gynækologisk undersøgelse, herunder smear, bakteriepodning og klamydiatest, på patient eller fantom
 • Udføre de 4 håndgreb
 • Foretage symfyse-fundus mål
 • Sammenfatte og fortolke et cardiotocografi
 • Udfylde et partogram
 • Lytte hjertelyd med doptone/cardiotocografi ultralyd
 • Foretage vaginal eksploration hos gravide, der ikke er i fødsel og hos gravide i fødsel under supervision.
 • Vaginalscanne under supervision
 • Registrere APGAR score
 • Gennemføre vagter, som ikke ligger i dagtiden.


Færdigheder, som den studerende skal vise, at hun/han behersker i forbindelse med sit ophold på CAMES:  

Kommunikation, informationssamtalen om den alvorlige besked:

 • Styre og strukturere en informationssamtale med en patient/pårørende om den alvorlige besked
 • Eksplorere og inddrage patientens/den pårørendes anskuelser, interesser og følelser i samtalen
 • Udvise empati og varetage patientens/den pårørendes krisereaktion på professionel måde.
   

Færdighedskursus i gynækologisk undersøgelse og samtale med gynækologisk patient:

 • Udføre en gynækologisk undersøgelse på fantom.
   

Kompetencer

 • Foretage de mest almindelige procedurer, som er relateret til den gynækologiske undersøgelse som f.eks. smear og podning.
 • Informere og overbringe besked om alvorlig gynækologisk/obstetrisk tilstand og prognose.