SFAK20019U Farmakoterapi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Pharmacotherapy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i farmaci: valgfrit.

Kursusindhold

Kurset omhandler principperne bag rationel, evidensbaseret farmakoterapi; herunder opvejning af gevinst og risiko ved en given medicinsk behandling og kommunikation med fagprofessionelle og patienter samt principperne for diagnostik, kliniske sygdomstilstande og deres tilgrundliggende patofysiologi.

Kurset består af  forelæsninger,  projektarbejde incl. klassetimer og plenumtimer.

Forelæsninger

Forelæsningerne har til formål at introducere grundbegreberne ved rationel farmakoterapi (introduktions forelæsningerne) samt at demonstrere hvordan kemisk, biofarmaceutisk, farmakologisk- og samfundsfarmaceutisk viden kombineres for at opnå en rationel og optimal lægemiddelbehandling af den individuelle patient, samt at belyse de barrierer: farmaceutiske, farmakologiske,  patient- og samfundsmæssige der eksisterer for at opnå optimal behandling.

Introduktionsforelæsninger, hvor følgende emner vil blive gennemgået:

 • Opbygning af det danske sundhedsvæsen
 • Lægemiddeløkonomi
 • Tværfaglighed/sektorovergange
 • Sygdomsterminologi
 • Patient udredning/undersøgelser
 • Diagnose og behandlinger
 • Hvordan en hospitalsafdeling fungerer
 • Patientjournalen/ parakliniske data
 • Klinisk farmaceut i sekundær/primærsektoren

 

Farmakoterapeutiske forelæsninger, hvor følgende emner vil blive gennemgået:

 • Behandlingsguidelines
 • Polyfarmaci/co-morbiditet (geriatri)
 • Lokalbehandling
 • Risikolægemidler
 • Lægemiddelopfattelser
 • Compliance og selvregulering
 • Alternative medicinske behandlinger
 • Personlig Medicin (Precision medicine)
 • Kopi-medicin
 • Intensiv terapi
 • Farmakologi og forgiftninger

 

De farmakoterapuetiske forelæsninger vil alle være baseret på virkelighedsnære komplekse patient-cases, hvor der i interaktion med de studerende og med udgangspunkt i patientens sygdomsbillede og aktuelle behandling eller manglende behandling opbygges en optimal lægemiddelbehandling.

Projektarbejde 

Projektopgaven har til formål at give de studerende mulighed for at arbejde detaljeret med en prædefineret farmakoterapeutisk opgave indenfor et udvalgt sygdomsområde med fokus på den farmakologiske behandling. Projektarbejdet indledes med fælles klassetimer, hvor opgaverne introduceres. Årgangen opdeles i  hold og hvert hold opdeles i ca fire grupper. De fire grupper arbejder med forskellige sygdomsområder.  Hver gruppe udarbejder en rapport  på max 25.000 karakterer, og resultaterne fremlægges mundtligt, holdvis i plenum, og kommenteres af og diskuteres med de øvrige grupper. Hele holdet læser alle fire rapporter. Således indlæres terapi for fire forskellige sygdomsområder. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • være bekendt med de hyppigste og vigtigste sygdomme samt deres patofysiologi og generelle farmakologiske behandling

Færdigheder

 • vurdere en given lægemiddelbehandling og stille forslag til en optimal lægemiddelbehandling; herunder valg af lægemiddelform med udgangspunkt i en patients sygdom, kliniske tilstand og para-kliniske data.

 • på systematisk vis indhente nødvendige oplysninger om lægemidler og behandlingsmuligheder via nationale evidensbaserede behandlingsvejledninger, nationale og internationale behandlings-, bivirknings- og interaktionsdatabaser osv.

Kompetencer

 • vurdere en given individuel behandling, at foreslå optimal og rationel farmakoterapi samt udarbejde generelle behandlingsvejledninger.

 • forstå evidensbaserede behandlingsguidelines mangler mht. at forudsige effekt og bivirkninger i den enkelte patient.

 • være en kyndig lægemiddelrådgiver for andre sundhedsprofessionelle og patienter.

 • præsentere og diskutere et patientforløb med behandling for/med andre sundhedsprofessionelle.

Behandlingsvejledninger fra Sundhedsstyrelsen/​​Lægemiddelstyrelsen, IRF og de lægevidenskabelige selskaber.

