SITA17001U Individuel tilrettelagt studieenhed

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Individualised study unit

Uddannelse

Bachelor i sundhed og informatik - valgfri.

Kandidat i sundhed og informatik - valgfri.

Kursusindhold

Et individuelt forløb er en uddannelsesaktivitet, der tager udgangspunkt i et eller flere fagområder under uddannelsen sundhed og informatik med hovedvægt på det sundhedsvidenskabelige aspekt. For at kunne gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb, skal der udfærdiges en kursusbeskrivelse. Denne udfærdiges af en eller flere studerende sammen med en vejleder fra det sundhedsvidenskabelige fakultet. Inden kursusbeskrivelsen udfærdiges skal vejleder godkendes af kursuslederen. Kursusbeskrivelsen udgør aftalergrundlaget for forløbet og skal indeholde mål, metoder samt evalueringsform jf. nedenstående beskrivelse.

Det individuelt tilrettelagte studieforløb kan foregå i samarbejde med offentlige eller private virksomheder eller universiteter -nationalt eller internationalt. Det individuelle forløb indgår som valgfrit element på bachelor- eller kandidatuddannelsen i sundhed og informatik.

Det individuelle forløb kan også danne ramme for et projektforløb for danske og udenlandske studerende, som ikke er indskrevet på en uddannelse ved fakultetet, men som gennemfører et projekt med en vejleder fra et af de deltagende institutter

I forbindelse med tilmeldingen til kurset, og inden kurset påbegyndes, tager de(n) studerende sammen med vejlederen stilling til detaljer i det konkrete kursus, herunder en nærmere beskrivelse af følgende emner:

 • Kursets titel
 • Kursets faglige indhold
 • Kurset formål
 • Kursets omfang i ECTS
 • Supplerende målbeskrivelse med specifikke faglige mål relateret til det konkrete projekt
 • Supplerende karakterbeskrivelse relateret til det konkrete projekt og de anførte specifikke faglige mål
 • Sprog (Kurset kan gennemføres på dansk eller engelsk. Såfremt kurset gennemføres på engelsk, skal en evt. afsluttende prøve også gennemføres på engelsk)
 • Prøveform
 • Beståelsesform (dvs. bestået/ikke bestået eller 7-trinsskala)
Målbeskrivelser

Det er kursets formål at give den studerende mulighed for på selvstændig vis at tilrettelægge og udføre et individuelt studieprogram, styret af faglige og personlige interesser og i samarbejde med en vejleder. Programmet kan afvikles i Danmark eller i udlandet.
 

Når kurset er færdigt forventes de(n) studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor sundhed og informatik.

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor sundhed og informatik ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor sundhed og informatik

Aftales mellem studerende og vejleder

Kursets omfang aftales mellem de(n) studerende og vejleder. Omfanget skal mellem 2,5 og 15 ECTS i intervaller af 2,5 ECTS.

Bedømmelse af kurset aftales mellem studerende og vejleder og kan være bestået/ikke bestået eller med karakter efter 7-trinsskala.

Der kan maksimalt aflægges 15 ECTS på bacheloruddannelsen og 15 ECTS på kandidatuddannelsen som en del af valgfriheden inden for denne aktivitet.
 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 27,5
 • I alt
 • 27,5
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformen aftales mellem vejleder og studerende og kan være skriftlig rapport, poster, foredrag, mundtlig prøve eller lignende.

Prøven kan udarbejdes og afholdes på dansk eller engelsk.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Aftales mellem den studerende og vejleder

Reeksamen

Aftales mellem den studerende og vejleder

Kriterier for bedømmelse

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor sundhed og informatik

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt inden for sundhed og informatik ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor sundhed og informatik