SMEA15031U Kursus i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in Statistics, Epidemiology and Medical Sociology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har til formål at give den studerende redskaber til kritisk læsning og fortolkning af medicinsk videnskabelig litteratur, såvel epidemiologisk forskning som anden forskning, baseret på kvantitativ metodologi. Kurset skal give den studerende indsigt i basal epidemiologisk teori og kundskaber til at forstå og forklare statistiske aspekter af medicinsk litteratur. Endvidere skal kurset give den studerende evner til at udføre simple statistiske analyser på egen hånd. Desuden skal kurset give den studerende en grundlæggende forståelse af betydningen af demografiske, sociale og psykosociale forhold for folkesundheden og de væsentligste folkesygdomme, samt for samspillet mellem biologiske og sociale processer i forhold til sygdomsudvikling, for lægens rolle i forebyggelse og sundhedsfremme og for sundhedsvæsenets struktur, organisering, finansiering, styring og sundhedspolitiske processer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert og som sundhedsfremmer.

Viden

 • Beskrive statistiske aspekter, herunder faldgruber, i dagligdags kliniske problemer
 • Forstå og beskrive statistiske nøglebegreber samt simple statistiske tests
 • Forstå og redegøre for de hyppigheds- og associationsmål, der anvendes i deskriptive og analytiske studier.
 • Forstå en multipel regressionsanalyse med såvel kontinuert som binært outcome
 • Redegøre for de mest anvendte epidemiologiske studiedesigns
 • Beskrive disse studiedesigns væsentligste anvendelsesområder samt styrker og svagheder
 • Beskrive de væsentligste processer, der leder til fejlagtige forskningsresultater (konfounding, selektions- og informationsbias samt tilfældighed) samt identificere typiske eksempler på sådanne processer i medicinsk litteratur.
 • Beskrive metoder til at vurdere kausalitet samt diskutere kausaliteten af konkret beskrevne associationer fra den medicinske litteratur
 • Forklare betydningen af demografiske, sociale og psykosociale forhold for folkesundheden og de væsentligste folkesygdomme
 • Redegøre for mulige mekanismer bag disse forhold
 • Redegøre for samspillet mellem biologiske og sociale processer i udviklingen af væsentlige sygdomme og helbredsproblemer
 • Redegøre for det danske sundhedsvæsens opbygning, finansiering, beslutningstagere, aktører samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter.
 • Redegøre for alternative modeller til udformning af sundhedsvæsener samt alternative og/eller komplementære metoder til styring af sådanne.
   

Færdigheder

 • Foreslå og diskutere de mest hensigtsmæssige studiedesigns til løsning af konkrete videnskabelige problemstillinger indenfor medicin.
 • Kritisk fortolke og diskutere en medicinsk videnskabelig artikel, der er baseret på epidemiologiske metoder, herunder resultaterne af statistiske analyser.
 • Udføre simple statistiske analyser og fortolke resultater af statistiske analyser på baggrund af computer output eller medicinske tekster og sætte disse i forhold til det underliggende videnskabelige problem.
 • Beregne simple statistiske tests
 • Beregne hyppigheds- og associationsmål
 • Vurdere anvendelsen af forskellige forebyggelsesstrategier og reflektere over lægens rolle i forebyggelse og sundhedsfremme.
 • Analysere, diskutere og vurdere konsekvenser af politiske og organisatoriske tiltag, der berører sundhedsvæsenet.
 • Diskutere og vurdere styringsredskabers og -rationalers betydning for aktører og aktiviteter i relation til et specifikt tema, herunder for samarbejdet/​koordinationen mellem sundhedsvæsenets forskellige dele og faggrupper.
 • Udarbejde og fremlægge et forslag til en projektbeskrivelse for et epidemiologisk forskningsprojekt.
Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 54
 • Holdundervisning
 • 58
 • Forberedelse (anslået)
 • 155
 • I alt
 • 267
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af aflevering og godkendelse af 1) skriftlig hjemmeopgave i Statistik, samt 2) udarbejdelse af projektbeskrivelse i Epidemiologi og deltagelse i sidste undervisningsgang, hvor projektbeskrivelsen fremlægges.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som akademiker og som lægefaglig ekspert

Viden

 • Forstå statistiske nøglebegreber samt simple statistiske tests
 • Forstå hyppigheds- og associationsmål
 • Forstå en multipel regressionsanalyse med såvel kontinuert som binært outcome.
   

Færdigheder

 • Beregne simple statistiske tests
 • Beregne hyppigheds- og associationsmål
 • Udføre og fortolke simple statistiske analyser
 • Udarbejde og fremlægge et forslag til en projektbeskrivelse for et epidemiologisk forskningsprojekt.