SITB18006U  Tværfagligt projekt

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Transdisciplinary project

Uddannelse

bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obigatorisk (2018-ordningen)

Kursusindhold

De studerende skal gennem en opgave analysere en case fra sundhedssektoren ved at inddrage deres opnåede viden, færdigheder og kompetence fra første års kurser i en integreret tilgang. De skal vise evner til at sætte sig ind i den organisatoriske struktur og gennem læsning af dokumenter, websider og anden form for dokumentation kunne analysere en problemstilling og herunder hvilken betydning it har. Den etiske vinkel skal også inddrages. De studerende kan selv vælge hvilke fagligheder de vil belyse ud fra hvad der er relevant. Ud over etik skal der yderligere inddrages viden fra mindst to af første års fag.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Kunne demonstrere anvendt viden opnået i det første år under to eller flere af fagene  i en konkret case og demonstrere hvordan den tværdiscplinære anvenddelse bidrager til større indsigt og mulighed for at belyse casens problemstilling.

Holdundervisning
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
30 min mundtlig eksamen uden forberedelse på baggrund af skriftlig grupperapport
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig eksamen på 30 min på basis af genafleveret rapport

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hvordan de valgte fagområder indgår i casen
 • Redegøre for de valgte fagområders interne afgrænsninger og sammenhænge samt hvordan de til sammen kan bidrage til at belyse casen

 

Færdigheder:

 • Være i stand til at anvende de valgte fagområders terminologi og redskaber i analysen af casen

 

Kompetence:

 • Fremlægge en analyse af en eller flere relevante problemstillinger der er identificeret i projektarbejdet med casen   

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse
 • 125
 • I alt
 • 137