SMEA15024U Klinisk kursus i anæstesiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Clinical Course in Anaesthesia

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til faget anæstesiologi og skal give den studerende en basal teoretisk viden og praktisk tilgang til anæstesi, intensiv terapi og smertebehandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne følgende vedrørende patienter med anæstesiologiske problemstillinger:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, og som professionel

Viden

Generelt:

 • Redegøre for anæstesiologiens arbejdsområder (anæstesi, intensiv medicin, smertebehandling samt præhospital behandling).


Anæstesi:

 • Redegøre for formålet med præoperativ vurdering, perioperativ risikovurdering, ASA klassifikation, fasteregler samt patientinformation om anæstesiforløb, risiko og mulige komplikationer
 • Redegøre for normale værdier for blodtryk, puls, arteriel iltmætning og koncentration af carbon dioxid i udåndingsluft
 • Beskrive sædvanlige medikamina til generel anæstesi: intravenøse sovemidler, inhalationsanæstetika, intravenøse opioider samt neuromuskulært blokerende midler
 • Beskrive perioperative komplikationer som f.eks. hypotension og hypoksæmi og på basalt niveau beskrive behandlingen af disse
 • Beskrive monitorering af patient i forbindelse med anæstesi
 • Beskrive observation af patienter under anæstesi og i opvågningsfasen
 • Beskrive principper for anlæggelse af spinal-, epidural- og perifer nerveblokade, indikationer og komplikationer
 • Beskrive perioperativ væskebehandling, inklusive indikation for blodtransfusion
 • Redegøre for, hvordan frie luftveje sikres og angive indikationer for brug af larynxmaske samt trakeal intubiation. 
   

Intensivmedicin:

 • Redegøre for kriterier for visitation til intensiv afdeling
 • Redegøre for principper for basal behandling af respiratorisk og cirkulatorisk svigt
 • Redegøre for basale principper i et væskeregnskab og kunne lægge et væskeskema
 • Redegøre for behandling af hypovolæmi, hypokaliæmi, hyperkaliæmi
 • Tolke arteriepunktur.


Smertebehandling:

 • Redegøre for basale principper i akut smertebehandling
 • Redegøre for principperne i en plan for postoperativ smertebehandling
 • Beskrive de overordnede principper for behandling af kroniske smerter.

 

Kursusattest i grundlæggende klinik
Ophold på hospitalsafdeling og kliniktimer
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 40
 • Klinik
 • 74
 • I alt
 • 122
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Færdigheder, som skal beherskes selvstændigt:

 • Stille diagnosen hjertestop
 • Udføre basal genoplivning, herunder gøre rede for behandlingssekvens ved genoplivning når man er alene, og når man er et team.
 • Kende forskel på stødbar og ikke-stødbar rytme
 • Anvende algoritme for genoplivning
 • Demonstrere anvendelse af defibrillator samt kunne dosering for børn og voksne
 • Redegøre for indikation af standard medikamina i forbindelse med genoplivning samt standarddosering for voksne og børn. 
   

Færdigheder, som skal beherskes under supervision:

 • Foretage en præoperativ risikovurdering af en patient
 • Informere en patient om anæstesi
 • Monitorere patient til anæstesi
 • Vurdere, om der er en fri luftvej
 • Udføre maskeventilation og lægge tungeholder samt nasal airway
 • Ventilere manuelt på tube eller larynxmaske
 • Lægge postoperativ smerteplan for ukompliceret patient
 • Lægge et simpelt væskeskema  
   

Færdigheder, som skal overværes:

 • Anlæggelse af regional anæstesi
 • Intubation