SFOB20015U Miljø og bæredygtighed (Udbydes fra foråret 2022)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Environment and Sustainability

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatiorisk

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til miljø- og arbejdsmiljøfaktorer, samt klima og bæredygtighed. Kurset fokuserer på eksponeringer, som medfører helbredsproblemer eller gener, samt midler og strategier, der anvendes til forebyggelse og regulering heraf.

Undervisningen bygges op med oversigtsforelæsninger suppleret med problem/case-baserede diskussioner af de mest relevante eksponeringsveje og/eller helbredsudfald, de væsentligste risikogrupper samt risiko- og farevurdering. De første moduler sigter mod at bibringe den grundlæggende forståelse af toksikologiske principper og testmetoder af toksikologiske effekter. Miljøepidemiologiske analyser præsenteres. De resterende moduler har til hensigt at beskrive problemstillinger inden for miljø- og arbejdsmiljø, samt klima og bæredygtighed, som er relevante for danske forhold.

Målbeskrivelser

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier relateret til helbredinden for hovedtemaerne:

 • Miljøfaktorer
 • Arbejdsmiljøfaktorer
 • Klimaændringer
 • Bæredygtighed
 • Toksikologi

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • opnå indsigt i miljøtoksikologiske og miljøepidemiologiske metoder og deres anvendelse, samt betydningen af klimaændringer og bæredygtig udvikling for befolkningsgruppers helbred i Danmark. Eksponeringer via eksponeringsveje som vand, jord, luft og kost gennemgås, og der gives øvelse i at gennemføre risikovurdering ud fra relevante data fra dyreforsøg og epidemiologi.

 

Færdigheder

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanismer
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering og helbredseffekt
 • fremskaffe, anvende og kritisk forholde sig til information om miljø- og arbejdsmiljøbetingede, samt klimarelaterede helbredseffekter og helbredsproblemer
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer og vedrører bæredygtig udvikling.
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici.

 

Kompetencer

 • gennemføre og vurdere konkrete risikovurderinger og håndteringer inden for miljø og arbejdsmiljø.
 • Vurdere betydningen af klimaændringer og bæredygtigudvikling for befolkningsgruppers sundhed.

Lærebog i miljø og arbejdsmedicin samt supplerende tekster.

Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 46
 • Eksamen
 • 56
 • I alt
 • 138
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der afholdes evaluering af kurset sidst i undervisningsforløbet. De studerende arbejder med løsning af SAU opgaver som diskuteres med underviseren.

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Den skriftlige opgave udarbejdes efter kursets afslutning.
Omfang:
1 studerende: maks. 15 normalsider
2 studerende: maks. 20 normalsider
3 studerende: maks. 25 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere indsigt i toksikologiske og epidemiologiske metoder og  begreber, Bradford Hill kriterier, NOAEL, risikovurdering og risikohåndtering i forhold til personer og befolkningers udsættelse for en række miljøfaktorer.
 • Redegøre for begreber vedrørende klimaændringer og bæredygtighed.
   

Færdigheder

 • gennemsøge litteraturbaser for relevante referencer til besvarelse af eksamensopgaven og svare på de stillede spørgsmål med referencer til oversigts og original litteratur.
   

Kompetencer

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanismer
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder
  forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering
  og helbredseffekt
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og
  arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer
 • Fremskaffe og anvende information om klimaændringer, bæredygtighed og betydningen for befolkningsgruppers helbred
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici
 • kunne gennemføre argumenterede og dokumenterede risikovurderinger af specifikke udsættelser for miljøfremmede påvirkninger

 • Kunne diskutere betydningen af klimaændringer og bæredygtig udvikling for befolkningsgruppers helbred.