SFOK22004U Social udsathed i et sociologisk perspektiv

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Social exclusion: Sociological analyses of health-related problems

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhedsfaglig kandidat - valgfag

MSc in Global Health - elective course in Danish

MSc in Human Biology - elective course in Danish

Kursusindhold

I den danske velfærdsstat tilbyder det offentligt støttede sundhedssystem indsatser til en lang række sociale problemer, som befinder sig i et overlap mellem det sociale og det sundhedsmæssige område. Ofte bliver forskning om sociale og sundhedsrelaterede problemstillinger lagt til grund for politikudviklingen, og social- og sundhedsforskningen i Danmark såvel som internationalt viser, at der er en sammenhæng mellem socio-økonomiske forhold og sundhed, at forskellige sociale dimensioner af udsathed har såvel individuelt som samfundsmæssigt skadelige konsekvenser, og at fagprofessionelle ofte er udfordret af udsatte borgeres meget differentierede problemer og behov i bestræbelser på at yde en effektiv behandling.

På denne baggrund vil kurset tage afsæt i forskellige former for udsathed, herunder forskellige handicapområder, hjemløshed og stofmisbrug og gennemgå relevante teoretiske positioner og sociologisk forskning i sundhedsrelaterede problemstillinger inden for de valgte udsathedsformer. Kurset vil have særligt fokus på danske forhold, men også med perspektiveringer til internationale forhold. Endelig vil kurset lægge op til problematiseringer af aktuelle, sociale omstændigheder for særligt udsatte med udgangspunkt i bl.a. den løbende SHILD (Survey of Health, Impairment and Living conditions in Denmark), som hvert fjerde år foretages af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Kurset bygger på en antagelse om, at sociologiske og socialfaglige perspektiver kan styrke forståelsen for komplekse problemer i et overlap mellem det sociale og det sundhedsmæssige. Som kursusdeltager vil man således med baggrund i den gennemgåede teori og empiri få mulighed for at arbejde med at udforme og analysere relevante folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for centrale begreber af relevans for socialforskning i sundhedsrelaterede problemstillinger;
 • tilegne sig sociologisk funderet og sundhedsrelevant indsigt i centrale problemstillinger blandt udsatte borgere;
 • reflektere over samspillet mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder, herunder politiske problemstillinger.


Færdigheder:

 • udarbejde folkesundhedsvidenskabeligt relevante problematiseringer af sociale forhold (fx på hjemløse-, handicap- eller misbrugsområdet);
 • udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en folkesundhedsvidenskabelig relevant problemformulering og herved selvstændigt afgrænse et problemfelt inden for temaet om social udsathed;
 • skitsere en realistisk analyse af en selvvalgt problemstilling inden for temaet om social udsathed;
 • forholde sig kritisk til eksisterende data og praksis på udsathedsområdet samt til relevante nøglebegreber herindenfor;
 • disponere, strukturere og syntetisere faglig viden til brug for relevante undersøgelser på udsathedsområdet.


Kompetencer:

 • med teoretisk belæg og empirisk viden forholde sig til udviklingen inden for forskellige former for social udsathed;
 • analytisk håndtere sundhedsmæssige aspekter af social udsathed;
 • kritisk reflektere og oparbejde vidensmæssig baggrund af relevans for professionelt, tværgående projektsamarbejde i relationer mellem sundhed og samfund på udsathedsområdet.

Udførlig kursusplan med pensum vil blive udarbejdet i god tid før kursusstart. Kursuslitteraturen vil omfatte en gennemgående lærebog eller udvalgte bogkapitler samt videnskabelige artikler (på dansk og engelsk) og socialforskningsrapporter.

Sociologisk viden svarende til kurset i Sociologi (studieordning pr. 2020: Sundhed og sociologisk teori) på FSV-bachelordelen.
Forelæsninger, studenteroplæg og -øvelser, gruppe- og plenumdiskussioner samt ekskursion.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 160
 • Eksamen
 • 75
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusopgave
Opgaven skrives parallelt med og/eller efter kurset. Kan skrives individuelt (15 normalsider (15 x 2400 tegn med ml.rum)) eller i gruppe på op til tre studerende (2 studerende: 24 normalsider; 3 studerende: 30 normalsider).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende kunne:

Viden:

 • demonstrere sociologisk indsigt i sundheds- og samfundsvidenskabelige problemstillinger på udsathedsområdet;
 • redegøre for centrale begreber af relevans for forskning i social udsathed i overensstemmelse med en selvstændigt udarbejdet problemformulering;
 • kritisk reflektere over specifikt samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemstillinger for socialt udsatte borgere.

 

Færdigheder:

 • skitsere en sociologisk undersøgelse af en selvvalgt problemformulering på udsathedsområdet;
 • udvælge relevant pensumlitteratur og eventuelt supplerende litteratur i udarbejdelsen af en kursusopgave og herved udvise en selvstændig evne til afgrænsning og analyse af et problemfelt inden for udsathedsområdet;
 • kritisk anvende og diskutere relevante begreber inden for udsatheds-området;
 • demonstrere, strukturere og syntetisere faglig viden om social udsathed i en velformuleret skriftlig akademisk fremstilling.

 

Kompetencer:

 • selvstændigt behandle samt velbegrundet og kritisk forholde sig til teori og empiri vedrørende social udsathed.
 • med teoretisk belæg og empirisk dokumentation forholde sig til udviklingen inden for forskellige former for social udsathed;
 • analytisk håndtere og kritisk reflektere sundhedsmæssige aspekter af social udsathed;
 • demonstrere vidensmæssig ballast af relevans for professionelt, tværgående projektsamarbejde i relationer mellem sundhed og samfund på udsathedsområdet.