Undervisningen består af forelæsninger, projektarbejde, klasse- og plenumtimer.
Forelæsningerne vil være baserede på patient-cases, være interaktive og studenterinddragende.
De studerende skal derfor være forberedte for at få det nødvendige udbytte af undervisningen og
blive trænede i at kombinere den viden, de færdigheder og kompetencer, de har opnået i de samfundsfarmaceutiske, farmaceutiske- og farmakologiske fag. Dette vil indebære træning i at foreslå en optimal lægemiddelbehandling til en given patient og kunne diskutere fordele og ulemper ved behandlingen..
Introduktionsforelæsningerne har til formål at introducere grundbegreberne ved rationel farmakoterapi.
Forelæsninger over de tværfaglige emner har til formål at demonstrere hvordan kemisk, biofarmaceutisk, farmakologisk - og samfundsfarmaceutisk viden kombineres for at opnå en rationel og optimal lægemiddelbehandling af den individuelle patient, samt at belyse de barrierer: farmaceutiske, farmakologiske, patient- og samfundsmæssige, der eksisterer for at opnå optimal behandling
Der vil til hver af forelæsningerne blive udarbejdet en læseplan, over hvad der forventes indlært ved selvstudium (sygdomslære), og hvilke behandlingsguidelines der forventes at være læst.
Under projektarbejdet deles årgangen I hold, hver hold opdeles i grupper.
Hver grupper arbejder med en prædefineret opgave indenfor udvalgte sygdomsområder Hver gruppe udarbejder en rapport, hvis resultater fremlægges på et kollokvium (holdvis), og som gennemlæses og kommenteres af holdets øvrige grupper på kollokviet.
Hvert hold tildeles to vejledere (en farmaceut og en læge) som under gruppearbejdet har 3 vejledermøder à 1 times varighed med gruppen og som er tilstede ved inroduktionstimerne og ved kollokviet
Emner for forelæsninger og gruppearbejde vælges således at det sikres at de studerende har gennemgået farmakoterapeutiske principper for mindst 6 sygdomsgrupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Studiegrupper
 • 40
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
Den studerende udarbejder en rapport i gruppe. Rapporten gennemlæses af holdets øvrige grupper, resultater fremlægges på et kollokvium (holdvis) og kommenteres i plenum i timerne.
Den studerende opnår kursusattest på grundlag af den skriftlige rapport, den mundlige fremlæggelse, diskussion og opponering på andre gruppers rapport/​​fremlæggelse. Den skriftlige og mundlige del vægtes ligeligt.
Såfremt en rapport ikke kan godkendes; vil gruppen få mulighed for at rette op på dette. Der gives mulighed for genaflevering af opgaven og/eller en gentagen mundtligt fremlæggelse og/eller opponering (overfor kursusansvarlig eller dennes repræsentant) afhængig af i hvilken part den studerende ikke har levet op til kravene i.
Såfremt det skønnes, at en studerendes præstation ved den mundtlige fremlæggelse/​​diskussion og/eller opponering ikke lever op til kravene for at opnå kursusattest, skal den studerende tilmeldes og bestå kursusattesten året efter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Færdigheder

 • beskrive de væsenligste virkningsmekanismer, interaktioner, bivirkninger, kontraindikationer for de i opgaven aktuelle lægemiddelstoffer

 • beskrive de væsentligste barrierer for optimal lægemiddelterapi for de i opgaven aktuelle patienter

 • systematisk indhente de mest væsentlige og korrekte oplysninger om den for opgaven aktuelle patient (gruppe) og de aktuelle lægemidler

 

Kompetencer

 • opstille en korrekt og sikker individuel lægemiddelbehandling.

 • demonstrere evne til at uddrage, præsentere og diskutere de relevante problemstillinger (f.eks. barrierer, bivirkninger, interaktioner) i de i opgaverne aktuelle patientforløb med fokus på den foreslåede lægemiddelbehandling.

 • demonstrere evne til samarbejde og evne til at udnytte kompetence på tværs i en projektgruppe.

 • demonstrere evne til at give kritisk og konstruktiv feedback til medstuderende

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamenssættet består af 2-5 essay opgaver, hver især med fokus på optimal lægemiddelbehandling til en specifik patient eller sygdom. Eksamenssættet for kandidatstuderende vil indeholde ét spørgsmål mere eller et mere krævende spørgsmål i forhold til bachelorstuderende.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Find more information about written on-site exams in the exam rooms, incl. information about standard programs on the exam PCs at KUnet

Written on-site exam - KUnet

I tillæg til standardopsætningen er det tilladt at medbringe digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Der er adgang til https://pro.medicin.dk/ ved eksamen.

Det er tilladt at medbringe molekylemodelbyggesæt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere sikker beherskelse af de hyppigste og vigtigste sygdomme, deres patofysiologi og generelle farmakologiske behandling

 • forholde sig kritisk til de farmaceutiske, farmakologiske,  patient- og samfundsmæssige barrierer, der eksisterer for at opnå optimal behandling

Færdigheder

 • beskrive de relevante virkningsmekanismer, interaktioner, bivirkninger, kontraindikationer for de i opgaven aktuelle lægemiddelstoffer

 • under inddragelse af alle væsentlige faglige elementer kunne stille forslag på et højt niveau til en sikker lægemiddelbehandling eller ditto ændring af eksisterende lægemiddelbehandling med udgangspunkt i den aktuelle patients diagnose, kliniske tilstand og para-kliniske data.

Kompetencer

 • fyldestgørende redegøre for og diskutere rationalet bag valg af den foreslåede lægemiddelbehandling til den aktuelle patient eller sygdom, og hvorfor en tilsyneladende korrekt evidensbaseret behandling i nogle tilfælde ikke er effektiv. Disse kompetencer skal demonstreres på et højt niveau.