SFOB20011U Global sundhed (Udbydes fra efteråret 2021)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Global Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Kursets vil introducere de studerende til de centrale nationale og internationale sundhedsaktører og systemer, samt nutidige og fremtidige sundhedsproblemstillinger, der specifikt gælder lav- og mellemindkomstlande og derved give et internationalt perspektiv på folkesundhedsvidenskab

Kurset vil prioritere forebyggelse, mitigering og adaptionen af de vigtigste sundhedsproblemstillinger fra lokalt/nationalt/internationalt perspektiv, til et fremtidigt og klimaforandret samfund.  

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at given den studerende viden, værktøjer og kompetencer til at analysere og forstå sundhedsproblemer specifikke for lav- og mellemindkomst lande.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for centrale begreber i den epidemiologiske transition og dens determinanter. 
 • Redegøre for de væsentligste sygdomme og sundhedsproblemer og deres relative betydning i forskellige regioner af verden.
 • Reflektere over udsatte grupper samt de væsentlige risikofaktorer (fx socioøkonomiske, hygiejniske, miljømæssige) for de vigtigste sygdomme og sundhedsproblemer, der påvirker folkesundheden i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over hvordan fremtidige klimaforandringer kan skabe væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over implementeringen af forebyggende og kurative interventioner i forhold til de væsentligste nuværende og fremtidige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

 

Færdigheder

 • Fortolke data og dokumentation produceret af internationale organisationer til vurdering af sygdomsbyrder og ændringer i disse på regionalt og globalt plan
 • Fortolke og bruge videnskabelig litteratur og internationale rapporter, der sigter på at forebygge, behandle eller fremskrive væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Præsentere et overblik over sygdoms- og sundhedsudfordringer med fokus på lav- og mellemindkomstlande og væsentlige forebygnings- og behandlingsprogrammer til at imødegå disse.
 • Vurdere effekten af klimaforandringers påvirkning af sundhedstilstanden i lav- og mellemindkomstlande

 

Kompetencer

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde og analyse, hvor folkesundhedsvidenskabelige metoder anvendes af relevans for udfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Udvikle en videnskabeligt baseret portofolie, som diskuterer både udfordringer og løsningsmodeller til en sundhedsfaglig problemstilling i et lav-eller mellemindkomstland.
 • Diskutere den potentielle effekt af fremtidige klimaforandringer på de sundhedsmæssige udfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

Global Health. An introduction to Current and Future Trends.

2017 Second edition

Kevin McCracken and David R. Phillips.

Routledge.

ISBN 978-1-138-91275-5

Forelæsninger, gruppearbejde, underviserfaciliterede grupepsessioner, portfolioudvikling.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 43
 • Forberedelse (anslået)
 • 183
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende vill modtage kollektiv feedback, samt klassebaseret supervision og feedback i forbindelse med fremlæggelsen af portfolioopgaverne.

De studerende vil give peerfeedback til hinanden i forbindelse med de 3 fremlæggelser.

De studerende vil derudover modtage en kort feedback i forbindelsen med karakteren ved den muntlige eksamen

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter med opsyn.
Gennem kurset har den studere udarbejdet en portfolie bestående af 3 dele, hver omhandlende 8-10 spørgsmål om en ny specifik sundhedsproblematik inden for forskellige geografiske områder/byer. Hver del laves i grupper og afsluttes med at denne fremlægges i mundtlig til klassen, hvorefter der gives peerfeedback.
Den mundtlige eksamen foregå ved at den studerende trækker et af de 24-30 spørgsmål som portfolien består af, og fremlægger dette. Den studerende har 20 minutters forberedelsestid. Eksaminationen er på 20 minutter, heraf 15 minutters eksamen og 5 minutters bedømmelse pr. studerende

20 minutters forberedelse

20 minutters eksamination inkl. bedømmelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende være i stand til:

Viden

 • Redegøre for centrale begreber i den epidemiologiske transition og dens determinanter. 
 • Redegøre for de væsentligste sygdomme og sundhedsproblemer og deres relative betydning i forskellige regioner af verden.
 • Reflektere over udsatte grupper samt de væsentlige risikofaktorer (fx socioøkonomiske, hygiejniske, miljømæssige) for de vigtigste sygdomme og sundhedsproblemer, der påvirker folkesundheden i lav- og mellem indkomstlande.
 • Reflektere over hvordan fremtidige klimaforandringer kan skabe væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over implementeringen af forebyggende og kurative interventioner i forhold til de væsentligste nuværende og fremtidige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

 

Færdigheder

 • Fortolke data og dokumentation produceret af internationale organisationer til vurdering af sygdomsbyrder og ændringer i disse på regionalt og globalt plan
 • Fortolke og bruge videnskabelig litteratur og internationale rapporter, der sigter på at forebygge, behandle eller fremskrive væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Præsentere et overblik over sygdoms- og sundhedsudfordringer med fokus på lav- og mellemindkomstlande og væsentlige forebygnings- og behandlingsprogrammer til at imødegå disse.
 • Vurdere effekten af klimaforandringers påvirkning af sundhedstilstanden i lav- og mellemindkomstlande

 

Kompetencer

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde og analyse, hvor folkesundhedsvidenskabelige metoder anvendes af relevans for udfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Udvikle en videnskabeligt baseret portofolie, som diskuterer både udfordringer og løsningsmodeller til en sundhedsfaglig problemstilling i et lav- eller mellemindkomstland.
 • Diskutere den potentielle effekt af fremtidige klimaforandringer på de sundhedsmæssige udfordringer i lav- og mellemindkomstlande.