SMEA15025U Kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Course in Patient Safety and Quality Development

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende forståelse af patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet, herunder betydningen af IT systemer. Kurset indeholder fire delområder. Under området patientsikkerhed præsenteres og diskuteres basale forhold omkring fejlteori og læring af fejl. Under området kvalitet præsenteres begreber og metoder inden for kvalitetsudvikling, herunder statistisk proceskontrol. Under området teamtræning præsenteres betydningen af menneskelige faktorer, herunder sammenhængen mellem menneske og det system, de interagerer med, samt betydningen af at arbejde som et team for at kunne minimere risiko for fejl. Under området sundhedsinformatik præsenteres sammenhængen mellem bruger, organisation og teknologi på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel

Patientsikkerhed:

Viden

 • Redegøre for begreberne patientsikkerhed og utilsigtet hændelse samt formålet med patientsikkerhedsarbejde
 • Beskrive det danske patientsikkerhedssystem inklusiv organiseringen af patientsikkerhedsarbejde på afdelings-, hospitals- og nationalt niveau
 • Redegøre for patienten og sundhedsprofessionelles ansvar og rettigheder ved utilsigtede hændelser.
 • Beskrive typiske typer af utilsigtede hændelser samt hvordan disse kan forebygges/risikoen kan reduceres.
 • Beskrive analyseprincipper for at undersøge utilsigtede hændelser
 • Redegøre for principper for personlig og psykologisk håndtering af utilsigtede hændelser
 • Redegøre for begrebet den menneskelige faktor, og hvordan arbejdsstedet skal indrettes og organiseres for at minimere risiko for- og betydning af fejl, herunder
  • interaktion mellem menneske og maskine
  • interaktion mellem mennesker og kendskab til betydning af træthed, stress m.m.
  • interaktion mellem mennesker og kendskab til betydning af mangelfuld kommunikation, afbrydelser, utilstrækkelig viden og utilstrækkelige færdigheder.

 

Færdigheder

 • Diskutere metoder til at sikre god patientsikkerhed og forebygge utilsigtede hændelser, herunder fx god patientsikkerhedskultur, tjeklister og sikker mundtlig kommunikation (ISBAR)

 

Kvalitet:

Viden

 • Beskrive hvordan kvalitet kan defineres, og herunder beskrive forskellige dimensioner og aspekter ved kvalitet
 • Beskrive kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling (Jurans trilogi), herunder formålet dermed .
 • Beskrive udvalgte kvalitetstilgange (fx akkreditering, kliniske kvalitetsdatabaser, patient reported outcomes/patientoplevet kvalitet og den aktuelle danske kvalitetsmodel)
 • Beskrive principperne for en kvalitetsudviklingsproces (prioritering af forbedringstiltag),  forbedringsvidenskab samt måling af kvalitet(herunder indikatorer og analyse af data i forbindelse med forbedringsarbejde/​statistisk proceskontrol).
 • Redegøre for forbedringsmodel inklusiv PDSA-cirklen.

 

Færdigheder

 • Diskutere grundlæggende metoder i kvalitetsudvikling og kvalitetsovervågning, herunder ledelse og feed-back, evidensbaseret medicin, kliniske retningslinjer, forbedringsmodellen, patientinvolvering, audit, survey, opgørelser over indikatorer og statistisk proceskontrol.
   

Team:

Viden

 • Redegøre for og inddrage principper for effektiv kommunikation, ledelse og samarbejde i en simuleret situation.
   

Færdigheder

 • Styre og strukturere anvendelsen af observationer og faglig viden for at optimere patientbehandling i en akut situation.
   

Sundhedsinformatik:

Viden

 • Redegøre for væsentlige elementer i en elektronisk patientjournal

 • Beskrive, hvordan sundhedsdata udveksles og tilgås i den danske sundhedssektor.

 • Diskutere, hvilke forhold der har betydning for udviklingen af effektive sundheds-IT-løsninger.

 • Redegøre for de hyppigst anvendte kliniske beslutningsstøtteværktøjer (fx instrukser, guidelines og nationale kliniske retningslinjer).

Kompetencer

 • Kunne indgå i en kritisk dialog omkring anvendelsen af sundhedsinformatik.

Kursusattest i grundlæggende klinik
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og simulationsbaseret træning (teamtræning)
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 3
 • Forberedelse
 • 38
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 11
 • Øvelser
 • 3
 • I alt
 • 67
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i simulationskurset samt e-læringsdelen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Foretage journalgennemgang af patientforløb med en utilsigtet hændelse og diskutere forhold omkring såvel systemperspektivet som individets ”non-technical skills”
 • Bidrage med observationer og faglig viden for at optimere patientbehandling i en akut situation.