SFOA09007U Epidemiologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Epidemiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget konsoliderer og udbygger kendskabet til de basale epidemiologiske begreber og metoder, de studerende har opnået på bacheloruddannelsen, med en uddybet gennemgang af de epidemiologiske metoders anvendelsesområder, forudsætninger, muligheder og begrænsninger. Målet er, at den studerende bliver fortrolig med de basale epidemiologiske begreber og metoder introduceret på bacheloruddannelsen og opnår et indgående kendskab til teoretisk epidemiologi som basalt metodefag i såvel videnskabelige som anvendelsesorienterede studier af folkesundheden.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Definere og fortolke epidemiologiske frekvens- og associationsmål;

 • Beskrive forskellige hovedtyper af epidemiologiske studiedesigns (interventionsstudier, kohortestudier, case-kontrol studier og tværsnitsstudier) og reflektere over deres styrker og svagheder;

 • Definere og forstå betydningen af confounding og kende metoder til at tage hensyn til confounding i design og analyse;

 • Definere og forstå betydningen af informationsbias i epidemiologiske undersøgelser;

 • Definere og forstå betydningen af selektionsbias i epidemiologiske undersøgelser;

 • Definere og forstå betydningen af effektmodifikation og interaktion;

 • Have et overordnet kendskab til mediering og betydningen af intermediære faktorer;

 • Redegøre for centrale kausale modeller i epidemiologien: Directed Acyclic Graphs, Counterfactual modellen og Sufficient Component Cause modellen;

 • Foretage en kritisk gennemgang af videnskabelig litteratur, som omhandler analyse af data fra epidemiologiske undersøgelser.

Færdigheder

 • Beherske den epidemiologiske terminologi;

 • Begrunde valg af epidemiologisk studiedesign til analyse af en konkret problemstilling;

 • Foretage en kritisk gennemgang af videnskabelig litteratur, som omhandler analyse af data fra epidemiologiske undersøgelser;

 • Vurdere validiteten af resultaterne fra en epidemiologisk analyse baseret på en refleksion over confounding, selektionsbias og informationsbias;

 • Anvende kausale epidemiologiske modeller i design, analyse og fortolkning af epidemiologiske undersøgelser.

Kompetencer

 • Overføre epidemiologisk teori, metode og ræsonnement til vurdering af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger;

 • Selvstændigt planlægge og udføre epidemiologiske undersøgelser;

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde, hvor epidemiologiske undersøgelser har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt.

For meritstuderende: Søger du kurset som meritstuderende skal du have bestået kursus og i eksamen i Introduktion til epidemiologi (2009-studieordning) / Epidemiologi 1 og 2 (2020-studieordning) på BA i folkesundhedsvidenskab eller have opnået tilsvarende kompetencer ved et andet kursus. Dokumentation for tilsvarende kompetencer i form af kursusbeskrivelse og resultat efter eksamen skal vedhæftes ansøgningen.
Forelæsninger og holdtimer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 138
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives løbende kollektiv mundtlig feedback til de studerende om deres engagement i kurset.

I forbindelse med den skriftlige eksamen gives der kollektiv feedback efter karaktergivining i form af en skriftlig modelbesvarelse samt en mundtligt gennemgang af opgaven.

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
4 timers skriftlig eksamen med udlevering af eksamensartikel 24 timer før eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende hjælpemidler udover standardhjælpemidlerne i KUs eksamenshus:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet 

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Definere og fortolke epidemiologiske frekvens- og associationsmål;

 • Beskrive forskellige hovedtyper af epidemiologiske studiedesigns (interventionsstudier, kohortestudier, case-kontrol studier og tværsnitsstudier) og reflektere over deres styrker og svagheder;

 • Definere og forstå betydningen af confounding og kende metoder til at tage hensyn til confounding i design og analyse;

 • Definere og forstå betydningen af informationsbias i epidemiologiske undersøgelser;

 • Definere og forstå betydningen af selektionsbias i epidemiologiske undersøgelser;

 • Definere og forstå betydningen af effektmodifikation og interaktion;

 • Have et overordnet kendskab til mediering og betydningen af intermediære faktorer;

 • Redegøre for centrale kausale modeller i epidemiologien: Directed Acyclic Graphs, Counterfactual modellen og Sufficient Component Cause modellen;

 • Foretage en kritisk gennemgang af videnskabelig litteratur som omhandler analyse af data fra epidemiologiske undersøgelser.

Færdigheder

 • Beherske den epidemiologiske terminologi;

 • Begrunde valg af epidemiologisk studiedesign til analyse af en konkret problemstilling;

 • Foretage en kritisk gennemgang af videnskabelig litteratur, som omhandler analyse af data fra epidemiologiske undersøgelser;

 • Vurdere validiteten af resultaterne fra en epidemiologisk analyse baseret på en refleksion over confounding, selektionsbias og informationsbias.

Kompetencer

 • Overføre epidemiologisk teori, metode og ræsonnement til vurdering af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger;