SMEA15043E Eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Exam in Clinical Social Medicine and Rehabilitation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering angives under klinisk kursus i socialmedicin og rehabilietering.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 1
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 1,5
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed med 75 minutters forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De studerende må medbringe bogen Sociale ydelser, print fra medicin.dk samt et ark med overblik over den socialmedicinske journal.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Redegøre for metoder til beskrivelse af funktionsevne på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau og anvende metoden på konkrete cases
 • Sammenfatte de socialmedicinsk relevante bestemmelser i social- og sundhedslovgivningen samt lægens rolle i den sammenhæng
 • Redegøre for gældende aftaler for udveksling af sociale og helbredsmæssige oplysninger i en konkret sag.
   

Færdigheder

 • Analysere og beskrive alle elementer af funktionsevnen og dens udvikling i en konkret case ud fra helbredsfaktorer, personlige faktorer og omgivelsesfaktorer
 • Vurdere og reflektere over symptomer og fund med henblik på at udlede behov for yderligere oplysninger, behandling, klinisk forebyggelse og/eller rehabilitering
 • Opstille en konkret og udtømmende handlingsplan med behandlingsmæssige og sociale tiltag, der kan forbedre eller kompensere for funktionsnedsættelse eller risiko herfor.
 • Anvende gældende aftaler for udveksling af sociale og helbredsmæssige oplysninger i en konkret sag.
   

Kompetencer

 • Udforme og præsentere en lægejournal med vægt på en udtømmende beskrivelse og vurdering af funktionsevne og dens konstituerende elementer samt handleplan og argumentere for denne plan.