SFOK16001U Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Gerontology - health and everyday life in old age

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddanelsen i sundhed og informatik - valgfag

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - valgfag

MSc in Global Health - elective course in Danish

MSc in Human Biology - elective course in Danish

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kursusindhold

Andelen af ældre i befolkningen vil stige støt i de kommende år, og der er i disse år en rivende udvikling i aldringsforskningen. Formålet med kurset er at give de studerende viden om ældrebefolkningens liv og helbred, herunder særlige helbredsmæssige udfordringer for den ældre del af befolkningen, aldringsprocessen fysisk såvel som socialt og kognitivt og teorier herom, sociale faktorer af betydning for aldring, pensionstilværelsen, ældrepleje i Danmark, og alderisme. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for den demografiske udvikling.
 • Redegøre for normale fysiske og kognitive aspekter af aldringsprocessen, de hyppigste sygdomme blandt ældre samt skrøbelighedsbegrebet, og hvordan dette håndteres i det danske sundhedsvæsen.
 • Redegøre for hvordan sociale relationer og socioøkonomiske faktorer påvirker ældre, herunder hvordan disse faktorer påvirker aldringsprocessen over et livsforløbsperspektiv.
 • Redegøre for betydningen af overgang til pensionisttilværelsen for helbred og velbefindende, herunder potentielle barrierer ved det danske pensionssystem.
 • Redegøre for organiseringen og indhold af ældreplejen i Danmark, herunder samarbejde med sundhedsvæsen, brugerinvolvering, og hverdagsrehabilitering.
 • Reflektere over organiseringen af ældreplejen i Danmarks betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet.
 • Reflektere over ældres ønsker til og oplevelser af livet som gammel.

 

Færdigheder

 • Anvende viden om den demografiske udvikling og ældrebefolkningens helbredstilstand fysisk og kognitivt i udvælgelsen af en gerontologisk problemstilling til kursusopgave.
 • Analysere og diskutere betydningen af sygdom, sociale faktorer, pension, og ældrepleje for ældre menneskers hverdagsliv og helbred.
 • Analysere og diskutere organisering og indhold af ældreplejen i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Udforme en kursusopgave med en klar problemformulering indenfor gerontologi, litteraturgennemgang, diskussion og konklusion, samt mundtlig fremlæggelse.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt planlægge, udføre og præsentere litteraturstudier indenfor det gerontologiske område.
 • Indgå professionelt i projektsamarbejde, forskningsmæssigt eller praksisnært, hvor viden om gerontologi har betydning.

Der vil blive lagt litteratur i Absalon.

Den studerende vil selv skulle finde (evt. supplerende) litteratur.

For meritstuderende:
Søger du kurset som meritstuderende skal du have bestået Kursus og eksamen i socialepidemiologi og folkesygdomme på bachelorniveau svarende til kurset i Socialepidemiologi og folkesygdomme på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab til 5 ECTS (2009-ordning), eller kurserne Socialmedicin, sygdomsforebyggelse og rehabilitering samt Epidemiologi 1 (2020 ordning), eller have opnået tilsvarende kompetencer ved et andet kursus. Dokumentation for tilsvarende kompetencer i form af kursusbeskrivelse og resultat efter eksamen skal vedhæftes ansøgningen
Forelæsninger og studenteraktiverende undervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 205
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der er mulighed for, undervejs i kurset, at få mundtlig feedback fra kursusleder ifm valg af emne og indhold til kursusopgaven.

Der vil være studenterpræsentationer i løbet af kurset, hvor alle studerende deltager i diskussion af og feedback på de enkelte oplæg.

Kursusleder giver udover bedømmelse for kursusopgaven kort skriftlig feedback på denne.

Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio-eksamen består af en kursusopgave, som udarbejdes sideløbende med undervisning i kurset samt obligatoriske mundtlige fremlæggelser relateret til kursusopgaven.
Kursusopgaven udarbejdes individuelt, omfang 15 normalsider. Der afgives en samlet bedømmelse efter aflevering af kursusopgaven.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse


For at opnå karakter 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for den demografiske udvikling.
 • Redegøre for normale fysiske og kognitive aspekter af aldringsprocessen, de hyppigste sygdomme blandt ældre samt skrøbelighedsbegrebet, og hvordan dette håndteres i det danske sundhedsvæsen.
 • Redegøre for hvordan sociale relationer og socioøkonomiske faktorer påvirker ældre, herunder hvordan disse faktorer påvirker aldringsprocessen over et livsforløbsperspektiv.
 • Redegøre for betydningen af overgang til pensionisttilværelsen for helbred og velbefindende, herunder potentielle barrierer ved det danske pensionssystem.
 • Redegøre for organiseringen og indhold af ældreplejen i Danmark, herunder samarbejde med sundhedsvæsen, brugerinvolvering, og hverdagsrehabilitering.
 • Reflektere over organiseringen af ældreplejen i Danmarks betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet.
 • Reflektere over ældres ønsker til og oplevelser af livet som gammel.

 

Færdigheder

 • Anvende viden om den demografiske udvikling og ældrebefolkningens helbredstilstand fysisk og kognitivt i udvælgelsen af en gerontologisk problemstilling til kursusopgave.
 • Analysere og diskutere betydningen af sygdom, sociale faktorer, pension, og ældrepleje for ældre menneskers hverdagsliv og helbred.
 • Analysere og diskutere organisering og indhold af ældreplejen i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Udforme en kursusopgave med en klar problemformulering indenfor gerontologi, litteraturgennemgang, diskussion og konklusion, samt mundtlig fremlæggelse.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt planlægge, udføre og præsentere litteraturstudier indenfor det gerontologiske område.