SGBB22000U Zooarkæologi: Analyse og fortolkning af dyreknogler

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Zooarchaeology: Analyses and Interpretation of Animal Bones

Kursusindhold

Kurset giver en basal og generel indføring i teori, teknik og metode om dyreknogler, herunder knogler fra arkæologiske udgravninger. Vi gennemgår dyrenes indvandringshistorie og domesticeringsprocessen samt dens biologiske og sociale konsekvenser. Gennem kurset lærer vi gennem øvelser elementær knoglebestemmelse for de mest almindelige vilde arter og tamdyr (fisk, fugle og pattedyr men med fokus på pattedyr). Kurset introducerer derudover de nyeste metoder til yderligere analyse af dyreknogler, herunder DNA, isotop- og proteinanalyser, og deres potentialer for bestemmelse af dyreart, populationer, karakteritika og habitat.

Målbeskrivelser

Viden:

• Overblik over hvirveldyrenes generelle skeletopbygning og anatomi samt disses tilpasninger til forskellig levevis.

• Overblik over udgravningsmetoder, som sikrer, at der erhverves et repræsentativt knoglemateriale som basis for moderne analysemetoder.

• Overblik over traditionelle og molekylære metoder til analyser af dyreknoglematerialer fra arkæologiske og naturlige aflejringer.

• Kendskab til de store linjer i arternes indvandringshistorie i Danmark.

• Kendskab til de tidlige domesticeringsprocesser.

• Kendskab til zooarkæologiske metoders (blandt andet morfologiske og molekylære) anvendelsesmuligheder - f.eks. indenfor subsistensanalyse og rekonstruktion af palæomiljø.

 

Færdigheder:

• en basal erfaring i at identificere de enkelte skeletelementer og foretage en artsbestemmelse af disse ved hjælp af en referencesamling.

• at være i stand til at genkende artsspecifikke dele af de almindeligst forekommende arter i et knoglemateriale.

 

Kompetencer:

• at være i stand til at træffe beslutninger om udgravningsmetoder og sikring af dyreknogler i en given udgravningssituation.

• at være i stand til at forstå potentialet for zooarkæologiske og molekylære analysemuligheder og samtidig have indsigt i begrænsninger og faldgruber.

• at være i stand til at give en kritisk vurdering af publicerede arbejder.

• at være i stand til at vurdere forskningspotentialet inden for zooarkæologi.

Oplyses på Absalon og ved kursusstart.

Lærebog: Terry O´Connor 2000 (eller nyere versioner): The archaeology of animal bones. Sutton Publishing Limited.

Kurset kan følges uden specifikke forudsætninger og henvender sig til studerende fra fagene Arkæologi (Forhistorisk, Nærorientalsk og Klassisk Arkæologi), Biologi, Naturressourcer, Geologi og Antropologi.
Undervisning i form af forelæsninger og øvelser.

Undervisningsplan og -omfang fremgår af kursushjemmesiden. Det må påregnes at undervisning og forberedelse svarer til 20 timers arbejde pr uge.

De beskrevne kompetencemål opnås kun fuldstændigt ved, at den studerende deltager aktivt i undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Øvelser
 • 28
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve, 20 min Der er 20 min forberedelsestid til den mundtlige eksamen. Den mundtlige eksamen udgør 100% af den endelige karakter.

Krav for at gå til eksamen er aflevering og godkendelse af en skriftlig ”midtvejs-opgave”, som har et omfang af 3-5 sider a 2400 anslag inklusive mellemrum. Opgaven skal godkendes for at kunne gå til eksamen. Hvis opgaven ikke kan godkendes, kan man få en ny, som skal bestås inden eksamen/re-eksamen.
Hvis ”midtvejs-opgaven” er godkendt behøver man ikke skrive en ny, for at gå til re-eksamen i en anden eksamenstermin.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er kun tilladt at bruge materiale til prøven som er udleveret til den studerende af underviserne.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til i hvor høj grad, den studerende opfylder målbeskrivelsen