SGBK20014E Meritspeciale 45 ECTS

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Credit Transfer thesis 45 ECTS

Uddannelse

For studerende indskrevet på SUND til et meritspeciale

Kursusindhold

Formålet med specialet er, at du skal demonstrere din evne til selvstændigt at arbejde med en faglig problemstilling, der er central for din kandidatuddannelses faglige profil.

 

 

Vejleder:

Følgende grupper af ansatte på SUND kan godkendes som vejledere :

  • Professorer
  • Lektorer og eksterne lektorer
  • Studielektorer
  • Undervisningsadjunkter
  • Post docs
  • Adjunkter
  • Seniorforskere, seniorkonsulenter og seniorrådgivere

 

Ph.d.-studerende kan ikke fungere som underskrivende ansvarlig vejleder, men kan godt varetage praktiske vejledningsopgaver (f.eks. som medvejleder). I tvivlstilfælde afgør institutlederen om en potentiel vejleder opfylder kravene.

Dit studienævn godkender den valgte vejleder via forhåndsgodkendelsen.

 

Censor for specialet findes i det censorkorps der er tilknyttet din uddannelse i den fagspecifikke studieordning.

  1.  
Målbeskrivelser

Målbeskrivelsen for specialet findes som bilag til den uddannelsesspecifikke studieordning for din uddannelse.

Det betyder at målbeskrivelsen for dit speciale skal findes i den fagspecifikke studieordning for biologi, hvis du er indskrevet på kandidatuddannelsen i biologi. 

Dit projekt og vejlederen skal være forhåndsgodkendt af det studienævn der har ansvaret for din uddannelse
Specialet kan udføres individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Orientering om god videnskabelig praksis og plagiering skal indgå i vejledningsforløbet.

I specialeperioden kan der afholdes et midtvejsseminar med henblik på at forberede den studerende til det mundtlige forsvar.
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
45 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 måneder
Mundtligt forsvar, 60-90 minutter
Prøveformsdetaljer
Du skal aflevere et skriftlig speciale og dernæst deltage i et mundtligt forsvar af dette.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage i det mundtlige specialeforsvar, at der er afleveret en specialerapport til den aftalte frist.

Det kan være et krav for at deltage i det mundtlige specialeforsvar, at der i specialeperioden er afholdt et midtvejsseminar med henblik på at forberede den studerende til det mundtlige forsvar. Evt. dato for midtvejsseminaret fastsættes i specialekontrakten

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Censor skal findes i det censorkorps der er knyttet til den studerendes uddannelse i den fagspecifikke studieordning
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende opfylde alle punkter i målbeskrivelsen for specialet. Målbeskrivelsen findes som bilag til den fagspecifikke studieordning hvor på den studerende er indskrevet.