SFKM18003U Mikrobiologisk fødevaresikkerhed

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Microbial Food Safety

Uddannelse

Masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed - obligatorisk

Kursusindhold

På master kurset i Mikrobiologisk Fødevaresikkerhed undervises i fødevarebårne patogene bakterier og vira og desuden gives en basal introduktion til mikroorganismers vækst, og hvorledes denne påvirkes af konserverende principper såsom temperatur og pH. Med baggrund i førdevarebårne patogene bakteriers forskellige biologiske karakteristika bibringes kursisterne en grundlæggende forståelse for, hvorfor forskellige patogene bakterier associeres med forskellige typer mad. Eksempelvis, hvorfor Listeria typisk har været et problem i rullepølse og røgede fiskeprodukter.  Bakteriers evolution/tilpasningsevne vil være et gennemgående fokus, og vi vil forklare, hvorfor og hvordan nye varianter af Salmonella, E. coli og andre sygdomsfremkaldende bakterier hele tiden opstår i takt med at nye nicher opstår. Forekomst, spredning og transmission af patogene bakterier og vira i fødekæden fra jord til bord behandles i et ”one-health”perspektiv med fokus på aktuelle og fremtidige trusler; eksempelvis hvordan fødevarer kan medvirke til spredning af antibiotika resistente bakterier, og hvílke udfordringer den globale handel med fødevarer udgør for fødevaresikkerheden.

Undervisningen varetages af førende eksperter indenfor feltet.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give de studerende en grundig indsigt i fødevare-bårne patogene bakeriers biologi. Med denne viden forventes kursisterne at kunne identificere og forebygge mikrobiologiske trusler mod fødevaresikkerheden.


Viden

Udvise overblik over biologiske karakteristika for betydningsfulde fødevarebårne patogene bakterier og vira

Beskrive de molekylærbiologiske principper som er en forudsætning for bakteriers evolution og tilpasningsevne.

Beskrive de mekanismer fødevarebårne bakterier anvender til at forårsage sygdom.

Reflektere over hvilke udfordringer globaliseringen vil have for den mikrobiologisk føevaresikkerhed.

Udvise overblik over nationale og europæiske bestemmelser  for forekomsten af patogene bakterier i fødevarer.


Færdigheder

Med baggrund i biologien kunne forklare forekomst, spredning og transmission af de patogene bakterier i fødekæden fra jord til bord samt hvornår deres forekomst kan medføre at fødevaren bliver uegnet til konsum.

Forklare zoonoser betydning for fødevaresikkerheden, og hvilke faktorer der driver denne udvikling i et dansk og globalt perspektiv.

Analysere konkrete tilfælde af fødevarebåren sygdom af mikrobiologisk med henblik på at opstille kriterier der kan forbedre fødevaresikkerheden.


Kompetencer

Rådgive om opbevaring og håndtering af fødevarer.

Evaluere tiltag der kan influere på den mikrobiologiske fødevaresikkerhed.

 

Der udleveres kompendium indeholdende relevant skriftligt materiale inden for kursets fagområde.

Deltagere skal opfylde kriterierne for optagelse på Master i Fødevaresikkerhed (en relevant uddannelse på bachelor niveau + minimus 2 års fuldtidsbeskæftigelse indenfor fødevaresektoren).
Forelæsninger, diskussioner og cases i forbindelse med to samlinger på Frederiksberg Campus. E-læring som opfølgning på face-to-face undervisning i kemi. Uden for samlingerne er der selvstudium af udleveret skriftligt materiale og lærebog (kemisk del) samt projektarbejde inden for kursets overordnede problemstillinger. Afslutningsvis afleveres en projektbeskrivelse.
Kurset er et obligatorisk kursus på efteruddannelsen Master i Fødevaresikkerhed, men kan desuden tages som enkeltfag.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • Forberedelse
 • 92
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 25
 • I alt
 • 247
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
9 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Bedømmelse af projektrapport.
Krav til indstilling til eksamen

Udarbejdelse og aflevering af projektrapport indenfor selv-valgt emne relateret til mikrobiel fødevaresikkerhed.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis den studerende ikke har afleveret projektrapporten, skal den afleveres senest to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Helhedsvurdering, hvor det af projektrapporten skal fremgå at den studerende på tilfredsstillendevis har opnået ovenstående viden, færdigheder og kompetancer.