SFOB20009U Kvalitative metoder

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset er struktureret i tre temaer: 1) Introduktion til kvalitativ forskning og undersøgelsestilgange; 2) Metoder til produktion af kvalitativt data; 3) Kvalitet, analyse og sammenhæng i kvalitativ forskning. Undervejs i kursusforløbet skal de studerende i grupper arbejde med deres egne små projekter, hvilket vil indebære at diskutere undersøgelsestilgange og analytiske perspektiver til en problemstilling, generere deres egen empiri om problemet gennem to dataindsamlingsmetoder samt afslutningsvis fremlægge projektet. Eksamen tager udgangspunkt i dette projektarbejde.

Målbeskrivelser

Fagets målsætning er, at de studerende efter kurset kan anvende kvalitative metoder i forhold til behandlingen af en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling. De studerende skal kunne udføre relevant dataindsamling, forklare og diskutere forskellige studie tilgange samt væsentlige kvalitetskriterier inden for de kvalitative forskningsmetoder.

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne:

Videnslæringsmål

 • Redegøre for to forekommende tilgange til kvalitativ forskning, navnlig det etnografiske og fænomenologiske;
 • Redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, deltagerobservation og fotografi eller tegninger i dataindsamling;
 • Beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvalitativ forskning;
 • Reflektere over sammenhængen mellem en undersøgelsestilgang og teoriens centrale rolle i afgrænsning og belysning af en kvalitativ problemstilling.
   

Færdighedslæringsmål

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål, der kan undersøges kvalitativt;
 • Anvende forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder;
 • Udføre en tematisk analyse af kvalitativ data med henblik på at fortolke undersøgelsesresultaterne;
 • Transskribere interviews;
 • Afrapportere kvalitative forskningsresultater;
 • Reflektere over og vurdere den viden der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte forskningstilgang.


Kompetencelæringsmål

 • Selvstændigt planlægge et kvalitativt studie;
 • Kritisk vurdere og diskutere kvalitativt og sundhedsvidenskablig forskning, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder;
 • Diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data;
 • Indgå professionelt i et kvalitativt forskningsmiljø.

 

En læseplan samt litteratur som vil være tilgængelig på Absalon i kursusperioden.

 

Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 121
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende modtager løbende feedback omkring progressionen af deres projektarbejde i holdundervisningen, både fra peers og fra underviser. Dette inkluderer blandt andet skriftlig feedback på en projektsynopsis. I tillæg til karakter, modtager hver eksamensopgave et par linjer med skriftlig feedback, som pointere styrker og svagheder ved opgaven.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave løses individuelt eller i grupper på to
til fem studerende.
Sideantal:
1-2 studerende: 8-10 normalsider
3-5 studerende: 12-18 normalsider

Eksamensopgaven består af to dele. Del A tager direkte udgangspunkt i projektarbejde som udføres igennem kurset. Projektarbejdet vil bringe de studerende gennem hele den kvalitative undersøgelsesproces: Fra udarbejdelse af en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitative analyser, over datagenerering og diskussion af etik til afrapportering af undersøgelsen. De studerende skal opnå erfaring med at afgrænse et forskningsspørgsmål; designe et studie; skabe adgang til felten; få erfaring med kvalitative metoder; og reflektere over etiske problemstillinger. I del B skal de studerende diskutere et konkret kvalitativt studie, som vedhæftes i artikelform.

Eksamensopgaven løses individuelt (8-10 normalsider) eller i grupper på to, tre eller fire (12-18 normalsider a 2400 anslag). Anvend skriftstørrelse 12. Eventuelt bilagsmateriale kan tilføjes bagest i opgavefilen (som aftalt med kursusleder). Det skal være relevant for opgaven, men kan ikke forventes læst af eksaminator og censor, hvis det ikke ønskes vurderet og dermed talt med i opgavens omfang. Af forsiden skal fremgå eksamensnummer på den/de studerende, der har udarbejdet besvarelsen. Hvis besvarelsen er udarbejdet af flere studerende i gruppe, skal det fremgå hvilket/hvilke indholdsbærende afsnit, hver enkelt studerende har været ansvarlig for. Dette skyldes, at der gives individuelle karakterer. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar, hvilket oplagt kan inkludere indledning og konklusion. Ansvarsfordelingen skrives på en separat side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag, således af opgave og ansvarsfordeling er en samlet fil, der nemt kan afleveres i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:


Videnslæringsmål

 • Beskrive og etablere sammenhæng mellem jeres problemstilling og valgte studietilgang(e);
   
 • Redegøre for forekommende kvalitative studietilgange, navnlig det etnografiske og/eller fænomenologiske;
   
 • Redegøre for anvendelsen af to kvalitative forskningsmetoder i dataindsamlingen;
   
 • Reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav.


Færdighedslæringsmål

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål der kan undersøges kvalitativt;
   
 • At beskrive processen hvori den/de studerende kondenserede det empiriske materiale og kom frem til hovedresultaterne;
   
 • Genkende og diskutere etiske problemstillinger i projektarbejdet;
   
 • Kritisk vurdere et kvalitativt studie med udgangspunkt i EPICURE og/eller kriterier fra andet litteratur.


Kompetencelæringsmål

 • Anvende forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder;
   
 • Udføre en tematisk analyse af kvalitativ data med henblik på fortolke undersøgelsesresultaterne;
   
 • Beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvalitativ forskning;
   
 • Afrapportere kvalitative forskningsresultater;
   
 • Bedømme hvorvidt et kvalitativt studie fremlægger et overbevisende argument i forhold til præsentation af metode, empiri og analyse.