SFOA09095U Forvaltningslære og forvaltningsret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Public Administration and Administrative Law

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - valgfag

MSc in Human Biology - elective course in Danish

MSc in Global Health - elective course in Danish

 

 

Kursusindhold

Kurset er både teoretisk og anvendelsesorienteret og skal give kendskab til rammerne for arbejdet i offentlig forvaltning, inkl. retsregler, organisation og styringsredskaber, samt give analytiske færdigheder inden for både opgaveløsning i den offentlige forvaltning og eksterne analyser af sektorens funktion. Diskussion af spørgsmål er et fast element i undervisningen - især inden for forvaltningsretten.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

Beskrive den danske offentlige forvaltnings struktur samt dens placering og rolle i det danske politiske system.

Referere væsentlige tyngdepunkter og tendenser i dansk forvaltnings udvikling mht. struktur og styring.

Referere de centrale elementer i de væsentligste teorier indenfor forvaltningslærens fagområde, herunder Webers bureaukrati-model og New Public Management.

Færdighed

Analysere og diskutere den offentlige sektors vilkår og funktion.

Analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger. 

Kompetence

Selvstændigt analysere administrative problemstillinger, styringsredskaber og incitamentstrukturer ud fra de væsentligste teorier inden for forvaltningslærens fagområde.

Selvstændigt omsætte forvaltningsretlige regelsæt til korrekt forvaltning mht. kompetence, delegation, hjemmel, habilitet, sagsforberedelse, parters rettigheder, offentlighed og tavshedspligt, afgørelse, begrundelse, klagevejledning og konsekvenser af fejl i sagsbehandlingen.

For meritstuderende: Vi anbefaler at du har kendskab til indholdet i kurset "Sundhedsvæsenets struktur og funktion" på 1. semester af bacheloruddannelsen på folkesundhedsvidenskab eller et tilsvarende kursus.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 40
  • Forberedelse (anslået)
  • 241
  • Eksamen
  • 4
  • I alt
  • 285
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der udarbejdes en kommenteret besvarelse af eksamensopgaven.

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen på Peter Bangs Vej
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende elektroniske hjælpemidler på Peter Bangs Vej udover standardhjælpemidlerne:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet. Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

Beskrive den danske offentlige forvaltnings struktur samt dens placering og rolle i det danske politiske system.

Referere væsentlige tyngdepunkter og tendenser i dansk forvaltnings udvikling mht. struktur og styring.

Referere de centrale elementer i de væsentligste teorier indenfor forvaltningslærens fagområde, herunder Webers bureaukrati-model og New Public Management.

Færdigheder:

Analysere administrative problemstillinger, styringsredskaber og incitamentstrukturer ud fra de væsentligste teorier inden for forvaltningslærens fagområde

Kompetencer:

Omsætte forvaltningsretlige regelsæt til korrekt forvaltning mht. kompetence, delegation, hjemmel, habilitet, sagsforberedelse, parters rettigheder, offentlighed og tavshedspligt, afgørelse, begrundelse, klagevejledning og konsekvenser af fejl i sagsbehandlingen.