SFOK21004U Sundhedsprofessioner i forandring. Et sociologisk perspektiv

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Health Care Professions in Transition. A Sociological Perspective

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik - valgfrit element

Kandidatuddannelsen i Sundhedsfaglig Kandidat - valgfrit element

MSc in Global Health - Danish-language elective course

MSc in Human Biology - Danisk-language elective course

 

Kursusindhold

Professioner er karakteriseret ved faggrupper, som spiller en central rolle for samfundets og statens opretholdelse og udvikling. Forandringer i sygdomsbilledet i retning af flere og flere kronisk syge samt et øget fokus på brugernes inddragelse i sygdomsbehandling og –forebyggelse rejser vigtige professionssociologiske spørgsmål: Får vi brug for andre professioner? Mere tværprofessionelt samarbejde? Ændres betydningen af nogle professioner frem for andre? Vil de eksisterende sundhedsprofessioner få nye arbejdsområder? Er der særlige sektioner af professionerne, som bliver vigtige, fx særlige lægelige specialer og roller eller nye sygepleje- og omsorgsområder? Måske snarere en øget vægtning af sociale områder – rehabilitering og sundhedsfremme? Udviklingen i sygdomsbilledet afspejler sig i sundhedsprofessionernes art, sammensætning, arbejdsopgaver og udfordringer samt nye uddannelser og revisioner af disse, inkl. folkesundhedsvidenskabsuddannelser, hvilket har været belyst på forskellig måde i den samfundsvidenskabelige forskning.

Kurset vil inddrage denne forskning, især som den har manifesteret sig inden for professionssociologien, hvor sundhedsprofessionerne har været et gennemgående interessefelt. Alle sundhedsprofessionelle er frontlinjemedarbejdere, hvilket kursuslitteraturen vil vise kræver nogle særlige kompetencer, herunder håndtering af følelser og kommunikative evner. Andre end læger, fx også sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, coaches, alternative behandlere, sexterapeuter, fitnessinstruktører og ikke mindst folkesundhedsvidenskabelige eksperter indgår i formning af folks liv og kroppe i sundhedens navn. Politikeres, professionelles og borgeres fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og kropsformning vil danne empirisk og analytisk afsæt for studier og diskussion af sundhedsprofessioner i forandring. Omdrejningspunktet i kurset vil være professionernes arbejdsopgaver, praksis, etik og forandringer, herunder i professionel-bruger relationer, men også uddannelsesmæssige, politiske, organisatoriske og økonomiske forhold, herunder internationale, vil blive belyst.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • have opnået en indsigt i centrale samfundsvidenskabelige problemstillinger om forandringer i arbejdsopgaver for sundhedsprofessionerne inden for sygdomsbehandlinger, forebyggelse, sundhedsfremme og optimering.
 • tilegne sig indblik i brugeres rolle og praksis samt redegøre for tillidsformer og –relationer, der udspiller sig i forholdet mellem bruger og professionel.
 • redegøre for, hvad der adskiller professioner fra andre typer af erhvervsfællesskaber.
   

Færdigheder

 • være i stand til at udarbejde folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og omsætte sådanne til konkrete analyser af forandringer i sundhedsprofessionelles arbejdsopgaver.
 • belyse dilemmaer i bestræbelser på helbredshåndtering.

 

Kompetencer

 • redegøre og med empirisk viden fra forskningslitteratur, rapporter og dokumenter forholde sig til udviklingen inden for udvalgte sundhedsprofessioner.
 • reflektere og oparbejde vidensmæssig baggrund af relevans for professionelt, herunder tværprofessionelt, samarbejde i krydsfelter mellem sundhed og samfund.

 

Grundbog samt kompendium

Afsluttet BA i Folkesundhedsvidenskab eller lign., hvor der indgår kursus i sociologi på min. 5 ECTS

For meritstuderende:
Søger du kurset som meritstuderende skal du have bestået kursus i sociologi på 5 ECTS på BA i folkesundhedsvidenskab eller have opnået tilsvarende kompetencer ved et andet kursus. Dokumentation for tilsvarende kompetencer i form af kursusbeskrivelse og resultat efter eksamen skal vedhæftes ansøgningen
Forelæsninger, studenterpræsentationer, hold- og gruppediskussioner, skriftlige øvelser, ekskursion
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 152
 • Ekskursioner
 • 8
 • Eksamen
 • 75
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusopgave udarbejdes sideløbende med undervisning i kurset. Opgaveemne vælges frit inden for kursuslitteraturen, og problemformuleringen udarbejdes af den/de studerende. Opgaven kan skrives individuelt (15 normalsider (15 x 2400 tegn med ml.rum)) eller i gruppe op til tre studerende (2 studerende: 24 normalsider; 3 studerende: 30 normalsider). Mere specifikke guidelines udleveres ved kursusstart.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer (ingen censur)
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

3. og sidste eksamensforsøg udbydes i reeksamensperioden: februar 2025

Se eksamensplanen på studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • udarbejde en for kurset relevant og præcis folkesundhedsvidenskabelig problemformulering og herved foretage en selvstændig afgrænsning af et problemfelt inden for temaet om sundhedsprofessioner i en sociologisk belysning;
 • udvælge den pensumlitteratur, der er relevant for besvarelse af den udarbejdede problemformulering;
 • redegøre for og kritisk diskutere begreberne ”profession”, ”ekspertise” og ”bruger”;
 • demonstrere en god forståelse af forskellige sundhedsprofessionelles konkrete praksisformer, der knytter sig til forandringer i befolkningers sygdomsbillede.
   

Færdigheder

 • argumentere for, hvilke dimensioner af brugerperspektiver, der kan undersøges af relevans for sundhedsprofessionelles arbejdsopgaver;
 • analysere og diskutere forskellige forståelser af sundhedsprofessionelles arbejdsopgaver og forandringer i disse;
 • kritisk diskutere sammenhænge mellem sundhedsprofessioners forandringer og udviklingen af behandlings- eller forebyggelsespraksis.

 

Kompetencer

 • perspektivere brugernes inddragelse i udviklingen af sundhedsprofessionelles arbejdsområder, gerne i form af visioner for og idéer til nye måder at forstå og arbejde med brugerinvolvering på;
 • reflektere over samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder;
 • selvstændigt behandle samt velbegrundet og kritisk forholde sig til den udvalgte litteratur;
 • udvise evne til disponering, strukturering og syntetisering i en velformuleret skriftlig akademisk fremstilling.