SITB18004U Epidemiologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Epidemiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

Faget omfatter en generel introduktion til epidemiologi med en gennemgang af de basale begreber og designtyper, der anvendes inden for faget. Målet er, at den studerende efter kursets afslutning har tilegnet sig viden med henblik på at kunne gengive, forklare, bedømme og kritisere videnskabelige artikler på sundhedsområdet, herunder udregne og fortolke basale frekvens- samt associationsmål.

 

Målbeskrivelser

Viden

 • Liste forskellige datatyper og –kilder inden for epidemiologien.
 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, her i blandt case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser.
 • Beskrive epidemiologiske usystematiske og systematiske fejlkilder her i blandt confounding, selektions bias og informations bias.
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation.
 • Have et kendskab til ofte anvendte statistiske modeller i epidemiologien.

 

Færdigheder

 • Redegøre for begrebet kausalitet og den epidemiologiske årsagsmodel.
 • Beregne og fortolke epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt den ætiologiske fraktion i befolkningen (population attributable fraction).
 • Forholde sig kritisk til dataindsamlingens betydning for valide konklusioner.
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl (bias) kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser.
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser.

 

Kompetencer

 • Analysere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål, samt ætiologiske fraktion i befolkningen (population attributable fraction)
 • Kritisk vurdere epidemiologiske undersøgelsers interne validitet
 • Vurdere om epidemiologisk evidens kan generaliseres (ekstern validitet)

Lærebogen 'Epidemiologi og evidens' 3. udgave. Svend Juul, Bodil Hammer Bech, Christina Catherine Dahm, Dorte Rytter. Alternativt kan 2. Udgave bruges. Derudover vil videnskabelige artikler, som ligeledes er pensum, blive tilgængelige via kursets absalon-side.

Forelæsninger og holdtimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Opgavesættet består af en videnskabelig artikel inden for sundhedsområdet og en række spørgsmål. Artiklen udleveres et døgn før selve eksamen. Spørgsmålene, der skal besvares, udleveres ved eksaminens start.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Inkl. Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, herunder case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser
 • Redegøre for det epidemiologiske årsagsbegreb
 • Beskrive epidemiologiske fejlkilder, herunder confounding selektions bias og informations bias 
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation

 

Færdigheder

 • Beregne epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt population attributable fraction
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl (bias) kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • Læse og kritisk vurdere epidemiologiske undersøgelser
 • Analysere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål, samt population attributable fraction