SFOA09046U Aflyst Fertilitet og sundhed (udbydes igen i E23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Fertility and health

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

Sundhedfaglig kandidatuddannelse - valgfag

MSc in Global Health - elective course in Danish

MSc in Human Biology - elective course in Danish


 

Kursusindhold

Målet med kurset er at gennemgå og diskutere 1) de folkesundhedsvidenskabelige aspekter af reproduktiv sundhed samt 2) de forskellige muligheder for at forebygge nedsat frugtbarhed og for at nedsætter risici for uønskede graviditetsudfald. Kurset omfatter temaer om udviklingen af fertiliteten i Danmark, nedsat frugtbarhed, assisteret befrugtning, arbejdsmiljø og miljøfaktorer og reproduktion, provokeret abort, etiske aspekter ift. reproduktion mm.

Målbeskrivelser

Den studerende skal efter endt kursus:

Have opnået følgende viden:

 • Kunne redegøre for fertilitetsudviklingen i Danmark og årsager hertil;
 • Kunne redegøre for risikofaktorer (sundhedsadfærd, sociodemografiske, arbejdsmiljø, miljø) for nedsat frugtbarhed, uønskede graviditetsudfald og provokeret abort;
 • Kunne redegøre for forebyggende indsatser ift. nedsat frugtbarhed og uønskede graviditetsudfald;
 • Kende til anvendte etiske argumenter ift. forskellige aspekter af reproduktion;

Have opnået følgende færdigheder:

 • Kunne demonstrere et overblik over feltet reproduktiv sundhed inden for folkesundhedsvidenskab;
 • Kunne udarbejde en selvvalgt folkesundhedsvidenskabelig problemformulering inden for reproduktiv sundhed og gøre rede for denne med anvendelse af videnskabelig litteratur baseret på en struktureret og fokuseret litteratursøgning;
 • Kunne forholde sig kritisk reflekterende til den anvendte litteratur;
 • Kunne redegøre for relevante forebyggende/​kliniske/​behandlingsmæssige/​forskningsmæssige perspektiver.

Have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne demonstrere hvorledes viden om reproduktiv sundhed inden for folkesundhedsvidenskab kan overføres til udarbejdelse af en selvvalgt problemstilling, der belyses på grundlag af udvalgt videnskabelig litteratur og efter kritisk refleksion leder til perspektivering ift forebyggende/​behandlingsmæssige/​kliniske/​forskningsmæssige indsatser.
Det vil være en fordel for de studerende at have basalt kendskab til den biologiske side af reproduktionen hos mennesker, fx fra kursus i Humanbiologi på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Derudover et basalt kendskab til epidemiologi og statistik.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 205
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende arbejder løbende med kursusopgaven under kurset.

De studerende fremlægger deres arbejde, og der gives mundtlig feedback.

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusopgave som udarbejdes sideløbende med undervisningen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå beståelse skal den studerende i forhold til en selvvalgt problemformulering i den skriftlige opgave kunne:

Demonstrere følgende viden ved at:

 • Kunne redegøre for fertilitetsudviklingen i Danmark og årsager hertil;
 • Kunne redegøre for risikofaktorer (sundhedsadfærd, sociodemografiske, arbejdsmiljø, miljø) for nedsat frugtbarhed, uønskede graviditetsudfald og provokeret abort;
 • Kunne redegøre for forebyggende indsatser ift. nedsat frugtbarhed og uønskede graviditetsudfald;
 • Kende til anvendte etiske argumenter ift. forskellige aspekter af reproduktion;

Demonstrere følgende færdigheder ved at:

 • Demonstrere et overblik over feltet reproduktiv sundhed inden for folkesundhedsvidenskab;
 • Kunne udarbejde en selvvalgt folkesundhedsvidenskabelig problemformulering inden for reproduktiv sundhed og gøre rede for denne med anvendelse af videnskabelig litteratur baseret på en struktureret og fokuseret litteratursøgning;
 • Kunne forholde sig kritisk reflekterende til den anvendte litteratur;
 • Kunne redegøre for relevante forebyggende/​kliniske/​behandlingsmæssige/​forskningsmæssige perspektiver.

Demonstrere følgende kompetencer ved at:

 • Skriftlig kunne demonstrere hvorledes viden om reproduktiv sundhed inden for folkesundhedsvidenskab kan overføres til udarbejdelse af en selvvalgt problemstilling, der belyses på grundlag af udvalgt videnskabelig litteratur og efter kritisk refleksion leder til perspektivering ift forebyggende/​behandlingsmæssige/​kliniske/​forskningsmæssige indsatser.