SFOK23006E Erhvervsorienteret projektforløb (MSc)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Internship (MSc)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

Kursusindhold

Formålet med projektforløbet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab. Formålet er desuden
at give den studerende mulighed for at afprøve sin viden og sine færdigheder og kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab.

 

På kandidatdelen kan et erhvervsorienteret projektforløb afløse 10, 15, 20, 25 eller 30 ECTS-point. For erhvervsorienterede projektforløb svarer ét ECTS-point til at den studerende skal være på praktikstedet i minimum 18,5 timer. I et erhvervsorienteret projektforløb på 20 ECTS skal den studerende således som minimum være på praktikstedet i alt 20*18,5 timer = 370 timer. Den studerende vælger selv om hun/han vil være på praktikstedet fuld tid (f.eks. 37 timer/uge i 10 uger), nedsat tid (f.eks. 30 timer /uge i 12,33 uger) eller varierende (f.eks. 37 timer/uge i de første 6 uger, og herefter 7,4 uger med 20 timer/uge).

 

Erhvervsorienteret projektforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende. Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

SKAL ÆNDRES

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

Vidensgrundlag

1

25

25

15

25 videnskabelige artikler/referencer

2

25

35

18

25 videnskabelige artikler/referencer

3

25

45

18

25 videnskabelige artikler/referencer

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver som den studerende har gennemført.

 

Kompetencer

 • bedømme anvendelsesuligheder af den studerendes folkesundhedsvidenskabelige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet;
 • diskutere folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.
Vejledning og projektforløb.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 463
 • Vejledning
 • 15
 • Eksamen
 • 211
 • I alt
 • 689
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
25 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Prøveformsdetaljer
En projektopgave efter det erhvervsorienterede forløb skal rumme:

1. En kort beskrivelse af arbejdsstedet
2. En kort oversigt over de opgaver, man som projektstuderende har arbejdet med
3. En folkesundhedsvidenskabelig refleksion over hele eller dele af forløbet og dets opgaver. Dette skal være den bærende del af opgaven.

Der er ikke bestemte krav til opbygning af projektopgaven, men opbygningen kan oftest med fordel afspejle de nævnte tre punkter. Opgaven bør udover teksten omfatte referencer og/eller pensumliste. Der skal som hovedregel ikke være bilag, men i specielle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at vedlægge et bilag, fx et vigtigt dokumentationsmateriale som den studerende har produceret i løbet af projektforløbet.

Se også kursusindhold ift. sideantal og referencer.
På de opgaver og projekter, hvor der er sat en maksimumslængde på antal normalsider à 2.400 anslag med mellemrum, skal forsiden indeholde en angivelse af antal anslag i opgaven, eksklusive indholdsfortegnelse, abstract, tabeller, figurer og litteraturliste, men inklusive fod- eller slutnoter. Det er tilladt at vedhæfte bilag hvis det aftales med vejleder. Bilag, som studerende ønsker skal tages med i den samlede vurdering, skal angives og tælles med i antallet af sider. Hvis opgaven overskrider det tilladte antal sider/anslag, skal det påvirke bedømmelsen negativt.

Kravet om individualisering af skriftlige opgaver indebærer, at der skal redegøres for hvilken studerende, der har været hovedansvarlig for hvilket afsnit. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar, hvilket oplagt kan være indledning og konklusion. Ansvarsfordelingen skrives på en separat side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag.

Projektopgaven kan skrives på enten dansk eller engelsk.
Krav til indstilling til eksamen

---

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bestå skal den studerende

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver som den studerende har gennemført.

 • gøre rede for det samlede faglige udbytte, de erhvervede færdigheder og indsigter i forbindelse med det gennemførte projektorienterede forløb
   

Kompetencer

 • Reflektere over folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.