SFOK20003U Dilemmaer i sundhedsvæsenets styring og ledelse

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Dilemmas in Health Care Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i de debatten omkring hvordan det danske sundhedsvæsen skal organiseres fremover og i de dilemmaer, der er i den fremtidige organisering. Sundhedsvæsenet står overfor store udfordringer. Dels udfordrer den aktuelle styring de ansattes motivation, dels giver styringen anledning til suboptimering imellem forskellige sektorer, og dels vil der fremover være udfordringer knyttet til demografiens udvikling. Der vil være rekrutteringsudfordringer, finansieringsudfordringer m.v. og udfordringerne peger i stort omfang på modstridende løsninger. 

Kurset undersøger de dilemmaer sundhedsvæsenet står overfor med hensyn til ledelse og styring. Indledningsvist gennemgås behovet for styring, og der sættes en ramme for diskussionen af styring af ledelse. Konkrete dilemmaer og forslag til nye styringsmodeller ridses op, og perspektiverne diskuteres. Afslutningsvist drøftes hvilke krav, vi som borgere kan stille til det kommende sundhedsvæsen, herunder de politiske og etiske udfordringer, der ligger gemt i ledelse og styring fremover.

Pensum består af både forskningsbaserede artikler og bøger, og desuden af en række praksiseksempler fra stat, regioner og kommuner.

Faget vil være relevant for alle, der ønsker at kunne arbejde konstruktivt med sundhedsvæsenets udfordringer, de indbyggede dilemmaer det indebærer.


Foreløbig moduloversigt. Det endelige indhold vil blive tilpasset deltagernes interesser og aktuelle sundhedspolitiske dagsordener.
 

1. Introduktion: Hvorfor styring?
 

2. Analyseramme og begreber
 

3. Dilemmaer:

    a.: Hvordan sikre rekruttering?

    b: Hvordan begrænse medicinomkostningerne


4. Dilemmaer:

    a.: Hvem skal bestemme: Patienten eller den sundhedsfaglige?

    b.: Hvordan forene patientsikkerhed og efterlevelse af måltal?


5. Dilemmaer:

    Hvordan forene mål- og resultatstyring med det professionelle skøn


6. Dilemmaer:

    a.: evidens eller frekvent – hvordan skabe styringsegnede data med høj  troværdighed

    b.: Hvordan kan profession og afministration være i samme stue?


7. Dilemmaer:

    a.: Hvordan vide, hvad der virker når verden er kompleks og viden er flydende?

    b.: Hvordan styre efter værdi – når værdien fortsat målet i produktivitet?


8. Dilemmaer:

    a.: Hvordan sikre patientens rettigheder – hvis patientrettighederne ikke sikrer patienten?

    b.: Hvordan sikre den stigende digitalisering – hvis digitaliseringen hæmmer menneskeligheden


9. Dilemmaer:

    a.: Hvordan samarbejde på tværs – hvis samarbejdet ikke er i alles interesse?

    b.: Hvordan, hvorfor og hvornår involvere patienten


10. Dilemmaer i den politiske styring


11. Gæst


12.  Opsamling på tværs


13. Den etiske fordring i fremtidens styring


14. Øvelser, spørgetime

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • At kunne forstå rammerne for sundhedsvæsenets styring, og sætte dem i relation til deres baggrund og idé
 • At have tilegnet sig viden om de almindeligste dilemmaer i sundhedsvæsenet og at kunne beskrive disse

Færdigheder

 • At kunne skelne mellem de drøftede dilemmaer
 • At kunne navigere mellem disse i forhold til konkrete cases

 

Komptencer

 • At analysere dilemmaer i sundhedsvæsenets styring og ledelse, og kunne vurdere nye styrings- og ledelses redskabers muligheder som svar herpå.
 • At vurdere relevansen af løsningsforslags indplacering i sammenhæng med identificerede udfordringer, og at sætte dem ind i en relevant sammenhæng

 

 

 

Sørensen, E. Torfing, J. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, 2011

Sørensen, Eva, and Jacob Torfing. "Enhancing collaborative innovation in the public sector." Administration & Society (2011):

Torfing J. 2012. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor: Drivkræfter, barrierer og behovet for innovationsledelse.

Armitage, G.D. m.fl.: Health Sytems Integration: state of the evidence

Rudkjøbing, A. m.fl. Health Care agreements as a tool for coordinating health and social services

Ahlgren, B.: Dissolving the Patient Bermuda Triangle

Woolf SH, Hutchinson A, Eccles M, Grimshaw J. Clinical guidelines. Potential benefits, limitations, and harms from clinical guidelines. BMJ 199;318:527-30. (4 sider)

Tummers, Lars: Explaining the willingness of public professionals to implement new policies: a policy alienation framework

Svendsen, Steen, Olsen, Søren Steen: Boxing the Future, Udvikling af scenarier for fremtidens sundhed 2050

Økonomiaftaler, sundhedsaftaler, budgetbeslutninger m.v.

Pensumlisten er ikke udtømmende.

Kendskab til sundhedsvæsenets struktur og funktion svarende til det tilsvarende kursus på 7,5 ECTS på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes at være eksterne oplægsholdere. Der forventes endvidere aktiv deltagelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamen
 • 60
 • I alt
 • 275
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Kurset bestås ved to skriftlige afleveringer i løbet af semesteret
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået skal den studerende at kunne:

Viden

 • At kunne forstå rammerne for sundhedsvæsenets styring, og sætte dem i relation til deres baggrund og idé
 • At have tilegnet sig viden om de almindeligste dilemmaer i sundhedsvæsenet og at kunne beskrive disse

Færdigheder

 • At kunne skelne mellem de drøftede dilemmaer
 • At kunne navigere mellem disse i forhold til konkrete cases

 

Komptencer

 • At analysere dilemmaer i sundhedsvæsenets styring og ledelse, og kunne vurdere nye styrings- og ledelses redskabers muligheder som svar herpå.
 • At vurdere relevansen af løsningsforslags indplacering i sammenhæng med identificerede udfordringer, og at sætte dem ind i en relevant sammenhæng