SITA11009U Kandidatspeciale, sundhed og informatik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Master's Thesis, Health Informatics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

Specialeemnet skal normalt ligge inden for det faglige område, som dækkes af studieordningen. Specialeemnet aftales mellem den studerende og en vejleder. Aftalen om afgrænsning og godkendelse af specialet indgås efter nærmere drøftelse mellem den studerende og hovedvejlederen. Det aftalte studieemne skal godkendes af studielederen. Der kan være en eller flere vejledere tilknyttet et specialeprojekt, hvoraf én skal være tilknyttet uddannelsen og være hovedvejleder. Hovedvejlederen er samtidig eksaminator og står inde for den faglige kvalitet. Bivejleder kan komme fra andre uddannelser ved Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, fra andre højere uddannelsesinstitutioner, fra klinisk praksis eller fra virksomheder med tilknytning til området. Alle vejledere skal godkendes af studienævnet.

Målbeskrivelser

Målsætningen er, at den studerende kan arbejde selvstændigt med et mindre forskningsprojekt og omsætte opnået viden til en kompetence gennem at implementere teorier og erfaringer fra projekter til et samlet forskningsbaseret produkt.

Specialet og det mundtlige forsvar skal dokumentere den studerendes opnåelse af uddannelsens formål ved anvendelse, uddybning og formidling af specialiseret viden. En studerende der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil have opnået følgende færdigheder:

Den studerende kan:

Færdigheder

 • anvende fagterminologi der er relevant for området i sin diskussion og analyse og også kunne anvende citatpraksis og litteraturangivelser i overensstemmelse med praksis inden for området
 • anvende relevante teorier og tolkninger inden for specialets område
 • søge litteratur i overensstemmelse med de metoder der er accepterede og almindeligt anvendt inden for fagområdet, f.eks. databaser, fagbøger og tidsskrifter
 • afgrænse et eller flere problemfelter på en måde der er relevant i forhold til forskning og aktuelle faglige diskussioner indenfor området
 • behandle problemfelterne fyldestgørende inden for de rammer et speciale giver, og med de færdigheder der er opnået under studiet, herunder inddragelse af ny international forskningslitteratur
 • dokumentere og argumentere for de påstande, teser og konklusioner der fremsættes, f.eks. ved henvisning til alment accepterede kilder eller ved klare argumenter og teoretiske overvejelser
 • formidle emnet velstruktureret, overskueligt og pædagogisk
 • formidle begrebsligt og sprogligt præcist og sammenhængende, således at fremsatte teser, argumenter og konklusioner er sammenhængende i forhold til hinanden og i forhold til områdets baggrundsantagelser
 • vise selvstændighed, f.eks. i form af bidrag til begrebslig innovation, begrebslig afklaring, afklaring af et problemfelt, løsning af et problem, opstilling af ny argumenter eller kritik af kendte argumenter og synspunkter
Studerende der er optaget på 2011-ordningen skal have bestået mindst 82,5 ECTS før påbegyndelse af specialet.

Studerende der er optaget pr. 1. september 2018 skal have bestået minimum de 60 ECTS, der udgøres af obligatoriske fag på studieordningens 1. og 2. semester før påbegyndelse af specialet (heri indgår ikke valgfag)
Kandidatspecialet afslutter uddannelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 764
 • Vejledning
 • 60
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 825
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 60 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve: mundtlig fremlæggelse af specialet efterfulgt af videnskabelig diskussion med vægt på problemstillinger rejst i opgaven.

Kandidatspecialet kan udarbejdes på dansk eller engelsk. Det mundtlige forsvar skal afvikles på samme sprog som kandidatspecialet er udarbejdet på.

Kandidatspecialet skal være af et omfang på 50-100 normalsider eksklusiv bilag. I specialet indgår et resume på ½ - 1 normalside, som skal være på engelsk, hvis specialet er affattet på dansk. Hvis specialet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af kandidatspecialet.

Kandidatspecialet kan udarbejdes af en eller 2 studerende. Udarbejdes specialet af to studerende skal det tydeligt fremgå hvem der har udarbejdet de enkelte dele/afsnit af specialet. Hver studerende vil blive eksamineret og bedømt individuelt.

Det mundtlige forsvar kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor

Det er ikke tilladt for studerende i samme gruppe at deltage i sine medstuderendes individuelle mundtlige eksamen, medmindre den studerende selv har
været til mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se sider om specialet på studieinformationssiderne.

Specialet bedømmes senest 4 uger efter afleveringsfrist.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • behandle en afgrænset og klar problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens fagområder
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet, evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg og diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i specialet i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resume