SFOK23010U Intervention og evaluering

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Intervention and evaluation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kursusindhold

Kurset vil præsentere de studerende for, hvordan interventioner i en folkesundhedskontekst kan defineres og forstås. Kurset gennemgår vigtige nedslag i en interventionscyklus: Fra identifikation af et sundhedsproblem til behovsanalyse, design, afprøvning af gennemførbarhed, implementering, evaluering og forankring.

Kurset trækker på de studerendes færdigheder inden for såvel kvalitative og kvantitative metoder, og sætter de studerende i stand til at vurdere i hvilken sammenhæng, forskellige typer af viden vil være relevant, og hvordan forskellige videnstyper kan integreres til en samlet forståelse af interventioner og evaluering. Kurset vil tillige give de studerende indsigt i de metoder og teorier, der knytter sig til de forskellige evalueringsformer, herunder proces, effekt, teoribaseret, realistisk og systemorienteret evaluering.

Der arbejdes løbende gennem kurset med folkesundhedsrelevante cases. Kurset evalueres med en mundtlig gruppeeksamen, hvor de studerende i grupper forud for eksamen afleverer en skriftlig poster med maksimum 2400 anslag, som vil være udgangspunktet for den mundtlige eksamination.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Have opnået følgende viden:

 • kunne redegøre for den komplekse interventions karakteristika
 • kunne forklare de forskellige stadier i en interventionsudvikling
 • kunne redegøre for formålet med de forskellige evalueringstyper og de tilhørende teoretiske udgangspunkter 

 

Have opnået følgende færdigheder:

 • kunne udvælge og operationalisere relevante metoder og teorier i analyse af folkesundhedsinterventioner
 • kunne begrunde og vurdere de valgte designs
 • kunne udføre både proces og effektevaluering og diskutere, hvordan mixed-methods kan bidrage til evaluering af interventioner
 • kunne forstå og diskutere systemorienteret og realistisk evaluering

 

Have opnået følgende kompetencer:

 • kritisk kunne vurdere interventioner og tilhørende evalueringsdesigns af folkesundhedsrelevante indsatser samt selv kunne designe og beskrive gennemførelsen af en kompleks intervention med relevant evaluering
 • kunne diskutere interventionsforskningens kompleksitet og afgrænse analystiske nedslag
 • kunne navigere i, hvordan evaluering ikke er neutral og taler ind i mange interesser og potentielle interessekonflikter

Pensumlitteraturen består primært af artikler og bogkapitler, der alle er lagt tilgængelig i Absalon, og som fremgår af kursusplanen.

Forelæsninger og holdundervisning med studenteraktivitet
Kurset forudsætter kendskab til både kvantitative og kvalitative metoder.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 17
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 200
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af en poster. 15 min pr. studerende i grupper:
• 30 min for 2 stud.
• 45 min for 3 stud.
• 60 min for 4 stud.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

3. og sidste eksamensforsøg udbydes i reeksamensperioden: august 2024

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • kunne redegøre for den komplekse interventions karakteristika
 • kunne forklare de forskellige stadier i en interventionsudvikling
 • kunne redegøre for formålet med de forskellige evalueringstyper og de tilhørende teoretiske udgangspunkter


Færdigheder

 • kunne udvælge og operationalisere relevante metoder og teorier i analyse af folkesundhedsinterventioner
 • kunne begrunde og vurdere de valgte designs
 • kunne udføre både proces og effektevaluering og diskutere, hvordan mixed-methods kan bidrage til evaluering af interventioner
 • kunne forstå og diskutere systemorienteret og realistisk evaluering


Kompetencer

 • kritisk kunne vurdere interventioner og tilhørende evalueringsdesigns af folkesundhedsrelevante indsatser samt selv kunne designe og beskrive gennemførelsen af en kompleks intervention med relevant evaluering
 • kunne diskutere interventionsforskningens kompleksitet og afgrænse analystiske nedslag
 • kunne navigere i, hvordan evaluering ikke er neutral og taler ind i mange interesser og potentielle interessekonflikter