SFOA09079U Komplementær og Alternativ Medicin - nye strømninger på sundhedsområdet

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Complementary and Alternative Medicine - new healthcare trends

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - valgfag

MSc in Global Health - elective course in Danish

MSc in Humanbiology - elective course in Danish

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kursusindhold

Sundhedsområdet befinder sig i disse år i en rivende udvikling. Den moderne medicin udvikler stadig mere målrettede og effektive behandlinger, og kampen mod mange sygdomme, der tidligere var livstruende, er vundet. Samtidig er diverse folkesygdomme blevet et kollektivt helbredsproblem, og kroniske sygdomme er i eksplosiv vækst. Flere og flere danskere søger i disse år helbredsmæssig hjælp uden for det konventionelle og offentligt støttede sundhedssystem - enten ved at opsøge såkaldte alternative behandlere eller ved på egen hånd at finde råd i forskellige naturbaserede, holistiske eller spirituelle behandlingsfilosofier. Sundheds- og samfundsvidenskabelig forskning har de senere år bidraget til en større indsigt i denne udvikling.                 

Dette kursus vil omfatte sundheds- og samfundsvidenskabelig litteratur og undersøgelser vedrørende komplementær og alternativ medicin (KAM) i Danmark og internationalt. Emner og problemstillinger, der vil blive inddraget i kurset, er brug af KAM i befolkninger og specifikke fag- og sygdomsgrupper; holdninger til KAM blandt patienter, brugere og fagfolk; forskningsmæssige problemstillinger og udfordringer med relevans for KAM-området; tro, spiritualitet og helbred; KAM i et kulturelt perspektiv; etiske og juridiske perspektiver på KAM samt nye, internationale strømninger på sundhedsområdet generelt. Disse problemstillinger vil danne empirisk og analytisk afsæt for studier og diskussion af begreber som patient, bruger, forbruger, borger, lægfolk, ekspert, sundhedsprofessioner, evidens, sygdom, sundhed.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • tilegne sig folkesundhedsvidenskabelig indsigt i centrale sundheds- og samfundsvidenskabelige problemstillinger inden for KAM-området i Danmark og internationalt.
 • redegøre for centrale begreber af relevans for forskning i KAM såsom ”energi”, ”paradigme”, ”virkning”, ”evidens”.
 • reflektere over specifikke samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder af relevans for udbredelsen og brugen af alternative behandlingsformer.

 

Færdigheder:

 • udarbejde folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger til belysning af KAM-området;
 • udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en folkesundhedsvidenskabelig problemformulering og herved udvise en selvstændig afgrænsning af et problemfelt inden for temaet om komplementær og alternativ medicin;
 • analysere forskellige problematikker og temaer inden for komplementær og alternative medicin;
 • kritisk diskutere relevante nøglebegreber såsom ”energi”, ”paradigme”, ”virkning”, ”evidens”;
 • disponere, strukturere og syntetisere faglig viden om komplementære og/eller alternative behandlingsformer i en velformuleret skriftlig akademisk fremstilling.

 

Kompetencer:

 • selvstændigt behandle og velbegrundet og kritisk forholde sig til faglig litteratur om komplementære og/eller alternative behandlingsformer;
 • indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde, hvor viden om det alternative behandlingsområde har betydning.

Kompendium kan købes via Akademisk Boghandel, CSS. Øvrig litteratur vil fremgå af undervisningsplanen på Absalon.

Forelæsninger, studenterpræsentationer, hold- og gruppediskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 75
 • Forberedelse
 • 170
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Underviseren giver mundtlig feedback på studenteroplæg og -kommentarer, herunder gruppeaktiviteter, individuelt og/el. kollektivt. Mulighed for peerfeedback ved studenteroplæg.

 

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusopgave. Skrives parallelt med og/eller efter kurset. Kan skrives individuelt (15 normalsider (15 x 2400 tegn med ml.rum)) eller i gruppe på op til tre studerende (2 studerende: 24 normalsider; 3 studerende: 30 normalsider).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet. Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • demonstrere folkesundhedsvidenskabelig indsigt inden for en udarbejdet sundheds- og samfundsvidenskabelig problemstilling vedrørende KAM-området i Danmark og internationalt;
 • redegøre for centrale begreber af relevans for forskning i KAM i overensstemmelse med den udarbejdede problemformulering;
 • reflektere over specifikt samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder af relevans for brugen af alternative behandlingsformer.

 

Færdigheder:

 • udarbejde en relevant folkesundhedsvidenskabelig problemformulering til belysning af KAM-området;
 • udvælge relevant pensumlitteratur og eventuelt supplerende litteratur i udarbejdelsen af en kursusopgave og herved udvise en selvstændig afgrænsning og analyse af et problemfelt inden for temaet om komplementær og alternativ medicin;
 • kritisk anvende og diskutere for kursusopgaven relevante begreber inden for KAM-forskning;
 • disponere, strukturere og syntetisere faglig viden om KAM i en velformuleret, skriftlig, akademisk fremstilling.

 

Kompetencer:

 • selvstændigt behandle og velbegrundet og kritisk forholde sig til faglig litteratur om komplementære og/eller alternative behandlingsformer.