SMEA15043X  Klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering (Gældende fra foråret 2020)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Clinical course in Social Medicine and Rehabilitation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset belyser lægens roller og kliniske opgaver i det opdelte sundhedsvæsen. Der lægges vægt på områderne klinisk forebyggelse og rehabilitering, herunder samspillet mellem læger og andre faggrupper i det samlede sundheds- og socialvæsen, lægens opgaver i forbindelse med overdragelsen af sundhedsopgaver fra hospital til kommunalforvaltning, evaluering og kvalitetssikring af tværfaglige rehabiliteringsindsatser samt lægens rolle som informant i den kommunale sagsbehandling

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • Redegøre for ICF modellen, dvs samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af funktionsnedsættelser blandt børn, voksne og ældre

 

Færdigheder

 • Vurdere anamnese, symptomer og fund med henblik på at diagnosticere funktionsnedsættelse eller risiko herfor samt udlede behov for klinisk forebyggelse og rehabilitering
 • Udføre en socialmedicinsk samtale og undersøgelse samt udarbejde en lægejournal inkl. en rehabiliteringsplan under hensyntagen til den aktuelle social- og sundhedslovgivning og eksisterende tværfaglige rehabiliteringsmuligheder
 • Anvende væsentlige bestemmelser i lovgivningen vedrørende sociale og sundhedsfaglige kommunale ydelser (f.eks. sygedagpenge, revalidering, førtidspension, genoptræning samt indsats i forhold til personer med alkohol og stofmisbrug)
 • Redegøre for og anvende innovative metoder og instrumenter i evalueringen af rehabiliteringsindsatser, inklusiv praktisk tilgang til dataindsamling (”innovativt feltarbejde”)
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Ophold i kommunale forvaltninger, forelæsninger og holdundervisning samt feltarbejde
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Skriftlig
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog

For at opnå godkendelse af logbog og dermed kursusattest skal den studerende have:
Deltaget aktivt i præsentation og diskussion af lægejournaler ved journalgennemgangen.
Deltaget aktivt i feltarbejdet og bidraget til præsentation af resultaterne af feltarbejdet, jf. målbeskrivelsens mål om evaluering af rehabiliteringsindsatser
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Færdigheder

 • Udforme og præsentere en lægejournal, der opfylder målbeskrivelsen mht. diagnostik af funktionsnedsættelse og rehabiliteringsplan
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Klinik
 • 17,5
 • Feltarbejde
 • 22,5
 • Forberedelse
 • 11
 • I alt
 • 69,0