SMEA15021U Kursus og eksamen i klinisk farmakologi og terapi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Course in Clinical Pharmacology and Therapy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Kursusindhold

Undervisningens formål er at give den studerende forståelse for rationel anvendelse af lægemidler, forståelse for den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand og den praktiske ordinationsproces. Der undervises i følgende emner:

 • Rationel anvendelse af lægemidler (rationel farmakoterapi)
 • Receptskrivning og anvendelse af fmk (fmk-online)
 • Lovmæssige og administrative forhold omkring lægemidler, herunder ordinationsret
 • Organisering af lægemiddelområdet, lægemiddelkomitesystemet inkl. opgørelsen af lægemiddelforbrug, de nationale retningslinier, KRIS og RADS
 • Identifikation af risikogrupper og ordination til risikogrupper
 • Utilsigtede hændelser med lægemidler, fejl, mangler og compliance
 • Lægemiddelforgiftninger, illegale lægemidler og dopingmidler
 • Lægemiddelbivirkninger og systemer til erkendelse af bivirkninger
 • Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM)
 • Kosttilskud, naturlægemidler, alternative behandlingsformer: forbrug, evidens for effekt, interaktioner og bivirkninger
 • Regler for lægers pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed
 • Ordination af medicin ved almindeligt forekommende kroniske sygdomme, udvalgte akutte tilstande og problemer ved behandling af almindelige infektiøse tilstande.
Målbeskrivelser

Målbeskrivelserne for kurset er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Forelæsninger og case-baseret holdundervisning
Kurset er ikke obligatorisk, men det vil blive evalueret ved eksamen i klinisk farmakologi og terapi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • I alt
 • 68
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Den skriftlige eksamen består af en multipel choice test og kortsvarsopgaver.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at tilgå pro.medicin.dk under eksamen.

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

En intern bedømmer

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Redegøre for, hvorledes utilsigtede hændelser ved lægemiddelordinationer kan undgås.
 • Redegøre for interaktion mellem de hyppigst benyttede kosttilskud, naturlægemidler, alternative behandlingsformer og den lægeligt ordinerede medicin
 • Redegøre for lægers pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed
 • Redegøre for særlige terapeutiske overvejelser ved ordinationer til risikogrupper
 • Redegøre for ordination og seponering ved polyfarmaci
 • Redegøre for særlige terapeutiske overvejelser ved ordinationer til børn og voksne.
   

Færdigheder

 • Kende til lovgivning om lægemiddelordination
 • Kunne skrive ekspederbare recepter og anvende fmk-online
 • Kende til terapeutisk lægemiddelmonitorering, utilsigtede hændelser og rationel farmakoterapi
 • Anvende terapeutisk lægemiddelmonitorering
 • På baggrund af en diagnose og tilhørende sygehistorie samt kliniske og parakliniske data kunne ordinere medicin ved almindeligt forekommende kroniske og akutte sygdomme.