SFOA09022U Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred (sidste udbud af undervisning på 2009-studieordning)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Environmental and Occupational Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til miljø- og arbejdsmiljøfaktorer og eksponeringsomstændigheder, herunder klimaforandringer, som medfører helbredsproblemer, risiko for helbredsproblemer eller gener samt midler og strategier, der anvendes til forebyggelse og regulering heraf.

Undervisningen bygges op med oversigtsforelæsninger suppleret med problem/case-baserede diskussioner af de mest relevante miljømæssige eksponeringsveje og/eller helbredsudfald, de væsentligste risikogrupper samt risiko- og farevurdering. De første moduler sigter mod at bibringe den grundlæggende forståelse af toksikologiske principper og testmetoder af toksikologiske effekter. Miljøepidemiologiske analyser præsenteres. De resterende moduler har til hensigt at beskrive problemstillinger inden for miljø- og arbejdsmiljø og områder med helbredseffekter, som er relevante for danske forhold.

 

Målbeskrivelser

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • toksikologi;
 • betydningen af miljø- og arbejdsmiljøfaktorer for helbredet baseret på relevant epidemiologisk, toksikologisk og eksponeringsmæssig viden;
 • vurdering af risiko af miljø- og arbejdsmiljø-eksponeringer.
 • håndtering af miljørisici.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • opnå indsigt i miljøtoksikologiske og miljøepidemiologiske metoder og deres anvendelse og forholde sig kritisk til de data, som præsenteres. Eksponeringer via  eksponeringsveje som vand, jord, luft og kost gennemgås, og der gives øvelse i at gennemføre risikovurdering ud fra relevante data fra dyreforsøg og epidemiologi.

 

Færdigheder

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanismer
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering og helbredseffekt
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici.

 

Kompetencer

 • gennemføre og vurdere konkrete risikovurderinger og håndteringer inden for miljø og arbejdsmiljø.

Lærebog i miljø og arbejdsmedicin samt supplerende tekster

For meritstuderende: Søger du kurset som meritstuderende skal du have opnået kendskab til kemi og biologi på gymnasialt c-niveau. Dokumentation for kompetencer i form af eksamensbevis skal vedhæftes ansøgningen
Kurset bygger på elementært kendskab til epidemiologi fra 1. års kursus.
Forelæsninger og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 101
 • Eksamen
 • 56
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der afholdes evaluering af kurset sidst i undervisningsforløbet. De studerende arbejder med løsning af SAU opgaver som diskuteres med underviseren.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Den skriftlige opgave udarbejdes efter kursets afslutning.
Omfang:
1 studerende: maks. 15 normalsider
2 studerende: maks. 20 normalsider
3 studerende: maks. 25 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere indsigt i toksikologiske og epidemiologiske metoder og  begreber, Bradford Hill kriterier, NOAEL, risikovurdering og risikohåndtering i forhold til personer og befolkningers udsættelse for en række miljøfaktorer.
   

Færdigheder

 • gennemsøge litteraturbaser for relevante referencer til besvarelse af opgaven og svare på de stillede spørgsmål med referencer til oversigts og original litteratur.
   

Kompetencer

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanismer
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder
  forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering
  og helbredseffekt
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og
  arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici
 • kunne gennemføre argumenterede og dokumenterede risikovurderinger af specifikke udsættelser for miljøfremmede påvirkninger